source: titan/po/gr/LC_MESSAGES/titan.po @ 26734

Last change on this file since 26734 was 26734, checked in by Bulldog, 5 years ago

[titan] fix language Selection

File size: 23.1 KB
Line 
1msgid "---"
2msgstr "---"
3
4msgid "???"
5msgstr ";;;"
6
7msgid "1500rpm"
8msgstr "1500 ó/ë"
9
10msgid "3D Mode"
11msgstr "3D Mode"
12
13msgid "500rpm"
14msgstr "500 ó/ë"
15
16msgid "a"
17msgstr "a"
18
19msgid "A"
20msgstr "A"
21
22msgid "Panel"
23msgstr "Panel"
24
25msgid "Wizard"
26msgstr "Âïçèüò åãêáôÜóôáóçò"
27
28msgid "About"
29msgstr "Ðåñß"
30
31msgid "AC3 default"
32msgstr "AC3 ðñïåðéëïãÞ"
33
34msgid "AC3 Mode"
35msgstr "AC3 Mode"
36
37msgid "Activate"
38msgstr "Åíåñãïðïßçóç"
39
40msgid "Adapter Settings"
41msgstr "Ñõèìßóåéò Adapter"
42
43msgid "ADD"
44msgstr "ÐñïóèÞêç"
45
46msgid "add service"
47msgstr "ÐñïóèÞêç Êáíáëéïý"
48
49msgid "Adjust"
50msgstr "Ñýèìéóç ÓõóôÞìáôïò"
51
52msgid "Action after"
53msgstr "ÅíÝñãåéá ìåôÜ"
54
55msgid "all"
56msgstr "¼ëá"
57
58msgid "ALL"
59msgstr "¼ËÁ"
60
61msgid "alpha"
62msgstr "alpha"
63
64msgid "Apple Trailer"
65msgstr "Apple Trailer"
66
67msgid "Aspect"
68msgstr "Áíáëïãßá"
69
70msgid "Aspect Ratio:"
71msgstr "Áíáëïãßá ðëåõñþí:"
72
73msgid "AUDIO"
74msgstr "AUDIO"
75
76msgid "Audio PID:"
77msgstr "Audio PID:"
78
79msgid "Audio Player"
80msgstr "Audio Player"
81
82msgid "AUDIO SETTINGS"
83msgstr "Ñõèìßóåéò Audio"
84
85msgid "Audio Source"
86msgstr "ÐçãÞ Audio"
87
88msgid "Audio/Subt."
89msgstr "Audio/Õðüôéôëïé"
90
91msgid "Audio Tracks"
92msgstr "ÅðéëïãÞ Audio"
93
94msgid "Audio / Video / Sat"
95msgstr "Audio / Video / Sat "
96
97msgid "Automatic Search"
98msgstr "Áõôüìáôç áíáæÞôçóç"
99
100msgid "Automount"
101msgstr "Automount"
102
103msgid "Auto resolution"
104msgstr "Áõôüìáôç ÁíÜëõóç"
105
106msgid "Autostart"
107msgstr "ÅðéëïãÞ åêêßíçóçò"
108
109msgid "A/V Settings"
110msgstr "Ñõèìßóåéò Audio / Video"
111
112msgid "A-Z (Text)"
113msgstr "A-Z (TEXT)"
114
115msgid "b"
116msgstr "b"
117
118msgid "B"
119msgstr "B"
120
121msgid "bbgain"
122msgstr "bbgain"
123
124msgid "Backup"
125msgstr "Áðïè. ÄåäïìÝíùí"
126
127msgid "Backup / Restore Settings"
128msgstr "Áðïè./ ÅðáíáöïñÜ Ñõèìßóåùí"
129
130msgid "betapass"
131msgstr "Password ãéÜ betatester"
132
133msgid "betauser"
134msgstr "×ñÞóôçò beta"
135
136msgid "bootlogo"
137msgstr "Åéêüíá åêêßíçóçò"
138
139msgid "BootResolution"
140msgstr "ÁíÜëõóç êáôÜ ôçí åêêßíçóç"
141
142msgid "bootstop"
143msgstr "ÄéáêïðÞ ôçò åêêßíçóçò"
144
145msgid "bootrgbfix"
146msgstr "Äéüñèùóç RGB ãéá ôçí åêêßíçóç"
147
148msgid "BER:"
149msgstr "BER:"
150
151msgid "Beta Config"
152msgstr "Ñõèìßóåéò Betatester"
153
154msgid "big"
155msgstr "MåãÜëï"
156
157msgid "Blue Button"
158msgstr "Ìðëå êïõìðß"
159
160msgid "Bouquet List"
161msgstr "Bouquet"
162
163msgid "Brightness"
164msgstr "Öùôåéíüôçôá"
165
166msgid "broadcast"
167msgstr "ÅêðïìðÞ"
168
169msgid "c"
170msgstr "c"
171
172msgid "C"
173msgstr "C"
174
175msgid "Cam / Emu"
176msgstr "Cam / Emu"
177
178msgid "CAM PMT Mode"
179msgstr "CAM PMT Mode"
180
181msgid "cancel"
182msgstr "Áêýñùóç"
183
184msgid "Cancel"
185msgstr "Áêýñùóç"
186
187msgid "Cancel Shutdown"
188msgstr "Áêýñùóç êëåéóßìáôïò"
189
190msgid "Channel"
191msgstr "ÊáíÜëé"
192
193msgid "Channel Edit"
194msgstr "Åðåîåñãáóßá ëßóôáò êáíáëéþí"
195
196msgid "Channel EPG"
197msgstr "EPG êáíáëéïý"
198
199msgid "Channel Search"
200msgstr "ÁíáæÞôçóç Êáíáëéþí"
201
202msgid "Channel Service"
203msgstr "Ñýèìéóç - ÁíáæÞôçóç Êáíáëéþí"
204
205msgid "Create Backup"
206msgstr "Äçìéïõñãßá backup"
207
208msgid "Child Protection"
209msgstr "Ãïíéêüò Ýëåã÷ïò"
210
211msgid "Child safety"
212msgstr "ÐáéäéêÞ ðñïóôáóßá"
213
214msgid "Clear before scan"
215msgstr "ÓâÞóéìï ðñéí ôçí óÜñùóç"
216
217msgid "Color Format"
218msgstr "ÌïñöÞ ×ñùìÜôùí"
219
220msgid "Color Format Scart"
221msgstr "ÌïñöÞ ÷ñùìÜôùí óôï Scart"
222
223msgid "Committed command"
224msgstr "Committed command"
225
226msgid "Common Interface"
227msgstr "Common Interface"
228
229msgid "Contrast"
230msgstr "Áíôßèåóç"
231
232msgid "copy service"
233msgstr "ÁíôéãñáöÞ êáíáëéïý"
234
235msgid "CPU"
236msgstr "CPU"
237
238msgid "d"
239msgstr "d"
240
241msgid "D"
242msgstr "D"
243
244msgid "date"
245msgstr "Çìåñïìçíßá"
246
247msgid "File Browser"
248msgstr "Browser áñ÷åßùí"
249
250msgid "Day"
251msgstr "ÇìÝñá"
252
253msgid "Deactivate"
254msgstr "Áðåíåñãïðïßçóç"
255
256msgid "debug"
257msgstr "Debug"
258
259msgid "default"
260msgstr "ðñïñõèìßóåéò"
261
262msgid "Default"
263msgstr "Ðñïñõèìßóåéò"
264
265msgid "DEFAULT"
266msgstr "Ðñïñõèìßóåéò"
267
268msgid "DEL"
269msgstr "ÓâÞóéìï"
270
271msgid "Delete EPG after read"
272msgstr "ÓâÞóéìï ôïõ EPG ìåôÜ ôçí áíÜãíùóç"
273
274msgid "del startchannel"
275msgstr "Áêýñùóç êáíáëéïý åêêßíçóçò"
276
277msgid "details"
278msgstr "ËåðôïìÝñéåò"
279
280msgid "Device:"
281msgstr "ÓõóêåõÞ:"
282
283msgid "Devices"
284msgstr "ÓõóêåõÝò"
285
286msgid "dhcp"
287msgstr "dhcp"
288
289msgid "disable"
290msgstr "Áðåíåñãïðïßçóç"
291
292msgid "Dirsort"
293msgstr "Ôáîéíüìçóç öáêÝëùí"
294
295msgid "DiSEqC"
296msgstr "DiSEqC"
297
298msgid "DiSEqC Command Order"
299msgstr "ÓåéñÜ åíôïëþí DiSEqC"
300
301msgid "DiSEqC Configuration"
302msgstr "DiSEqC"
303
304msgid "DiSEqC Mode"
305msgstr "DiSEqC Mode"
306
307msgid "DiSEqC repeats"
308msgstr "ÅðáíáëÞøåéò DiSEqC"
309
310msgid "Diseqc Settings"
311msgstr "Ñõèìßóåéò DiSEqC"
312
313msgid "dnsserver 1"
314msgstr "DNS Server 1"
315
316msgid "dnsserver 2"
317msgstr "DNS Server 2"
318
319msgid "Don't clear TV on zap (only with fastzap)"
320msgstr "Ç åéêüíá ôçò TV íá ðáñáìÝíåé êáôÜ ôï zapping (ìüíï ìå ôï fastzap)"
321
322msgid "e"
323msgstr "e"
324
325msgid "E"
326msgstr "E"
327
328msgid "East / West"
329msgstr "ÁíáôïëÞ / Äýóç"
330
331msgid "enable"
332msgstr "Åíåñãïðïßçóç"
333
334msgid "emu"
335msgstr "Emu"
336
337msgid "End"
338msgstr "ÔÝëïò"
339
340msgid "English"
341msgstr "English"
342
343msgid "Epgfreespace (KB)"
344msgstr "Åëåýèåñç ìíÞìç EPG (ÊÂ)"
345
346msgid "Epg List Mode"
347msgstr "Ëßóôá EPG"
348
349msgid "EPG Path"
350msgstr "ÄéáäñïìÞ áðïèÞêåõóçò  ôïõ EPG"
351
352msgid "Epg Refresh Time"
353msgstr "×ñüíïò áíáíÝùóçò EPG"
354
355msgid "EPG Reset"
356msgstr "ÅðáíáöïñÜ EPG"
357
358msgid "EPG Settings"
359msgstr "Ñõèìßóåéò EPG"
360
361msgid "errorboot"
362msgstr "Errorboot"
363
364msgid "errorstop"
365msgstr "Errorstop"
366
367msgid "EXIT"
368msgstr "EXIT"
369
370msgid "Extensions"
371msgstr "ÅðåêôÜóåéò"
372
373msgid "Extensions Menu"
374msgstr "Ìåíïý åðåêôÜóåùí"
375
376msgid "emucontrol"
377msgstr "¸ëåã÷ïò Emu"
378
379msgid "f"
380msgstr "f"
381
382msgid "F"
383msgstr "F"
384
385msgid "Fancontrol"
386msgstr "¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá"
387
388msgid "fast"
389msgstr "ÃñÞãïñï"
390
391msgid "Fast DiSEqC"
392msgstr "ÃñÞãïñï DiSEqC"
393
394msgid "Faststop"
395msgstr "Faststop"
396
397msgid "Fast Text Render"
398msgstr "ÃñÞãïñç áðüäïóç êåéìÝíïõ"
399
400msgid "Fastzap"
401msgstr "ÃñÞãïñï zapping"
402
403msgid "Fav"
404msgstr "ÁãáðçìÝíá"
405
406msgid "FEC"
407msgstr "FEC"
408
409msgid "FEC:"
410msgstr "FEC:"
411
412msgid "file"
413msgstr "Áñ÷åßï"
414
415msgid "alt file"
416msgstr "Åíáëëáêôéêü áñ÷åßï"
417
418msgid "filealtresult"
419msgstr "Åíáëëáêôéêü áðïôÝëåóìá áñxåßïõ"
420
421msgid "Filelist-Mode"
422msgstr "Filelist Mode"
423
424msgid "Filesystem Check"
425msgstr "¸ëåã÷ïò áñ÷åßùí óõóôÞìáôïò"
426
427msgid "Flashupdate (online)"
428msgstr "ÁíáâÜèìéóç ôçò Flash (online)"
429
430msgid "Flashupdate (tmp)"
431msgstr "ÁíáâÜèìéóç ôçò Flash (tmp)"
432
433msgid "Fontsize adjust in pixel"
434msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ - ñýèìéóç ìåãÝèïõò óå pixel"
435
436msgid "Format HDD"
437msgstr "Format Óêëçñïý Äßóêïõ"
438
439msgid "Found Data:"
440msgstr "ÅõñåèÝíôá Data:"
441
442msgid "Found Radio:"
443msgstr "ÅõñåèÝíôá Radio:"
444
445msgid "Found TV:"
446msgstr "ÅõñåèÝíôá TV:"
447
448msgid "free space"
449msgstr "Åëåýèåñç ìíÞìç"
450
451msgid "Frequency"
452msgstr "Óõ÷íüôçôá"
453
454msgid "Frequency:"
455msgstr "Óõ÷íüôçôá:"
456
457msgid "Friday"
458msgstr "ÐáñáóêåõÞ"
459
460msgid "ftpport"
461msgstr "ftpport"
462
463msgid "fullcover"
464msgstr "fullcover"
465
466msgid "ftdi"
467msgstr "Åíåñãïðïßçóç ïäçãþí ftdi"
468
469msgid "fsckroot"
470msgstr "fsckroot"
471
472msgid "fsckswap"
473msgstr "fsckswap"
474
475msgid "fsckrecord"
476msgstr "fsckrecord"
477
478msgid "ftpd"
479msgstr "ftpd"
480
481msgid "fontsize"
482msgstr "ÌÝãåèïò ãñáììáôïóåéñÜò"
483
484msgid "g"
485msgstr "g"
486
487msgid "G"
488msgstr "G"
489
490msgid "gateway"
491msgstr "Gateway"
492
493msgid "Germany"
494msgstr "ÃåñìáíéêÜ"
495
496msgid "Restart Titan"
497msgstr "Åðáíåêêßíçóç Titan"
498
499msgid "h"
500msgstr "h"
501
502msgid "H"
503msgstr "H"
504
505msgid "Hangtime"
506msgstr "Hangtime"
507
508msgid "Harddisk"
509msgstr "Óêëçñüò Äßóêïò"
510
511msgid "Harddisk Format - List Devices"
512msgstr "Format Óêëçñïý Äßóêïõ - óõíäåäåìÝíåò óõóêåõÝò"
513
514msgid "Harddisk Fsck - List Devices"
515msgstr "¸ëåã÷ïò HDD - óõíäåäåìÝíåò óõóêåõÝò"
516
517msgid "hddreplacement"
518msgstr "ÁíôéêáôÜóôáóç Óêëçñïý Äßóêïõ"
519
520msgid "How many days"
521msgstr "Ðüóåò çìÝñåò;"
522
523msgid "HighSR"
524msgstr "Õøçëü SR"
525
526msgid "i"
527msgstr "i"
528
529msgid "I"
530msgstr "I"
531
532msgid "Image Information"
533msgstr "Ðëçñïöïñßåò ôïõ Image"
534
535msgid "Imdb Directory"
536msgstr "ÊáôÜëïãïò Imdb"
537
538msgid "Increased Voltage"
539msgstr "ÁõîçìÝíç ÔÜóç"
540
541msgid "Infobar Auto hide on call"
542msgstr "Áõôüìáôç áðüêñõøç ôïõ Infobar"
543
544msgid "Infobar Sleep"
545msgstr "×ñüíïò åìöÜíéóçò ôïõ infobar (sec)"
546
547msgid "Infobar Timeout"
548msgstr "×ñüíïò åîáöÜíéóçò ôïõ infobar (sec)"
549
550msgid "Information..."
551msgstr "Ðëçñïöïñßåò..."
552
553msgid "Info"
554msgstr "Info"
555
556msgid "Information"
557msgstr "Ðëçñïöïñßåò"
558
559msgid "install"
560msgstr "ÅãêáôÜóôáóç"
561
562msgid "internet"
563msgstr "Internet"
564
565msgid "Internet Browser"
566msgstr "Internet Browser"
567
568msgid "Interval"
569msgstr "ÄéÜóôçìál"
570
571msgid "Inversion"
572msgstr "ÁíáóôñïöÞ"
573
574msgid "Inversion:"
575msgstr "ÁíáóôñïöÞ:"
576
577msgid "ipaddress"
578msgstr "Äéåýèõíóç IP"
579
580msgid "IPK install (online)"
581msgstr "ÅãêáôÜóôáóç IPK (online)"
582
583msgid "IPK remove"
584msgstr "ÓâÞóéìï IPK"
585
586msgid "IPK tmp (tmp)"
587msgstr "ÅãêáôÜóôáóç IPK áðü /tmp"
588
589msgid "Ipk Install - select file"
590msgstr "ÅãêáôÜóôáóç IPK - åðéëïãÞ öáêÝëëïõ"
591
592msgid "iwatch"
593msgstr "iwatch"
594
595msgid "j"
596msgstr "j"
597
598msgid "J"
599msgstr "J"
600
601msgid "k"
602msgstr "k"
603
604msgid "K"
605msgstr "K"
606
607msgid "Kernel"
608msgstr "ÐõñÞíáò"
609
610msgid "Keyboard"
611msgstr "Ðëçêôñïëüãéï"
612
613msgid "l"
614msgstr "l"
615
616msgid "L"
617msgstr "L"
618
619msgid "lan"
620msgstr "lan"
621
622msgid "Language"
623msgstr "Ãëþóóá"
624
625msgid "Latitude"
626msgstr "Ãåùãñáöéêü ÐëÜôïò"
627
628msgid "Listbox Select"
629msgstr "ÅðéëïãÝò åìöÜíéóçò ôïõ Listbox"
630
631msgid "LNB"
632msgstr "LNB"
633
634msgid "LNB Configuration"
635msgstr "LNB"
636
637msgid "LNB Settings"
638msgstr "Ñõèìßóåéò LNB"
639
640msgid "LOF"
641msgstr "LOF"
642
643msgid "LOF/H"
644msgstr "LOF/H"
645
646msgid "LOF/L"
647msgstr "LOF/L"
648
649msgid "Longitude"
650msgstr "Ãåùãñáöéêü ÌÞêïò"
651
652msgid "LOG (Text)"
653msgstr "LOG (Êåßìåíï)"
654
655msgid "logto"
656msgstr "logto"
657
658msgid "load partition"
659msgstr "Öüñôùóç partition"
660
661msgid "m"
662msgstr "m"
663
664msgid "M"
665msgstr "M"
666
667msgid "Main Menu"
668msgstr "Êýñéï Ìåíïý"
669
670msgid "Manuel Scan"
671msgstr "×åéñïêßíçôç óÜñùóç"
672
673msgid "Manual Search"
674msgstr "×åéñïêßíçôç áíáæÞôçóç"
675
676msgid "maxrate"
677msgstr "maxrate"
678
679msgid "maxdelay"
680msgstr "maxdelay"
681
682msgid "MC VideoPlayer Imdb Settings"
683msgstr "Ñõèìßóåéò Imdb ôïõ MC VideoPlayer"
684
685msgid "MC VideoPlayer Sort Settings"
686msgstr "MC VideoPlayer Sort settings"
687
688msgid "MC VideoPlayer View Settings"
689msgstr "MC VideoPlayer View settings"
690
691msgid "Media Center"
692msgstr "Media Center"
693
694msgid "Memory"
695msgstr "ÌíÞìç"
696
697msgid "Menulist"
698msgstr "Ëßóôá Ìåíïý"
699
700msgid "Menu Protect"
701msgstr "Ðñïóôáóßá Ìåíïý"
702
703msgid "MENUPROTECT"
704msgstr "Ðñïóôáóßá ÌÅÍÏÕ"
705
706msgid "Minutes"
707msgstr "ËåðôÜ"
708
709msgid "Minutes:"
710msgstr "ËåðôÜ:"
711
712msgid "Modulation"
713msgstr "Äéáìüñöùóç"
714
715msgid "Modulation:"
716msgstr "Äéáìüñöùóç:"
717
718msgid "Module"
719msgstr "Module"
720
721msgid "Monday"
722msgstr "ÄåõôÝñá"
723
724msgid "Mounts"
725msgstr "Mounts"
726
727msgid "move service"
728msgstr "Ìåôáêßíçóç êáíáëéïý"
729
730msgid "Moviepath"
731msgstr "ÄéáäñïìÞ áñ÷åßïõ ôáéíéþí"
732
733msgid "MTD"
734msgstr "MTD"
735
736msgid "Multi EPG"
737msgstr "Multi EPG"
738
739msgid "mvid"
740msgstr "mvid"
741
742msgid "My Video"
743msgstr "My Video"
744
745msgid "n"
746msgstr "n"
747
748msgid "N"
749msgstr "N"
750
751msgid "Name"
752msgstr "¼íïìá"
753
754msgid "Name:"
755msgstr "¼íïìá:"
756
757msgid "netmask"
758msgstr "Netmask"
759
760msgid "Network"
761msgstr "Äýêôéï"
762
763msgid "Network Adapter Settings"
764msgstr "Ñõèìßóåéò ðñïóáñìïãÝá Äéêôýïõ"
765
766msgid "Network Adapter Test"
767msgstr "¸ëåã÷ïò ðñïóáñìïãÝá Äéêôýïõ"
768
769msgid "Network Assistant"
770msgstr "Âïçèüò Äéêôýïõ"
771
772msgid "Networkbrowser"
773msgstr "Browser Äéêôýïõ"
774
775msgid "Network Interfacelist"
776msgstr "Network Interfacelist"
777
778msgid "Network Restart"
779msgstr "Åðáíåêêßíçóç Äéêôýïõ"
780
781msgid "Network Scan"
782msgstr "ÓÜñùóç Äéêôýïõ"
783
784msgid "Network Test"
785msgstr "¸ëåã÷ïò Äéêôýïõ"
786
787msgid "Next"
788msgstr "ÓõíÝ÷åéá"
789
790msgid "Nfs Server Settings"
791msgstr "Ñõèìßóåéò NFS Server"
792
793msgid "North / South"
794msgstr "ÂïññÜò / Íüôïò"
795
796msgid "noaudiosync"
797msgstr "noaudiosync"
798
799msgid "nfsserver"
800msgstr "NFS server"
801
802msgid "nr_usbreaders"
803msgstr "Áñéèìüò USB reader"
804
805msgid "o"
806msgstr "o"
807
808msgid "O"
809msgstr "O"
810
811msgid "OK"
812msgstr "OK"
813
814msgid "ONID:"
815msgstr "ONID:"
816
817msgid "Only free channel scan"
818msgstr "ÓÜñùóç ìüíï ãéá åëåýèåñá êáíÜëéá"
819
820msgid "options"
821msgstr "ÅðéëïãÝò"
822
823msgid "Orbital Position:"
824msgstr "Ôñï÷éáêÞ èÝóç"
825
826msgid "OSD Bottom Overscan"
827msgstr "Overscan OSD êÜôù"
828
829msgid "OSD Left Overscan"
830msgstr "Overscan OSD áñéóôåñÜ"
831
832msgid "OSD Right Overscan"
833msgstr "Overscan OSD äåîéÜ"
834
835msgid "OSD Top Overscan"
836msgstr "Overscan OSD åðÜíù"
837
838msgid "OSD Transparent"
839msgstr "ÄéáöÜíåéá OSD"
840
841msgid "Overclocking"
842msgstr "Overclocking"
843
844msgid "Overclock settings"
845msgstr "Ñõèìßóåéò Overclocking"
846
847msgid "oldaudiofw"
848msgstr "oldaudiofw"
849
850msgid "oldvideofw"
851msgstr "oldvideofw"
852
853msgid "only_boot_overclock"
854msgstr "only_boot_overclock"
855
856msgid "p"
857msgstr "p"
858
859msgid "P"
860msgstr "P"
861
862msgid "password"
863msgstr "Password"
864
865msgid "PCR PID:"
866msgstr "PCR PID:"
867
868msgid "Piconpath"
869msgstr "ÄéáäñïìÞ áñ÷åßïõ Picons"
870
871msgid "PICTURE"
872msgstr "Öùôïãñáößá"
873
874msgid "Picture Player"
875msgstr "Picture Player"
876
877msgid "PICTURE SETTINGS"
878msgstr "Ñõèìßóåéò Öùôïãñáöéþí"
879
880msgid "PIDs"
881msgstr "PIDs"
882
883msgid "Pilot"
884msgstr "Pilot"
885
886msgid "PIN:"
887msgstr "PIN:"
888
889msgid "Pin Code Channel"
890msgstr "PIN ðñïóôáóßáò êáíáëéïýl"
891
892msgid "Pin Code menu"
893msgstr "PIN ðñïóôáóßáò ôïõ Ìåíïý"
894
895msgid "PIN Settings"
896msgstr "Ñõèìßóåéò PIN"
897
898msgid "PlayList"
899msgstr "PlayList"
900
901msgid "PlayList - select your playlist !"
902msgstr "PlayList - äéÜëåîå ôçí ëßóôá óïõ"
903
904msgid "Plugins"
905msgstr "Plugins"
906
907msgid "PMT PID:"
908msgstr "PMT PID:"
909
910msgid "Polarization"
911msgstr "Ðüëùóç"
912
913msgid "Polarization:"
914msgstr "Ðüëùóç:"
915
916msgid "Policy"
917msgstr "ÅìöÜíéóç åéêüíáò"
918
919msgid "Power action"
920msgstr "Power action"
921
922msgid "Power Off"
923msgstr "ÓâÞóéìï"
924
925msgid "Power Off Timer"
926msgstr "ÓâÞóéìï ôïõ ×ñïíïäéáêüðôç"
927
928msgid "Poweroff Timer"
929msgstr "ÓâÞóéìï ôïõ ÷ñïíïäéáêüðôç"
930
931msgid "Prev"
932msgstr "Ðßóù"
933
934msgid "Program Info"
935msgstr "Ðëçñ. ðñïãñÜììáôïò"
936
937msgid "Protect Channel"
938msgstr "Ðñïóôáóßá êáíáëéïý ìå PIN"
939
940msgid "Protect Menu"
941msgstr "Ðñïóôáóßá Ìåíïý ìå PIN"
942
943msgid "protect service"
944msgstr "Ðñïóôáóßá óôáèìïý ìå PIN"
945
946msgid "protocol"
947msgstr "Ðñùôüêïëëï"
948
949msgid "Prov"
950msgstr "Ðáñï÷Ýáò"
951
952msgid "Provider:"
953msgstr "Ðáñï÷Ýáò:"
954
955msgid "proxyauth"
956msgstr "Ðéóôïðïßçóç Proxy"
957
958msgid "proxyip"
959msgstr "IP ãéá Proxyserver"
960
961msgid "proxypass"
962msgstr "Password ãéá Proxyserver"
963
964msgid "proxyport"
965msgstr "Ðýëç ãéá Proxyserver"
966
967msgid "proxyuser"
968msgstr "Ïíïìá ÷ñÞóôç ãéá Proxyserver"
969
970msgid "playlist"
971msgstr "playlist"
972
973msgid "plugload"
974msgstr "plugload"
975
976msgid "portmap"
977msgstr "portmap"
978
979msgid "poweroff"
980msgstr "êëåßóéìï"
981
982msgid "pingserver"
983msgstr "pingserver"
984
985msgid "pingtimeout"
986msgstr "pingtimeout"
987
988msgid "PinOn"
989msgstr "Åíåñãïðïßçóç PIN"
990
991msgid "progressbar"
992msgstr "progressbar"
993
994msgid "pll0_ndiv_mdiv"
995msgstr "pll0_ndiv_mdiv"
996
997msgid "pl2303"
998msgstr "Åíåñãïðïßçóç ïäçãþí PL2303"
999
1000msgid "pll1_fdma_bypass"
1001msgstr "pll1_fdma_bypass"
1002
1003msgid "pll1_ndiv_mdiv"
1004msgstr "pll1_ndiv_mdiv"
1005
1006msgid "Pin"
1007msgstr "PIN"
1008
1009msgid "profile"
1010msgstr "Ðñïößë"
1011
1012msgid "q"
1013msgstr "q"
1014
1015msgid "Q"
1016msgstr "Q"
1017
1018msgid "r"
1019msgstr "r"
1020
1021msgid "R"
1022msgstr "R"
1023
1024msgid "Radio Player"
1025msgstr "Radio Player"
1026
1027msgid "Ram"
1028msgstr "Ram"
1029
1030msgid "Random"
1031msgstr "Ôõ÷áßá"
1032
1033msgid "rcreboot"
1034msgstr "rcreboot"
1035
1036msgid "Record Forerun (min)"
1037msgstr "¸íáñîç åããñáöÞò íùñßôåñá (min)"
1038
1039msgid "Record Overrun (min)"
1040msgstr "ÅðéðëÝïí ÷ñüíïò åããñáöÞò (min)"
1041
1042msgid "Record Path"
1043msgstr "ÄéáäñïìÞ öáêÝëëïõ åããñáöþí"
1044
1045msgid "Record Split Size"
1046msgstr "ÌÝãåèïò ÷ùñéóìïý åããñáöþí"
1047
1048msgid "Record Timer"
1049msgstr "Timer åããñáöÞò"
1050
1051msgid "record_split_size"
1052msgstr "record_split_size"
1053
1054msgid "record_split_type"
1055msgstr "record_split_type"
1056
1057msgid "record_max_sectors"
1058msgstr "record_max_sectors"
1059
1060msgid "Red Button"
1061msgstr "Êüêêéíï Êïõìðß"
1062
1063msgid "Refresh"
1064msgstr "ÁíáíÝùóç"
1065
1066msgid "RELOAD"
1067msgstr "Åðáíáöüñôéóç"
1068
1069msgid "remove service"
1070msgstr "ÄéáãñáöÞ óôáèìïý"
1071
1072msgid "repairmodus"
1073msgstr "Mode åðéóêåõÞò"
1074
1075msgid "Repeat"
1076msgstr "ÅðáíÝëáâå"
1077
1078msgid "Repeat type"
1079msgstr "Åßäïò åðáíÜëçøçò"
1080
1081msgid "Resolution:"
1082msgstr "ÁíÜëõóç"
1083
1084msgid "Resolution (default)"
1085msgstr "ÁíÜëõóç (ðñïåðéëåãìÝíç)"
1086
1087msgid "Restart"
1088msgstr "Åðáíåêêßíçóç"
1089
1090msgid "Restart Network ?"
1091msgstr "Åðáíåêêßíçóç Äéêôýïõ;"
1092
1093msgid "Restore"
1094msgstr "ÅðáíáöïñÜ"
1095
1096msgid "reverse alpha"
1097msgstr "ÁíáóôñïöÞ alpha"
1098
1099msgid "reverse date"
1100msgstr "ÅðáíáöïñÜ çìåñ/íéáò"
1101
1102msgid "reverse size"
1103msgstr "ÅðáíáöïñÜ ìåãÝèïõò"
1104
1105msgid "rmcrashlog"
1106msgstr "rmcrahlog"
1107
1108msgid "rmemthy"
1109msgstr "rmemthy"
1110
1111msgid "Rolloff"
1112msgstr "Rolloff"
1113
1114msgid "Rolloff:"
1115msgstr "Rolloff:"
1116
1117msgid "Rotor Position"
1118msgstr "ÈÝóç ìïôÝñ"
1119
1120msgid "Rotor Settings"
1121msgstr "Ñõèìßóåéò ìïôÝñ"
1122
1123msgid "rsize"
1124msgstr "rsize"
1125
1126msgid "s"
1127msgstr "s"
1128
1129msgid "S"
1130msgstr "S"
1131
1132msgid "Samba Server Settings"
1133msgstr "Ñõèìßóåéò Samba Server"
1134
1135msgid "SAT"
1136msgstr "SAT"
1137
1138msgid "Sat Config"
1139msgstr "Ñýèìéóç Äïñõöüñùí"
1140
1141msgid "Satellite"
1142msgstr "Äïñõöüñïò"
1143
1144msgid "Sat Finder"
1145msgstr "Sat finder"
1146
1147msgid "Saturation"
1148msgstr "Êïñåóìüò"
1149
1150msgid "Saturday"
1151msgstr "ÓÜââáôï"
1152
1153msgid "Save"
1154msgstr "ÁðïèÞêåõóç"
1155
1156msgid "SAVE"
1157msgstr "ÁðïèÞêåõóç"
1158
1159msgid "Save Settings"
1160msgstr "ÁðïèÞêåõóç Ñõèìßóåùí"
1161
1162msgid "Scan"
1163msgstr "ÓÜñùóç"
1164
1165msgid "Scart-Recorder"
1166msgstr "ÅããñáöÝáò Scart"
1167
1168msgid "screensaver"
1169msgstr "Ðñïóôáóßá ïèüíçò"
1170
1171msgid "Screensaver"
1172msgstr "Ðñïóôáóßá ïèüíçò"
1173
1174msgid "Screensaver Adjust"
1175msgstr "Ñõèìßóåéò ðñïóôáóßáò ïèüíçò"
1176
1177msgid "screensaver background"
1178msgstr "Öüíôï ðñïóô. ïèüíçò"
1179
1180msgid "screensaver delay"
1181msgstr "ÊáèõóôÝñçóç ãéá ðñïóô. ïèüíçò"
1182
1183msgid "screensaver interval"
1184msgstr "ÄéÜóôçìá ìåôáîý åéêüíùí"
1185
1186msgid "screensaver pic"
1187msgstr "¸éêüíá ðñïóô. ïèüíçò"
1188
1189msgid "screensaver type"
1190msgstr "Åßäïò ðñïóô. ïèüíçò"
1191
1192msgid "--- SD resolution"
1193msgstr "--- ÁíÜëõóç SD"
1194
1195msgid "Second Infobar"
1196msgstr "Äåýôåñï Infobar"
1197
1198msgid "Select backup:"
1199msgstr "ÅðéëïãÞ backup:"
1200
1201msgid "Select Path"
1202msgstr "ÅðéëïãÞ äéáäñïìÞò"
1203
1204msgid "Service"
1205msgstr "ÊáíÜëé"
1206
1207msgid "Serviceinfo"
1208msgstr "Ðëçñïöïñßåò êáíáëéïý"
1209
1210msgid "set startchannel"
1211msgstr "ÅðéëïãÞ êáíáëéïý åêêßíçóçò"
1212
1213msgid "Settings"
1214msgstr "Ñõèìßóåéò"
1215
1216msgid "Settings..."
1217msgstr "Ñõèìßóåéò..."
1218
1219msgid "Settings backup/restore"
1220msgstr "Ñõèìßóåéò backup/åðáíáöïñÜò"
1221
1222msgid "sharedir"
1223msgstr "sharedir"
1224
1225msgid "sharename"
1226msgstr "Sharename"
1227
1228msgid "Share Settings"
1229msgstr "Ñõèìßóåéò share"
1230
1231msgid "Show EPG screen (EPG button)"
1232msgstr "¸íäåéîç ïèüíçò EPG (êïõìðß EPG)"
1233
1234msgid "Show in Standby"
1235msgstr "¸íäåéîç óå Standby"
1236
1237msgid "Show in VFD"
1238msgstr "¸íäåéîç óôï VFD"
1239
1240msgid "SID:"
1241msgstr "SID"
1242
1243msgid "Signal:"
1244msgstr "ÓÞìá:"
1245
1246msgid "Single EPG"
1247msgstr "Ìïíü EPG"
1248
1249msgid "size"
1250msgstr "ÌÝãåèïò"
1251
1252msgid "Skin"
1253msgstr "Skin"
1254
1255msgid "Skin ádjust"
1256msgstr "Ñýèìéóç Skin"
1257
1258msgid "Skin Select"
1259msgstr "ÅðéëïãÞ Skin"
1260
1261msgid "Skip 1/3"
1262msgstr "Skip 1/3"
1263
1264msgid "Skip 4/6"
1265msgstr "Skip 4/6"
1266
1267msgid "Skip 7/9"
1268msgstr "Skip 7/9"
1269
1270msgid "small"
1271msgstr "Ìéêñü"
1272
1273msgid "SNR:"
1274msgstr "SNR:"
1275
1276msgid "Softcam selection"
1277msgstr "ÅðéëïãÞ Softcam"
1278
1279msgid "Softcam Panel"
1280msgstr "Ñõèìßóåéò Softcam"
1281
1282msgid "Sort"
1283msgstr "ÄéáëïãÞ"
1284
1285msgid "Sorting"
1286msgstr "Sorting"
1287
1288msgid "Sound"
1289msgstr "¹÷ïò"
1290
1291msgid "Space"
1292msgstr "Êåíü"
1293
1294msgid "speed"
1295msgstr "Ôá÷ýôçôá"
1296
1297msgid "Spinnerspeed"
1298msgstr "Ôá÷ýôçôá Spinner"
1299
1300msgid "Spinnertime"
1301msgstr "×ñüíïò Spinner"
1302
1303msgid "ssl"
1304msgstr "ssl"
1305
1306msgid "Start"
1307msgstr "Áñ÷Þ"
1308
1309msgid "Standby"
1310msgstr "Standby"
1311
1312msgid "Standby Brightness"
1313msgstr "Öùôåéíüôçôá VFD óôï standby"
1314
1315msgid "Standby Mode"
1316msgstr "Standby Mode"
1317
1318msgid "Standby / Poweroff..."
1319msgstr "Standby / Êëåßóéìï..."
1320
1321msgid "Standby / Poweroff"
1322msgstr "Standby / Êëåßóéìï"
1323
1324msgid "Start HTTPD"
1325msgstr "Åêêßíçóç HTTPD"
1326
1327msgid "STOP/START"
1328msgstr "STOP/START"
1329
1330msgid "Streaming"
1331msgstr "Streaming"
1332
1333msgid "Stream Path"
1334msgstr "ÄéáäñïìÞ áðïèÞêåõóçò Stream"
1335
1336msgid "Style"
1337msgstr "Style"
1338
1339msgid "Sunday"
1340msgstr "ÊõñéáêÞ"
1341
1342msgid "Swap"
1343msgstr "Swap"
1344
1345msgid "Switch"
1346msgstr "ÅíáëëáãÞ"
1347
1348msgid "Subtitle"
1349msgstr "Õðüôéôëïò"
1350
1351msgid "Symbol rate:"
1352msgstr "Symbol rate"
1353
1354msgid "Symbolrate"
1355msgstr "Symbol rate"
1356
1357msgid "System"
1358msgstr "Óýóôçìá"
1359
1360msgid "System:"
1361msgstr "Óýóôçìá:"
1362
1363msgid "System..."
1364msgstr "Óýóôçìá..."
1365
1366msgid "System - Flashupdate (online)"
1367msgstr "ÁíáâÜèìéóç Flash óõóôÞìáôïò (online)"
1368
1369msgid "System - Flashupdate (tmp)"
1370msgstr "ÁíáâÜèìéóç Flash óõóôÞìáôïò (tmp)"
1371
1372msgid "System Info"
1373msgstr "Ðëçñïöïñßåò ÓõóôÞìáôïò"
1374
1375msgid "Sysinfo"
1376msgstr "Ðëçñïöïñßåò ÓõóôÞìáôïò"
1377
1378msgid "System - Usbupdate (online)"
1379msgstr "ÁíáâÜèìéóç óõóôÞìáôïò - USB (online)"
1380
1381msgid "System - Usbupdate (tmp)"
1382msgstr "ÁíáâÜèìéóç óõóôÞìáôïò - USB (tmp)"
1383
1384msgid "sambaserver"
1385msgstr "Samba Server"
1386
1387msgid "showip"
1388msgstr "ÅìöÜíéóç IP"
1389
1390msgid "showtvinfo"
1391msgstr "ÅìöÜíéóç ðëçñ. TV"
1392
1393msgid "szap"
1394msgstr "szap"
1395
1396msgid "szaplong"
1397msgstr "szaplong"
1398
1399msgid "szap_frontend"
1400msgstr "szap_frontend"
1401
1402msgid "szap_emul"
1403msgstr "szap_emul"
1404
1405msgid "standby_overclock"
1406msgstr "standby_overclock"
1407
1408msgid "standby_freq"
1409msgstr "standby_freq"
1410
1411msgid "swap_max_sectors"
1412msgstr "swap_max_sectors"
1413
1414msgid "szap_diseqc_repeat"
1415msgstr "szap_diseqc_repeat"
1416
1417msgid "swap"
1418msgstr "swap"
1419
1420msgid "swapsize"
1421msgstr "MÝãåèïò swap"
1422
1423msgid "scartonstandby"
1424msgstr "Scart óå áíáìïíÞ"
1425
1426msgid "swts"
1427msgstr "swts"
1428
1429msgid "t"
1430msgstr "t"
1431
1432msgid "T"
1433msgstr "T"
1434
1435msgid "TEST"
1436msgstr "TEST"
1437
1438msgid "Test frequency"
1439msgstr "Óõ÷íüôçôá åëÝã÷ïõ"
1440
1441msgid "Threshold"
1442msgstr "Threshold"
1443
1444msgid "thereafter on this Channel:"
1445msgstr "Åðüìåíåò åêðïìðÝò:"
1446
1447msgid "Thursday"
1448msgstr "ÐÝìðôç"
1449
1450msgid "Timer"
1451msgstr "Timer"
1452
1453msgid "Timer Record Path"
1454msgstr "ÄéáäñïìÞ åããñáöþí ôïõ Timer"
1455
1456msgid "Timeshift Path"
1457msgstr "ÄéáäñïìÞ Timeshift"
1458
1459msgid "Time to sleep"
1460msgstr "×ñüíïò åùò ôï ôÝëïò"
1461
1462msgid "--- Time to switch"
1463msgstr "--- ×ñüíïò åùò ôçí åíáëëáãÞ"
1464
1465msgid "Timezone"
1466msgstr "Æþíç þñáò"
1467
1468msgid "Tint"
1469msgstr "Áðü÷ñùóç"
1470
1471msgid "Tone Burst"
1472msgstr "Tone Burst"
1473
1474msgid "Tone Mode"
1475msgstr "Tone Mode"
1476
1477msgid "Top"
1478msgstr "ÅðÜíù"
1479
1480msgid "Transponder:"
1481msgstr "Transponder:"
1482
1483msgid "TSID:"
1484msgstr "TSID:"
1485
1486msgid "Tuesday"
1487msgstr "Ôñßôç"
1488
1489msgid "Tuner"
1490msgstr "Tuner"
1491
1492msgid "Tuner:"
1493msgstr "Tuner:"
1494
1495msgid "Tunerconfig"
1496msgstr "Ñõèìßóåéò Tuner"
1497
1498msgid "Tuner Configuration"
1499msgstr "Tuner"
1500
1501msgid "Tuner Reception"
1502msgstr "ËÞøç Tuner"
1503
1504msgid "TXT PID:"
1505msgstr "TXT PID:"
1506
1507msgid "type"
1508msgstr "Ðëçêôñïëüãçóå"
1509
1510msgid "Type"
1511msgstr "Type"
1512
1513msgid "Type:"
1514msgstr "Åßäïò:"
1515
1516msgid "Type of Scan"
1517msgstr "Åßäïò ÓÜñùóçò"
1518
1519msgid "tuner_sleep_off"
1520msgstr "tuner_sleep_off"
1521
1522msgid "tuxtxt_cpufrequ_workaround"
1523msgstr "tuxtxt_cpufrequ_workaround"
1524
1525msgid "telnet"
1526msgstr "Telnet"
1527
1528msgid "u"
1529msgstr "u"
1530
1531msgid "U"
1532msgstr "U"
1533
1534msgid "UNC:"
1535msgstr "UNC:"
1536
1537msgid "Uncommitted Diseqc command"
1538msgstr "Uncommitted Diseqc command"
1539
1540msgid "unknown"
1541msgstr "¶ãíùóôï"
1542
1543msgid "UNLOAD"
1544msgstr "UNLOAD"
1545
1546msgid "update"
1547msgstr "ÅíçìÝñùóç"
1548
1549msgid "Usb Device"
1550msgstr "ÓõóêåõÞ USB"
1551
1552msgid "Usbupdate (online)"
1553msgstr "ÅíçìÝñùóç USB (online)"
1554
1555msgid "Usbupdate (tmp)"
1556msgstr "ÅíçìÝñùóç USB (tmp)"
1557
1558msgid "Use EPG Endtime"
1559msgstr "×ñçóéìïðïßçóç ôÝëïõò áðü ôï EPG"
1560
1561msgid "useproxy"
1562msgstr "use proxy"
1563
1564msgid "userauth"
1565msgstr "Åðéâåâáßùóç ÷ñÞóôç"
1566
1567msgid "username"
1568msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
1569
1570msgid "use ssl"
1571msgstr "×ñçóéìïðïßçóç SSL"
1572
1573msgid "updatelist"
1574msgstr "ÅíçìÝñùóç ëßóôáò"
1575
1576msgid "v"
1577msgstr "v"
1578
1579msgid "V"
1580msgstr "V"
1581
1582msgid "VFDisplay"
1583msgstr "VFDisplay"
1584
1585msgid "Video"
1586msgstr "Video"
1587
1588msgid "VIDEO"
1589msgstr "VIDEO"
1590
1591msgid "VideoMode Aspect Settings"
1592msgstr "Ñýèìéóç áíáëïãéþí Video"
1593
1594msgid "VideoMode Resolution Settings"
1595msgstr "Ñõèìßóåéò ÁíÜëõóçò Video"
1596
1597msgid "VideoMode Settings"
1598msgstr "Ñõèìßóåéò Video"
1599
1600msgid "Video PID:"
1601msgstr "Video PID:"
1602
1603msgid "Video Player"
1604msgstr "Video Player"
1605
1606msgid "Video Settings"
1607msgstr "Ñõèìßóåéò Video"
1608
1609msgid "VIDEO SETTINGS"
1610msgstr "ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ VIDEO"
1611
1612msgid "Videotune"
1613msgstr "Ñýèìéóç ÷ñùìÜôùí"
1614
1615msgid "View"
1616msgstr "Äåßîå"
1617
1618msgid "Virtualzap Timeout"
1619msgstr "Virtualzap Timeout"
1620
1621msgid "VLC Player"
1622msgstr "VLC Player"
1623
1624msgid "¹÷ïò êëåéóôüò"
1625msgstr "¸íôáóç êëåéóôÞ"
1626
1627msgid "Voltage Mode"
1628msgstr "Mode ÔÜóçò"
1629
1630msgid "Volumebar Timeout"
1631msgstr "×ñïíéêü üñéï áðüêñ. ôçò Ýíäåéîçò Ýíôáóçò (sec)"
1632
1633msgid "w"
1634msgstr "w"
1635
1636msgid "W"
1637msgstr "W"
1638
1639msgid "Web Radio Player"
1640msgstr "Web Radio Player"
1641
1642msgid "Wednesday"
1643msgstr "ÔåôÜñôç"
1644
1645msgid "Weather Info"
1646msgstr "Ðëçñïöïñßåò Êáéñïý"
1647
1648msgid "wsize"
1649msgstr "wsize"
1650
1651msgid "wlan"
1652msgstr "WLAN"
1653
1654msgid "webif"
1655msgstr "webif"
1656
1657msgid "x"
1658msgstr "x"
1659
1660msgid "X"
1661msgstr "X"
1662
1663msgid "y"
1664msgstr "y"
1665
1666msgid "Y"
1667msgstr "Y"
1668
1669msgid "z"
1670msgstr "z"
1671
1672msgid "Z"
1673msgstr "Z"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.