Changeset 27079


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2014, 9:24:39 AM (7 years ago)
Author:
aafsvn
Message:

[titan] ERROR autoupdate po files

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/error/create_po_error_code

  r26912 r27079  
  11[createpo.sh] xgettext --omit-header -j -k_ *.* -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po
  2 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:1:1: syntax error
  3 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:1: keyword "m" unknown
  4 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:1: keyword "s" unknown
  5 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:1: keyword "g" unknown
  6 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:1: keyword "i" unknown
  7 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:1: keyword "d" unknown
  8 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:2: keyword "m" unknown
  9 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:2: keyword "s" unknown
  10 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:2: keyword "g" unknown
  11 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:2: keyword "s" unknown
  12 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:2: keyword "t" unknown
  13 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:2: keyword "r" unknown
  14 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:4: keyword "m" unknown
  15 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:4: keyword "s" unknown
  16 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:4: keyword "g" unknown
  17 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:4: keyword "i" unknown
  18 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:4: keyword "d" unknown
  19 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:5: keyword "m" unknown
  20 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:5: keyword "s" unknown
  21 /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:5: keyword "g" unknown
  22 xgettext: too many errors, aborting
  232[createpo.sh] xgettext --omit-header -k_ *.* -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.new.po
   3[createpo.sh] msgfmt -v /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.outfile.po -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.mo
   4918 translated messages, 1418 untranslated messages.
   5[createpo.sh] xgettext --omit-header -j -k_ *.* -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po
   6[createpo.sh] xgettext --omit-header -k_ *.* -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.new.po
   7[createpo.sh] msgfmt -v /home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.outfile.po -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.mo
   8914 translated messages, 1422 untranslated messages.
   9[createpo.sh] xgettext --omit-header -j -k_ *.* -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po
   10[createpo.sh] xgettext --omit-header -k_ *.* -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.new.po
   11[createpo.sh] msgfmt -v /home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.outfile.po -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.mo
   121465 translated messages, 871 untranslated messages.
   13[createpo.sh] xgettext --omit-header -j -k_ *.* -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po
   14[createpo.sh] xgettext --omit-header -k_ *.* -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.new.po
   15[createpo.sh] msgfmt -v /home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po -o /home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.mo
   16/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:5330:62: invalid multibyte sequence
   17/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:5331:2: invalid multibyte sequence
   18/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:6003:61: invalid multibyte sequence
   19/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:6004:2: invalid multibyte sequence
   20/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:6239:61: invalid multibyte sequence
   21/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:6240:2: invalid multibyte sequence
   22/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:7911:64: invalid multibyte sequence
   23/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:7911:65: invalid multibyte sequence
   24/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:7912:2: invalid multibyte sequence
   25/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:8634:62: invalid multibyte sequence
   26/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:8635:2: invalid multibyte sequence
   27msgfmt: found 11 fatal errors
   28[createpo.sh] ############################################
   29[createpo.sh] ###### error should be in the middle #######
   30[createpo.sh] ############################################
   31  8634  "lỗi, kết quả tìm kiếm có một imdbid không hợp lệ và do đó khÃ"
   32  8635  "´ng thể được lÆ°u trữ trong các MediaDB "
   33  8636 
   34[createpo.sh] ############################################
   35[createpo.sh] ################## coding #################
   36/home/atemio/flashimg/source.titan/po/de/LC_MESSAGES/titan.po:         utf-8
   37/home/atemio/flashimg/source.titan/po/de/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   38/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.po:         us-ascii
   39/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   40/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po:         utf-8
   41/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   42/home/atemio/flashimg/source.titan/po/gr/LC_MESSAGES/titan.po:         utf-8
   43/home/atemio/flashimg/source.titan/po/gr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   44/home/atemio/flashimg/source.titan/po/it/LC_MESSAGES/titan.po:         utf-8
   45/home/atemio/flashimg/source.titan/po/it/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   46/home/atemio/flashimg/source.titan/po/nl/LC_MESSAGES/titan.po:         utf-8
   47/home/atemio/flashimg/source.titan/po/nl/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   48/home/atemio/flashimg/source.titan/po/pl/LC_MESSAGES/titan.po:         utf-8
   49/home/atemio/flashimg/source.titan/po/pl/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   50/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po:         utf-8
   51/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   52/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po:         utf-8
   53/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po: utf-8
   54/home/atemio/flashimg/source.titan/po/de/LC_MESSAGES/titan.po:               utf-8
   55/home/atemio/flashimg/source.titan/po/de/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   56/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.merge.po:         utf-8
   57/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.new.merge.po:     utf-8
   58/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.new.po:           us-ascii
   59/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:       utf-8
   60/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.po:               us-ascii
   61/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.po_auto.clean.po: utf-8
   62/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   63/home/atemio/flashimg/source.titan/po/en/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:   utf-8
   64/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.merge.po:         utf-8
   65/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.new.merge.po:     utf-8
   66/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.new.po:           us-ascii
   67/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:       utf-8
   68/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po:               utf-8
   69/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.clean.po: utf-8
   70/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   71/home/atemio/flashimg/source.titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:   utf-8
   72/home/atemio/flashimg/source.titan/po/gr/LC_MESSAGES/titan.po:               utf-8
   73/home/atemio/flashimg/source.titan/po/gr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   74/home/atemio/flashimg/source.titan/po/it/LC_MESSAGES/titan.po:               utf-8
   75/home/atemio/flashimg/source.titan/po/it/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   76/home/atemio/flashimg/source.titan/po/nl/LC_MESSAGES/titan.po:               utf-8
   77/home/atemio/flashimg/source.titan/po/nl/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   78/home/atemio/flashimg/source.titan/po/pl/LC_MESSAGES/titan.po:               utf-8
   79/home/atemio/flashimg/source.titan/po/pl/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   80/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.merge.po:         utf-8
   81/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.new.merge.po:     utf-8
   82/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.new.po:           us-ascii
   83/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:       utf-8
   84/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po:               utf-8
   85/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po_auto.clean.po: utf-8
   86/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   87/home/atemio/flashimg/source.titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:   utf-8
   88/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.merge.po:         utf-8
   89/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.new.merge.po:     utf-8
   90/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.new.po:           us-ascii
   91/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.outfile.po:       utf-8
   92/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po:               utf-8
   93/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po_auto.clean.po: unknown-8bit
   94/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po:       utf-8
   95/home/atemio/flashimg/source.titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po_auto.utf.po:   utf-8
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.