Changeset 33016 for titan/po/vi


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2015, 2:50:33 AM (6 years ago)
Author:
aafsvn
Message:

[titan] autoupdate po files

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/po/vi/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r33008 r33016  
  183183#: scan.h:1992 scan.h:2358 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41
  184184#: security.h:1736 service.h:738 service.h:983 shared.h:29 shared.h:65
  185 #: shared.h:82 skin_default_skin.xml.h:228 skins_autotimer_skin.xml.h:7
   185#: shared.h:82 skin_default_skin.xml.h:232 skins_autotimer_skin.xml.h:7
  186186#: skins_callmonitor1_skin.xml.h:11 skins_catcatch_skin.xml.h:4
  187187#: skins_dlna_skin.xml.h:2 skinselector.h:237 skins_facebook_skin.xml.h:4
   
  356356#: adjust.h:103 httpdfunc.h:3872 mc_audioplayer_settings.h:28
  357357#: mc_pictureplayer_settings.h:43 mc_videoplayer_settings.h:24
  358 #: plugins_mc_skin.xml.h:49 skin_default_skin.xml.h:546 skins_mc_skin.xml.h:49
   358#: plugins_mc_skin.xml.h:49 skin_default_skin.xml.h:553 skins_mc_skin.xml.h:49
  359359msgid "reverse alpha"
  360360msgstr "đảo ngược thứ tự alpha"
   
  362362#: adjust.h:104 httpdfunc.h:3879 mc_audioplayer_settings.h:29
  363363#: mc_pictureplayer_settings.h:44 mc_videoplayer_settings.h:25
  364 #: plugins_mc_skin.xml.h:55 skin_default_skin.xml.h:619 skins_mc_skin.xml.h:55
   364#: plugins_mc_skin.xml.h:55 skin_default_skin.xml.h:626 skins_mc_skin.xml.h:55
  365365msgid "size"
  366366msgstr "kích thước"
   
  368368#: adjust.h:105 httpdfunc.h:3886 mc_audioplayer_settings.h:30
  369369#: mc_pictureplayer_settings.h:45 mc_videoplayer_settings.h:26
  370 #: plugins_mc_skin.xml.h:51 skin_default_skin.xml.h:548 skins_mc_skin.xml.h:51
   370#: plugins_mc_skin.xml.h:51 skin_default_skin.xml.h:555 skins_mc_skin.xml.h:51
  371371msgid "reverse size"
  372372msgstr "đảo ngược kích thước"
   
  374374#: adjust.h:106 httpdfunc.h:3893 mc_audioplayer_settings.h:31
  375375#: mc_pictureplayer_settings.h:46 mc_videoplayer_settings.h:27
  376 #: plugins_mc_skin.xml.h:16 skin_default_skin.xml.h:170 skins_mc_skin.xml.h:16
   376#: plugins_mc_skin.xml.h:16 skin_default_skin.xml.h:174 skins_mc_skin.xml.h:16
  377377msgid "date"
  378378msgstr "ngày"
   
  380380#: adjust.h:107 httpdfunc.h:3900 mc_audioplayer_settings.h:32
  381381#: mc_pictureplayer_settings.h:47 mc_videoplayer_settings.h:28
  382 #: plugins_mc_skin.xml.h:50 skin_default_skin.xml.h:547 skins_mc_skin.xml.h:50
   382#: plugins_mc_skin.xml.h:50 skin_default_skin.xml.h:554 skins_mc_skin.xml.h:50
  383383msgid "reverse date"
  384384msgstr "đảo ngược ngày"
   
  389389
  390390#: adjust.h:111 adjust.h:117 httpdfunc.h:3922 httpdfunc.h:3958
  391 #: skin_default_skin.xml.h:492 webif_index.atemio510.h:4
   391#: skin_default_skin.xml.h:498 webif_index.atemio510.h:4
  392392#: webif_index.atemio5200.h:4 webif_index.atemio6000.h:4
  393393#: webif_index.atemio6100.h:4 webif_index.atemio6200.h:4
   
  398398
  399399#: adjust.h:112 adjust.h:118 httpdfunc.h:3929 httpdfunc.h:3965
  400 #: powerofftimer.h:118 skin_default_skin.xml.h:643 webif_index.atemio510.h:7
   400#: powerofftimer.h:118 skin_default_skin.xml.h:649 webif_index.atemio510.h:7
  401401#: webif_index.atemio5200.h:7 webif_index.atemio6000.h:7
  402402#: webif_index.atemio6100.h:7 webif_index.atemio6200.h:7
   
  406406msgstr ""
  407407
  408 #: adjust.h:113 httpdfunc.h:3936 skin_default_skin.xml.h:542 softcam.h:291
   408#: adjust.h:113 httpdfunc.h:3936 skin_default_skin.xml.h:549 softcam.h:291
  409409#: softcam.h:454 webif_index.atemio510.h:5 webif_index.atemio5200.h:5
  410410#: webif_index.atemio6000.h:5 webif_index.atemio6100.h:5
   
  556556msgstr ""
  557557
  558 #: adjust.h:278 skin_default_skin.xml.h:404
   558#: adjust.h:278 skin_default_skin.xml.h:410
  559559msgid "Menulist"
  560560msgstr ""
  561561
  562 #: adjust.h:282 skin_default_skin.xml.h:432 tpk_showname.h:76
   562#: adjust.h:282 skin_default_skin.xml.h:438 tpk_showname.h:76
  563563msgid "Networkbrowser"
  564564msgstr "Trình duyệt mạng"
  565565
  566 #: adjust.h:286 harddisk.h:439 skin_default_skin.xml.h:276
   566#: adjust.h:286 harddisk.h:439 skin_default_skin.xml.h:281
  567567msgid "Harddisk"
  568568msgstr "Ổ cứng"
   
  605605msgstr ""
  606606
  607 #: adjust.h:326 play.h:1412 skin_default_skin.xml.h:216
   607#: adjust.h:326 play.h:1412 skin_default_skin.xml.h:220
  608608#: webif_index.atemio5200.h:34 webif_index.atemio6200.h:34
  609609#: webif_index.atemio7600.h:65 webif_index.atemio7600.h:82
   
  621621msgstr ""
  622622
  623 #: adjust.h:334 skin_default_skin.xml.h:662 webif_index.atemio5200.h:65
   623#: adjust.h:334 skin_default_skin.xml.h:668 webif_index.atemio5200.h:65
  624624#: webif_index.atemio5200.h:121 webif_index.atemio6200.h:65
  625625#: webif_index.atemio6200.h:121 webif_index.atemio7600.h:27
   
  745745#: rtl2now.h:250 rtl2now.h:312 rtl2now.h:314 rtl2now.h:376 rtl2now.h:378
  746746#: rtl2now.h:440 rtl2now.h:442 rtl2now.h:504 rtl2now.h:506
  747 #: skin_default_skin.xml.h:587 solarmovie.h:106 solarmovie.h:108
   747#: skin_default_skin.xml.h:594 solarmovie.h:106 solarmovie.h:108
  748748#: solarmovie.h:219 solarmovie.h:221 tectime.h:13 tectime.h:15
  749749#: tithek_mainmenu.h:36 tmdb.h:898 tvtoast.h:837 tvtoast.h:839 xvideos.h:56
   
  794794msgstr ""
  795795
  796 #: autotimer.c:603 menu.h:987 menu.h:989 skin_default_skin.xml.h:570
   796#: autotimer.c:603 menu.h:987 menu.h:989 skin_default_skin.xml.h:577
  797797msgid "Save Settings"
  798798msgstr "Lưu các thiết lập"
   
  852852#: bgdownload.h:93 bgdownload.h:154 global.h:6949 httpdfunc.h:2793
  853853#: httpdfunc.h:2805 httpdfunc.h:5450 httpdfunc.h:5496 hwtest.h:478
  854 #: moduleconfig.h:345 skin_default_skin.xml.h:743 skinselector.h:138
   854#: moduleconfig.h:345 skin_default_skin.xml.h:750 skinselector.h:138
  855855#: stream.h:22 transponder.h:122 transponder.h:158 transponder.h:194
  856856#: transponder.h:227 transponder.h:259 transponder.h:295 transponder.h:330
   
  877877msgstr ""
  878878
  879 #: blindscanadjust.h:120 skin_default_skin.xml.h:559 webif_channellist.h:2
   879#: blindscanadjust.h:120 skin_default_skin.xml.h:566 webif_channellist.h:2
  880880msgid "SAT"
  881881msgstr "Vệ tinh"
   
  10581058
  10591059#: channellist.h:689 channellist.h:1765 httpdfunc.h:292 scan.h:530
  1060 #: skin_default_skin.xml.h:509 webif_index.atemio5200.h:69
   1060#: skin_default_skin.xml.h:516 webif_index.atemio5200.h:69
  10611061#: webif_index.atemio5200.h:125 webif_index.atemio6200.h:69
  10621062#: webif_index.atemio6200.h:125 webif_index.atemio-nemesis.h:69
   
  10761076msgstr "Nhóm"
  10771077
  1078 #: channellist.h:719 channellist.h:1581 skin_default_skin.xml.h:131
   1078#: channellist.h:719 channellist.h:1581 skin_default_skin.xml.h:135
  10791079msgid "Channel"
  10801080msgstr "chương trình"
   
  13831383msgstr "Không thể phát lại!"
  13841384
  1385 #: epg.h:183 skin_default_skin.xml.h:618
   1385#: epg.h:183 skin_default_skin.xml.h:625
  13861386msgid "Single (EPG)"
  13871387msgstr "EPG"
   
  14571457
  14581458#: epgsettings.h:139 epgsettings.h:180 httpdfunc.h:302
  1459 #: skin_default_skin.xml.h:617
   1459#: skin_default_skin.xml.h:624
  14601460msgid "Single EPG"
  14611461msgstr "EPG"
   
  14631463#: epgsettings.h:140 epgsettings.h:181 keyactions.h:79
  14641464#: settings_bluebutton.h:16 settings_pluginbutton.h:17 settings_redbutton.h:17
  1465 #: skin_default_skin.xml.h:423
   1465#: skin_default_skin.xml.h:429
  14661466msgid "Multi EPG"
  14671467msgstr "EPG"
   
  14691469#: epgsettings.h:141 keyactions.h:80 settings_bluebutton.h:17
  14701470#: settings_pluginbutton.h:18 settings_redbutton.h:18
  1471 #: skin_default_skin.xml.h:268
   1471#: skin_default_skin.xml.h:273
  14721472msgid "Graphic Multi EPG"
  14731473msgstr "Lịch chương trình"
   
  15791579msgstr ""
  15801580
  1581 #: extensions.h:222 httpdfunc.h:5773 skin_default_skin.xml.h:709
   1581#: extensions.h:222 httpdfunc.h:5773 skin_default_skin.xml.h:716
  15821582msgid "Tpk Install - select file"
  15831583msgstr ""
   
  18541854msgstr "Lỗi không thể đọc"
  18551855
  1856 #: global.h:6041 rectimer.h:1080 skin_default_skin.xml.h:417
   1856#: global.h:6041 rectimer.h:1080 skin_default_skin.xml.h:423
  18571857msgid "Monday"
  18581858msgstr "Thứ hai"
  18591859
  1860 #: global.h:6042 rectimer.h:1081 skin_default_skin.xml.h:720
   1860#: global.h:6042 rectimer.h:1081 skin_default_skin.xml.h:727
  18611861msgid "Tuesday"
  18621862msgstr "Thứ ba"
  18631863
  1864 #: global.h:6043 rectimer.h:1082 skin_default_skin.xml.h:777
   1864#: global.h:6043 rectimer.h:1082 skin_default_skin.xml.h:784
  18651865msgid "Wednesday"
  18661866msgstr "Ngày thứ tư"
  18671867
  1868 #: global.h:6044 rectimer.h:1083 skin_default_skin.xml.h:689
   1868#: global.h:6044 rectimer.h:1083 skin_default_skin.xml.h:695
  18691869msgid "Thursday"
  18701870msgstr "Thứ năm"
  18711871
  1872 #: global.h:6045 rectimer.h:1084 skin_default_skin.xml.h:255
   1872#: global.h:6045 rectimer.h:1084 skin_default_skin.xml.h:260
  18731873msgid "Friday"
  18741874msgstr "Thứ sáu"
  18751875
  1876 #: global.h:6046 rectimer.h:1085 skin_default_skin.xml.h:568
   1876#: global.h:6046 rectimer.h:1085 skin_default_skin.xml.h:575
  18771877msgid "Saturday"
  18781878msgstr "Thứ bảy"
  18791879
  1880 #: global.h:6047 rectimer.h:1086 skin_default_skin.xml.h:663
   1880#: global.h:6047 rectimer.h:1086 skin_default_skin.xml.h:669
  18811881msgid "Sunday"
  18821882msgstr "Chủ nhật"
   
  19661966msgstr ""
  19671967
  1968 #: global.h:6926 httpdfunc.h:5556 skin_default_skin.xml.h:351
   1968#: global.h:6926 httpdfunc.h:5556 skin_default_skin.xml.h:356
  19691969msgid "Installed:"
  19701970msgstr "Cài đặt"
   
  19781978msgstr "© Copyright"
  19791979
  1980 #: global.h:6944 skin_default_skin.xml.h:721
   1980#: global.h:6944 skin_default_skin.xml.h:728
  19811981msgid "Tuner"
  19821982msgstr ""
  19831983
  1984 #: global.h:6951 skin_default_skin.xml.h:727
   1984#: global.h:6951 skin_default_skin.xml.h:734
  19851985msgid "Tunertype"
  19861986msgstr ""
   
  21852185msgstr ""
  21862186
  2187 #: harddisk.h:885 skin_default_skin.xml.h:696
   2187#: harddisk.h:885 skin_default_skin.xml.h:702
  21882188msgid "Time to sleep"
  21892189msgstr "Thời gian tắt"
   
  22472247msgstr ""
  22482248
  2249 #: httpdfunc.h:3576 skin_default_skin.xml.h:769
   2249#: httpdfunc.h:3576 skin_default_skin.xml.h:776
  22502250msgid "Volumebar Timeout"
  22512251msgstr "Vượt quá giới hạn"
  22522252
  2253 #: httpdfunc.h:3597 skin_default_skin.xml.h:348
   2253#: httpdfunc.h:3597 skin_default_skin.xml.h:353
  22542254msgid "Infobar Timeout"
  22552255msgstr "Thời gian ẩn thanh thông tin"
  22562256
  2257 #: httpdfunc.h:3629 skin_default_skin.xml.h:347
   2257#: httpdfunc.h:3629 skin_default_skin.xml.h:352
  22582258msgid "Infobar Sleep"
  22592259msgstr "Thời gian thanh thông tin hiển thị"
  22602260
  2261 #: httpdfunc.h:3651 skin_default_skin.xml.h:639
   2261#: httpdfunc.h:3651 skin_default_skin.xml.h:645
  22622262msgid "Spinnerspeed"
  22632263msgstr "Tốc độ quay"
  22642264
  2265 #: httpdfunc.h:3683 skin_default_skin.xml.h:640
   2265#: httpdfunc.h:3683 skin_default_skin.xml.h:646
  22662266msgid "Spinnertime"
  22672267msgstr "Thời gian quay"
  22682268
  2269 #: httpdfunc.h:3715 skin_default_skin.xml.h:275
   2269#: httpdfunc.h:3715 skin_default_skin.xml.h:280
  22702270msgid "Hangtime"
  22712271msgstr "Hang time"
  22722272
  2273 #: httpdfunc.h:3746 skin_default_skin.xml.h:589
   2273#: httpdfunc.h:3746 skin_default_skin.xml.h:596
  22742274msgid "Second Infobar"
  22752275msgstr "Thanh thông tin thứ hai"
  22762276
  2277 #: httpdfunc.h:3784 skin_default_skin.xml.h:200
   2277#: httpdfunc.h:3784 skin_default_skin.xml.h:204
  22782278msgid "Don't clear TV on zap (only with fastzap)"
  22792279msgstr "Không thể xóa"
  22802280
  2281 #: httpdfunc.h:3807 skin_default_skin.xml.h:238
   2281#: httpdfunc.h:3807 skin_default_skin.xml.h:242
  22822282msgid "Fastzap"
  22832283msgstr "Schnelles Umschalten"
  22842284
  2285 #: httpdfunc.h:3836 skin_default_skin.xml.h:236
   2285#: httpdfunc.h:3836 skin_default_skin.xml.h:240
  22862286msgid "Faststop"
  22872287msgstr "Dừng nhanh"
  22882288
  2289 #: httpdfunc.h:3858 skin_default_skin.xml.h:190
   2289#: httpdfunc.h:3858 skin_default_skin.xml.h:194
  22902290msgid "Dirsort"
  22912291msgstr "Sắp xếp"
  22922292
  2293 #: httpdfunc.h:3908 skin_default_skin.xml.h:529
   2293#: httpdfunc.h:3908 skin_default_skin.xml.h:536
  22942294msgid "Remotecontrol Power Aktion"
  22952295msgstr ""
  22962296
  2297 #: httpdfunc.h:3951 skin_default_skin.xml.h:256
   2297#: httpdfunc.h:3951 skin_default_skin.xml.h:261
  22982298msgid "Frontpanel Power Aktion"
  22992299msgstr ""
  23002300
  2301 #: httpdfunc.h:3973 skin_default_skin.xml.h:766
   2301#: httpdfunc.h:3973 skin_default_skin.xml.h:773
  23022302msgid "Virtualzap Timeout"
  23032303msgstr " Virtualzap Timeout"
  23042304
  2305 #: httpdfunc.h:4009 skin_default_skin.xml.h:237
   2305#: httpdfunc.h:4009 skin_default_skin.xml.h:241
  23062306msgid "Fast Text Render"
  23072307msgstr "Dịch văn bản nhanh"
  23082308
  2309 #: httpdfunc.h:4031 skin_default_skin.xml.h:521
   2309#: httpdfunc.h:4031 skin_default_skin.xml.h:528
  23102310msgid "Record Split Size"
  23112311msgstr "Kích thước chia bản ghi"
  23122312
  2313 #: httpdfunc.h:4076 skin_default_skin.xml.h:514
   2313#: httpdfunc.h:4076 skin_default_skin.xml.h:521
  23142314msgid "Record Forerun (min)"
  23152315msgstr "Thời gian ghi (phút)"
  23162316
  2317 #: httpdfunc.h:4108 skin_default_skin.xml.h:517
   2317#: httpdfunc.h:4108 skin_default_skin.xml.h:524
  23182318msgid "Record Overrun (min)"
  23192319msgstr "Thời gian theo dõi (phút)"
  23202320
  2321 #: httpdfunc.h:4140 skin_default_skin.xml.h:624
   2321#: httpdfunc.h:4140 skin_default_skin.xml.h:630
  23222322msgid "Skip 1/3"
  23232323msgstr "Đợi 1/3"
  23242324
  2325 #: httpdfunc.h:4172 skin_default_skin.xml.h:625
   2325#: httpdfunc.h:4172 skin_default_skin.xml.h:631
  23262326msgid "Skip 4/6"
  23272327msgstr "Đợi 4/6"
  23282328
  2329 #: httpdfunc.h:4204 skin_default_skin.xml.h:626
   2329#: httpdfunc.h:4204 skin_default_skin.xml.h:632
  23302330msgid "Skip 7/9"
  23312331msgstr "Đợi 7/9"
  23322332
  2333 #: httpdfunc.h:4234 skin_default_skin.xml.h:478
   2333#: httpdfunc.h:4234 skin_default_skin.xml.h:484
  23342334msgid "Player for .ts"
  23352335msgstr "phát định dạng .ts"
  23362336
  2337 #: httpdfunc.h:4256 skin_default_skin.xml.h:129
   2337#: httpdfunc.h:4256 skin_default_skin.xml.h:133
  23382338msgid "Change Channelname auto."
  23392339msgstr "Tự động thay đổi tên chương trình"
  23402340
  2341 #: httpdfunc.h:4278 skin_default_skin.xml.h:598
   2341#: httpdfunc.h:4278 skin_default_skin.xml.h:605
  23422342msgid "Set action after rec"
  23432343msgstr "thiết lập sau khi ghi"
  23442344
  2345 #: httpdfunc.h:4314 skin_default_skin.xml.h:614
   2345#: httpdfunc.h:4314 skin_default_skin.xml.h:621
  23462346msgid "Show Timeline in Channellist"
  23472347msgstr "đưa thanh thời gian ở danh sách kênh"
   
  23552355msgstr "tốc độ ảnh động"
  23562356
  2357 #: httpdfunc.h:4415 skin_default_skin.xml.h:135
   2357#: httpdfunc.h:4415 skin_default_skin.xml.h:139
  23582358msgid "Channellist view"
  23592359msgstr "xem trước"
   
  23632363msgstr "Đưa vị trí quét cuối cùng"
  23642364
  2365 #: httpdfunc.h:4459 skin_default_skin.xml.h:545
   2365#: httpdfunc.h:4459 skin_default_skin.xml.h:552
  23662366msgid "Resync Recording immediately"
  23672367msgstr "Đồng bộ khi ghi"
  23682368
  2369 #: httpdfunc.h:4481 skin_default_skin.xml.h:515
   2369#: httpdfunc.h:4481 skin_default_skin.xml.h:522
  23702370msgid "Recording name"
  23712371msgstr "Đang ghi tên"
  23722372
  2373 #: httpdfunc.h:4503 httpdfunc.h:5316 skin_default_skin.xml.h:437
   2373#: httpdfunc.h:4503 httpdfunc.h:5316 skin_default_skin.xml.h:443
  23742374#: webif_info.h:2
  23752375msgid "Newsletter"
  23762376msgstr "Hộp thư"
  23772377
  2378 #: httpdfunc.h:4525 skin_default_skin.xml.h:609
   2378#: httpdfunc.h:4525 skin_default_skin.xml.h:616
  23792379msgid "Show hidden files"
  23802380msgstr "Đưa các file ẩn"
  23812381
  2382 #: httpdfunc.h:4547 skin_default_skin.xml.h:229
   2382#: httpdfunc.h:4547 skin_default_skin.xml.h:233
  23832383msgid "Expert Modus"
  23842384msgstr " Expert Modus "
  23852385
  2386 #: httpdfunc.h:4576 skin_default_skin.xml.h:610
   2386#: httpdfunc.h:4576 skin_default_skin.xml.h:617
  23872387msgid "Show infobar on program change"
  23882388msgstr "Hiển thị thanh thông tin khi thay đổi chương trình"
  23892389
  2390 #: httpdfunc.h:4598 skin_default_skin.xml.h:751
   2390#: httpdfunc.h:4598 skin_default_skin.xml.h:758
  23912391msgid "Use cross control for fast zapping and vol"
  23922392msgstr "Sử dụng các phím di chuyển để sửa đổi"
  23932393
  2394 #: httpdfunc.h:4643 skin_default_skin.xml.h:173
   2394#: httpdfunc.h:4643 skin_default_skin.xml.h:177
  23952395msgid "Deactivate Crypt Support on Media Playback"
  23962396msgstr ""
  23972397
  2398 #: httpdfunc.h:4666 skin_default_skin.xml.h:174
   2398#: httpdfunc.h:4666 skin_default_skin.xml.h:178
  23992399msgid "Deactivate MiniTV"
  24002400msgstr "Tắt cửa sổ xem trước MIniTV"
   
  24042404msgstr "kích hoạt CEC"
  24052405
  2406 #: httpdfunc.h:4715 skin_default_skin.xml.h:560
   2406#: httpdfunc.h:4715 skin_default_skin.xml.h:567
  24072407msgid "SATA Connector"
  24082408msgstr ""
  24092409
  2410 #: httpdfunc.h:4740 skin_default_skin.xml.h:698
   2410#: httpdfunc.h:4740 skin_default_skin.xml.h:704
  24112411msgid "Time to wait after seek for fill buffer"
  24122412msgstr "Thời gian đợi sau khi tìm kiếm bộ đệm khác"
   
  24162416msgstr ""
  24172417
  2418 #: httpdfunc.h:4803 skin_default_skin.xml.h:203
   2418#: httpdfunc.h:4803 skin_default_skin.xml.h:207
  24192419msgid "Dualboot Menu TitanNit / E2"
  24202420msgstr ""
   
  24412441msgstr ""
  24422442
  2443 #: httpdfunc.h:5143 skin_default_skin.xml.h:677 system_infos.h:14
   2443#: httpdfunc.h:5143 skin_default_skin.xml.h:683 system_infos.h:14
  24442444#: webif_info_systeminfos.h:2
  24452445msgid "System Status"
   
  24502450msgstr "Dung lượng còn trống"
  24512451
  2452 #: httpdfunc.h:5147 skin_default_skin.xml.h:363 system_infos.h:18
   2452#: httpdfunc.h:5147 skin_default_skin.xml.h:368 system_infos.h:18
  24532453#: webif_info_systeminfos.h:4
  24542454msgid "Kernel"
  24552455msgstr ""
  24562456
  2457 #: httpdfunc.h:5149 skin_default_skin.xml.h:418 system_infos.h:20
   2457#: httpdfunc.h:5149 skin_default_skin.xml.h:424 system_infos.h:20
  24582458#: webif_info_systeminfos.h:5
  24592459msgid "Mounts"
   
  24622462#: httpdfunc.h:5151 hwtest.h:181 hwtest.h:396 network.h:284 network.h:299
  24632463#: plugins_mc_skin.xml.h:37 plugins_panel_skin.xml.h:18
  2464 #: skin_default_skin.xml.h:429 skins_mc_skin.xml.h:37
   2464#: skin_default_skin.xml.h:435 skins_mc_skin.xml.h:37
  24652465#: skins_panel_skin.xml.h:18 system_infos.h:22 webif_info_systeminfos.h:6
  24662466msgid "Network"
  24672467msgstr "mạng"
  24682468
  2469 #: httpdfunc.h:5153 skin_default_skin.xml.h:510 system_infos.h:24
   2469#: httpdfunc.h:5153 skin_default_skin.xml.h:517 system_infos.h:24
  24702470#: webif_info_systeminfos.h:7
  24712471msgid "Ram"
  24722472msgstr ""
  24732473
  2474 #: httpdfunc.h:5189 skin_default_skin.xml.h:160 webif_info_sysinfos.h:2
   2474#: httpdfunc.h:5189 skin_default_skin.xml.h:164 webif_info_sysinfos.h:2
  24752475msgid "CPU"
  24762476msgstr ""
  24772477
  2478 #: httpdfunc.h:5191 skin_default_skin.xml.h:402 webif_info_sysinfos.h:3
   2478#: httpdfunc.h:5191 skin_default_skin.xml.h:408 webif_info_sysinfos.h:3
  24792479msgid "Memory"
  24802480msgstr "Bộ nhớ"
  24812481
  2482 #: httpdfunc.h:5193 skin_default_skin.xml.h:422 webif_info_sysinfos.h:4
   2482#: httpdfunc.h:5193 skin_default_skin.xml.h:428 webif_info_sysinfos.h:4
  24832483msgid "MTD"
  24842484msgstr ""
  24852485
  2486 #: httpdfunc.h:5195 skin_default_skin.xml.h:415 webif_info_sysinfos.h:5
   2486#: httpdfunc.h:5195 skin_default_skin.xml.h:421 webif_info_sysinfos.h:5
  24872487msgid "Module"
  24882488msgstr "Môđun"
  24892489
  2490 #: httpdfunc.h:5197 skin_default_skin.xml.h:188 system_infos_sysinfo.h:23
   2490#: httpdfunc.h:5197 skin_default_skin.xml.h:192 system_infos_sysinfo.h:23
  24912491#: webif_info_sysinfos.h:6
  24922492msgid "Devices"
   
  24942494
  24952495#: httpdfunc.h:5199 panel_settings_autostart.h:210 settings_autostart.h:315
  2496 #: skin_default_skin.xml.h:665 webif_info_sysinfos.h:7
   2496#: skin_default_skin.xml.h:671 webif_info_sysinfos.h:7
  24972497msgid "Swap"
  24982498msgstr "Trao đổi"
  24992499
  2500 #: httpdfunc.h:5201 skin_default_skin.xml.h:707 webif_info_sysinfos.h:8
   2500#: httpdfunc.h:5201 skin_default_skin.xml.h:714 webif_info_sysinfos.h:8
  25012501msgid "Top"
  25022502msgstr "Về đầu"
  25032503
  2504 #: httpdfunc.h:5203 skin_default_skin.xml.h:503 webif_info_sysinfos.h:9
   2504#: httpdfunc.h:5203 skin_default_skin.xml.h:510 webif_info_sysinfos.h:9
  25052505msgid "Prozesslist"
  25062506msgstr ""
  25072507
  2508 #: httpdfunc.h:5205 skin_default_skin.xml.h:747 webif_info_sysinfos.h:10
   2508#: httpdfunc.h:5205 skin_default_skin.xml.h:754 webif_info_sysinfos.h:10
  25092509msgid "USB"
  25102510msgstr ""
   
  25182518msgstr ""
  25192519
  2520 #: httpdfunc.h:5245 skin_default_skin.xml.h:262 webif_info_logs.h:3
   2520#: httpdfunc.h:5245 skin_default_skin.xml.h:267 webif_info_logs.h:3
  25212521msgid "Git Changelog"
  25222522msgstr "Chương trình"
   
  25382538msgstr "Giới thiệu"
  25392539
  2540 #: httpdfunc.h:5427 skin_default_skin.xml.h:658 stream.h:36 webif_info.h:4
   2540#: httpdfunc.h:5427 skin_default_skin.xml.h:664 stream.h:36 webif_info.h:4
  25412541msgid "Streaming"
  25422542msgstr ""
  25432543
  25442544#: httpdfunc.h:5443 httpdfunc.h:5489 record.h:1413 record.h:1422 record.h:1433
  2545 #: record.h:1462 record.h:1471 record.h:1503 skin_default_skin.xml.h:653
   2545#: record.h:1462 record.h:1471 record.h:1503 skin_default_skin.xml.h:659
  25462546#: stream.h:15 stream.h:37
  25472547msgid "stop"
   
  25602560msgstr ""
  25612561
  2562 #: httpdfunc.h:5548 httpdfunc.h:5657 skin_default_skin.xml.h:678
   2562#: httpdfunc.h:5548 httpdfunc.h:5657 skin_default_skin.xml.h:684
  25632563#: webif_system.h:2 webif_system_update.h:1
  25642564msgid "System Update"
   
  25862586msgstr ""
  25872587
  2588 #: httpdfunc.h:6088 skin_default_skin.xml.h:713 webif_system_extensions.h:4
   2588#: httpdfunc.h:6088 skin_default_skin.xml.h:720 webif_system_extensions.h:4
  25892589msgid "TPK tmp (tmp)"
  25902590msgstr ""
  25912591
  2592 #: httpdfunc.h:6090 skin_default_skin.xml.h:711 webif_system_extensions.h:5
   2592#: httpdfunc.h:6090 skin_default_skin.xml.h:718 webif_system_extensions.h:5
  25932593msgid "TPK media (media)"
  25942594msgstr ""
   
  26102610msgstr ""
  26112611
  2612 #: httpdfunc.h:6418 skin_default_skin.xml.h:596 webif_info.h:1
   2612#: httpdfunc.h:6418 skin_default_skin.xml.h:603 webif_info.h:1
  26132613msgid "Service"
  26142614msgstr "Dịch vụ"
  26152615
  2616 #: httpdfunc.h:6453 skin_default_skin.xml.h:672 webif_system.h:3
   2616#: httpdfunc.h:6453 skin_default_skin.xml.h:678 webif_system.h:3
  26172617msgid "System Backup"
  26182618msgstr ""
  26192619
  2620 #: httpdfunc.h:6488 skin_default_skin.xml.h:604 webif_system.h:4
   2620#: httpdfunc.h:6488 skin_default_skin.xml.h:611 webif_system.h:4
  26212621msgid "Settings backup/restore"
  26222622msgstr "Thiết lập sao lưu/khôi phục lại"
   
  29372937msgstr ""
  29382938
  2939 #: keyactions.h:70 settings_mediabutton.h:42 skin_default_skin.xml.h:401
   2939#: keyactions.h:70 settings_mediabutton.h:42 skin_default_skin.xml.h:407
  29402940msgid "Media Player"
  29412941msgstr ""
   
  29462946
  29472947#: keyactions.h:77 settings_bluebutton.h:14 settings_pluginbutton.h:15
  2948 #: settings_redbutton.h:15 skin_default_skin.xml.h:630
   2948#: settings_redbutton.h:15 skin_default_skin.xml.h:636
  29492949msgid "Softcam Panel"
  29502950msgstr ""
   
  29562956
  29572957#: keyactions.h:82 settings_bluebutton.h:19 settings_pluginbutton.h:20
  2958 #: settings_redbutton.h:20 skin_default_skin.xml.h:138
   2958#: settings_redbutton.h:20 skin_default_skin.xml.h:142
  29592959msgid "Child Protection"
  29602960msgstr "Khóa trẻ em"
   
  29672967#: keyactions.h:84 play.h:687 settings_bluebutton.h:21
  29682968#: settings_pluginbutton.h:22 settings_redbutton.h:22
  2969 #: skin_default_skin.xml.h:202
   2969#: skin_default_skin.xml.h:206
  29702970msgid "Downloads"
  29712971msgstr "Tải về lỗi"
   
  30313031msgstr ""
  30323032
  3033 #: lnbconfig.h:137 skin_default_skin.xml.h:486
   3033#: lnbconfig.h:137 skin_default_skin.xml.h:492
  30343034msgid "Polarization"
  30353035msgstr "Phân cực"
   
  31003100#: plugins_wm2014_skin.xml.h:1 plugins_wm2014_skin.xml.h:21
  31013101#: plugins_xupnpd_skin.xml.h:5 plugins_zapback_skin.xml.h:7
  3102 #: skin_default_skin.xml.h:789 skins_autotimer_skin.xml.h:13
   3102#: skin_default_skin.xml.h:796 skins_autotimer_skin.xml.h:13
  31033103#: skins_callmonitor1_skin.xml.h:19 skins_catcatch_skin.xml.h:7
  31043104#: skins_dlna_skin.xml.h:15 skins_facebook_skin.xml.h:6
   
  32463246
  32473247#: mc_pictureplayer_settings.h:59 mc_pictureplayer_settings.h:65
  3248 #: skin_default_skin.xml.h:360
   3248#: skin_default_skin.xml.h:365
  32493249msgid "Jump"
  32503250msgstr ""
   
  33383338msgstr ""
  33393339
  3340 #: mediadb.h:1080 play.h:578 skin_default_skin.xml.h:183
   3340#: mediadb.h:1080 play.h:578 skin_default_skin.xml.h:187
  33413341msgid "Delete MediaDB before scan"
  33423342msgstr "Xóa MediaDB trước khi dò"
  33433343
  3344 #: mediadb.h:1087 play.h:585 skin_default_skin.xml.h:184
   3344#: mediadb.h:1087 play.h:585 skin_default_skin.xml.h:188
  33453345msgid "Delete unused entrys before scan"
  33463346msgstr "Xóa dữ liệu không sử dụng trước khi dò"
   
  38203820msgstr "giữ"
  38213821
  3822 #: optimize.h:254 skin_default_skin.xml.h:181
   3822#: optimize.h:254 skin_default_skin.xml.h:185
  38233823msgid "delete"
  38243824msgstr "Xóa"
   
  40504050"Đầu thu sẽ khởi động lại và wizard sẽ được bắt đầu"
  40514051
  4052 #: pip.h:600 skin_default_skin.xml.h:664
   4052#: pip.h:600 skin_default_skin.xml.h:670
  40534053msgid "->swap<-"
  40544054msgstr ""
   
  41174117msgstr ""
  41184118
  4119 #: play.h:639 skin_default_skin.xml.h:764
   4119#: play.h:639 skin_default_skin.xml.h:771
  41204120msgid "Video Settings"
  41214121msgstr "THIẾT LẬP HIỂN THỊ"
   
  41294129msgstr "TV (Thông tin)"
  41304130
  4131 #: play.h:644 skin_default_skin.xml.h:398
   4131#: play.h:644 skin_default_skin.xml.h:404
  41324132msgid "MediaDB Edit"
  41334133msgstr "Chỉnh sửa MediaDB"
   
  42704270
  42714271#: play.h:1412 plugins_networkbrowser_skin.xml.h:5 plugins_stock_skin.xml.h:4
  4272 #: plugins_weather_skin.xml.h:2 skin_default_skin.xml.h:179
   4272#: plugins_weather_skin.xml.h:2 skin_default_skin.xml.h:183
  42734273#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:5 skins_stock_skin.xml.h:4
  42744274#: skins_weather_skin.xml.h:2
   
  43174317#: plugins_lcdsamsung_skin.xml.h:14 plugins_panel_skin.xml.h:21
  43184318#: plugins_stock_skin.xml.h:5 plugins_stopifnotused_skin.xml.h:5
  4319 #: plugins_tmdb_skin.xml.h:7 skin_default_skin.xml.h:569
   4319#: plugins_tmdb_skin.xml.h:7 skin_default_skin.xml.h:576
  43204320#: skins_autotimer_skin.xml.h:8 skins_callmonitor1_skin.xml.h:18
  43214321#: skins_imdbapi_skin.xml.h:7 skins_imdb_skin.xml.h:7
   
  43354335#: plugins_lcdsamsung_skin.xml.h:15 plugins_stopifnotused_skin.xml.h:6
  43364336#: plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:7 plugins_xupnpd_skin.xml.h:2
  4337 #: skin_default_skin.xml.h:647 skins_autotimer_skin.xml.h:10
   4337#: skin_default_skin.xml.h:653 skins_autotimer_skin.xml.h:10
  43384338#: skins_dlna_skin.xml.h:12 skins_instar_skin.xml.h:16
  43394339#: skins_lcdpearl1_skin.xml.h:12 skins_lcdsamsung_skin.xml.h:15
   
  44774477msgstr "Tên server"
  44784478
  4479 #: plugins_dlna_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:649
   4479#: plugins_dlna_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:655
  44804480#: skins_dlna_skin.xml.h:13
  44814481msgid "Start on boot"
   
  44834483
  44844484#: plugins_dlna_skin.xml.h:14 plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:9
  4485 #: plugins_xupnpd_skin.xml.h:3 skin_default_skin.xml.h:655
   4485#: plugins_xupnpd_skin.xml.h:3 skin_default_skin.xml.h:661
  44864486#: skins_dlna_skin.xml.h:14 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:9
  44874487#: skins_xupnpd_skin.xml.h:3
   
  45574557#: plugins_imdbapi_skin.xml.h:8 plugins_imdb_skin.xml.h:8
  45584558#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:25 plugins_tmdb_skin.xml.h:8
  4559 #: skin_default_skin.xml.h:588 skins_imdbapi_skin.xml.h:8
   4559#: skin_default_skin.xml.h:595 skins_imdbapi_skin.xml.h:8
  45604560#: skins_imdb_skin.xml.h:8 skins_networkbrowser_skin.xml.h:25
  45614561#: skins_tmdb_skin.xml.h:8
   
  47444744
  47454745#: plugins_mc_skin.xml.h:21 plugins_networkbrowser_skin.xml.h:7
  4746 #: plugins_readerconfig_skin.xml.h:3 skin_default_skin.xml.h:209
   4746#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:3 skin_default_skin.xml.h:213
  47474747#: skins_mc_skin.xml.h:21 skins_networkbrowser_skin.xml.h:7
  47484748#: skins_readerconfig_skin.xml.h:3
   
  47994799
  48004800#: plugins_mc_skin.xml.h:42 plugins_tithek_skin.xml.h:13
  4801 #: skin_default_skin.xml.h:466 skins_mc_skin.xml.h:42
   4801#: skin_default_skin.xml.h:472 skins_mc_skin.xml.h:42
  48024802#: skins_tithek_skin.xml.h:13
  48034803msgid "PICTURE"
   
  48174817
  48184818#: plugins_mc_skin.xml.h:53 plugins_panel_skin.xml.h:5
  4819 #: plugins_panel_skin.xml.h:22 skin_default_skin.xml.h:603
   4819#: plugins_panel_skin.xml.h:22 skin_default_skin.xml.h:610
  48204820#: skins_mc_skin.xml.h:53 skins_panel_skin.xml.h:5 skins_panel_skin.xml.h:22
  48214821#: webif_index.atemio510.h:14 webif_index.atemio5200.h:14
   
  48384838msgstr "Sắp xếp"
  48394839
  4840 #: plugins_mc_skin.xml.h:58 skin_default_skin.xml.h:632 skins_mc_skin.xml.h:58
   4840#: plugins_mc_skin.xml.h:58 skin_default_skin.xml.h:638 skins_mc_skin.xml.h:58
  48414841msgid "Sorting"
  48424842msgstr "Sắp xếp"
   
  49314931msgstr ""
  49324932
  4933 #: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:355
   4933#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:360
  49344934#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:13
  49354935msgid "ipaddress"
   
  49444944msgstr "Mật khẩu"
  49454945
  4946 #: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:16 skin_default_skin.xml.h:463
   4946#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:16 skin_default_skin.xml.h:469
  49474947#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:16
  49484948msgid "Password"
   
  49894989msgstr "tên chia sẻ"
  49904990
  4991 #: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:29 skin_default_skin.xml.h:732
   4991#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:29 skin_default_skin.xml.h:739
  49924992#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:29
  49934993msgid "type"
   
  50025002msgstr "sử dụng proxy"
  50035003
  5004 #: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:32 skin_default_skin.xml.h:755
   5004#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:32 skin_default_skin.xml.h:762
  50055005#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:32
  50065006msgid "User"
   
  50495049msgstr "Tự động khởi động"
  50505050
  5051 #: plugins_panel_skin.xml.h:2 skin_default_skin.xml.h:234
   5051#: plugins_panel_skin.xml.h:2 skin_default_skin.xml.h:238
  50525052#: skins_panel_skin.xml.h:2
  50535053msgid "FanControl"
   
  50815081msgstr "Tự động tích hợp"
  50825082
  5083 #: plugins_panel_skin.xml.h:11 skin_default_skin.xml.h:125
   5083#: plugins_panel_skin.xml.h:11 skin_default_skin.xml.h:129
  50845084#: skins_panel_skin.xml.h:11
  50855085msgid "Cam / Emu"
  50865086msgstr ""
  50875087
  5088 #: plugins_panel_skin.xml.h:12 skin_default_skin.xml.h:127
   5088#: plugins_panel_skin.xml.h:12 skin_default_skin.xml.h:131
  50895089#: skins_panel_skin.xml.h:12
  50905090msgid "Cancel"
  50915091msgstr "hủy"
  50925092
  5093 #: plugins_panel_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:139
   5093#: plugins_panel_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:143
  50945094#: skins_panel_skin.xml.h:13
  50955095msgid "Child safety"
   
  51045104msgstr "Điều khiển quạt"
  51055105
  5106 #: plugins_panel_skin.xml.h:19 skin_default_skin.xml.h:459
   5106#: plugins_panel_skin.xml.h:19 skin_default_skin.xml.h:465
  51075107#: skins_panel_skin.xml.h:19
  51085108msgid "Overclocking"
   
  51135113msgstr "LÆ°u"
  51145114
  5115 #: plugins_panel_skin.xml.h:23 skin_default_skin.xml.h:638
   5115#: plugins_panel_skin.xml.h:23 skin_default_skin.xml.h:644
  51165116#: skins_panel_skin.xml.h:23
  51175117msgid "speed"
  51185118msgstr "tốc độ"
  51195119
  5120 #: plugins_panel_skin.xml.h:24 skin_default_skin.xml.h:685
   5120#: plugins_panel_skin.xml.h:24 skin_default_skin.xml.h:691
  51215121#: skins_panel_skin.xml.h:24
  51225122msgid "Test"
  51235123msgstr "KIỂM TRA"
  51245124
  5125 #: plugins_panel_skin.xml.h:25 skin_default_skin.xml.h:748
   5125#: plugins_panel_skin.xml.h:25 skin_default_skin.xml.h:755
  51265126#: skins_panel_skin.xml.h:25
  51275127msgid "Usb Device"
   
  53495349msgstr "tỷ lệ hình ảnh"
  53505350
  5351 #: plugins_tithek_skin.xml.h:15 skin_default_skin.xml.h:524
   5351#: plugins_tithek_skin.xml.h:15 skin_default_skin.xml.h:531
  53525352#: skins_tithek_skin.xml.h:15
  53535353msgid "Red-Menu"
   
  53665366msgstr ""
  53675367
  5368 #: plugins_tithek_skin.xml.h:20 skin_default_skin.xml.h:703
   5368#: plugins_tithek_skin.xml.h:20 skin_default_skin.xml.h:709
  53695369#: skins_tithek_skin.xml.h:20
  53705370msgid "Title"
  53715371msgstr "nhan đề"
  53725372
  5373 #: plugins_tithek_skin.xml.h:21 skin_default_skin.xml.h:733
   5373#: plugins_tithek_skin.xml.h:21 skin_default_skin.xml.h:740
  53745374#: skins_tithek_skin.xml.h:21
  53755375msgid "Type"
   
  55275527msgstr ""
  55285528
  5529 #: plugins_wm2014_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:525
   5529#: plugins_wm2014_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:532
  55305530#: skins_wm2014_skin.xml.h:13 softcam.h:292
  55315531msgid "Refresh"
   
  58025802msgstr "Bước dịch cho bộ định thời ghi"
  58035803
  5804 #: record.h:1431 record.h:1499 skin_default_skin.xml.h:513
   5804#: record.h:1431 record.h:1499 skin_default_skin.xml.h:520
  58055805#: webif_index.atemio5200.h:59 webif_index.atemio5200.h:115
  58065806#: webif_index.atemio6200.h:59 webif_index.atemio6200.h:115
   
  59525952"Đầu thu sẽ khởi động lại và bắt đầu xóa"
  59535953
  5954 #: restoredefault.h:63 restoredefault.h:67 skin_default_skin.xml.h:544
   5954#: restoredefault.h:63 restoredefault.h:67 skin_default_skin.xml.h:551
  59555955msgid "Restore default settings"
  59565956msgstr "Thiết lập mặc định"
   
  66666666
  66676667#: skin_default_skin.xml.h:105
   6668msgid "Background2 Color"
   6669msgstr ""
   6670
   6671#: skin_default_skin.xml.h:106
   6672msgid "Background Color"
   6673msgstr ""
   6674
   6675#: skin_default_skin.xml.h:107
  66686676msgid "Backup"
  66696677msgstr ""
  66706678
  6671 #: skin_default_skin.xml.h:106 system_backup_restore.h:18
   6679#: skin_default_skin.xml.h:108 system_backup_restore.h:18
  66726680#: system_backup_restore.h:75
  66736681msgid "Backup / Restore Settings"
  66746682msgstr "Sao lưu / Khôi phục cài đặt"
  66756683
  6676 #: skin_default_skin.xml.h:107
   6684#: skin_default_skin.xml.h:109
  66776685msgid "Bandwidth"
  66786686msgstr ""
  66796687
  6680 #: skin_default_skin.xml.h:108
   6688#: skin_default_skin.xml.h:110
  66816689msgid "Bandwidth:"
  66826690msgstr ""
  66836691
  6684 #: skin_default_skin.xml.h:109
   6692#: skin_default_skin.xml.h:111
  66856693msgid ""
  66866694"Before you can see Signal/SNR/Ber you must zap to a channel of the satellite "
   
  66886696msgstr ""
  66896697
  6690 #: skin_default_skin.xml.h:110
   6698#: skin_default_skin.xml.h:112
  66916699msgid "Begin"
  66926700msgstr ""
  66936701
  6694 #: skin_default_skin.xml.h:111
   6702#: skin_default_skin.xml.h:113
  66956703msgid "Behavior at recording"
  66966704msgstr ""
  66976705
  6698 #: skin_default_skin.xml.h:112
   6706#: skin_default_skin.xml.h:114
  66996707msgid "BER:"
  67006708msgstr ""
  67016709
  6702 #: skin_default_skin.xml.h:113
   6710#: skin_default_skin.xml.h:115
  67036711msgid "Bitrate"
  67046712msgstr ""
  67056713
  6706 #: skin_default_skin.xml.h:114
   6714#: skin_default_skin.xml.h:116
  67076715msgid "Blindscan"
  67086716msgstr ""
  67096717
  6710 #: skin_default_skin.xml.h:115
   6718#: skin_default_skin.xml.h:117
  67116719msgid "Blindscan Adjust"
  67126720msgstr ""
  67136721
  6714 #: skin_default_skin.xml.h:116
   6722#: skin_default_skin.xml.h:118
  67156723msgid "Blindscan Settings"
  67166724msgstr ""
  67176725
  6718 #: skin_default_skin.xml.h:117
   6726#: skin_default_skin.xml.h:119
  67196727msgid "Blue Button"
  67206728msgstr ""
  67216729
  6722 #: skin_default_skin.xml.h:118
   6730#: skin_default_skin.xml.h:120
   6731msgid "Border Color"
   6732msgstr ""
   6733
   6734#: skin_default_skin.xml.h:121
   6735msgid "Border Select Color"
   6736msgstr ""
   6737
   6738#: skin_default_skin.xml.h:122
  67236739msgid "Bouquet List"
  67246740msgstr ""
  67256741
  6726 #: skin_default_skin.xml.h:119
   6742#: skin_default_skin.xml.h:123
  67276743msgid "Bouquet Type"
  67286744msgstr ""
  67296745
  6730 #: skin_default_skin.xml.h:120
   6746#: skin_default_skin.xml.h:124
  67316747msgid "Brightness"
  67326748msgstr ""
  67336749
  6734 #: skin_default_skin.xml.h:121
   6750#: skin_default_skin.xml.h:125
  67356751msgid "c"
  67366752msgstr ""
  67376753
  6738 #: skin_default_skin.xml.h:122
   6754#: skin_default_skin.xml.h:126
  67396755msgid "C"
  67406756msgstr ""
  67416757
  6742 #: skin_default_skin.xml.h:123
   6758#: skin_default_skin.xml.h:127
  67436759msgid "CAID"
  67446760msgstr ""
  67456761
  6746 #: skin_default_skin.xml.h:124
   6762#: skin_default_skin.xml.h:128
  67476763msgid "CAID Lock"
  67486764msgstr ""
  67496765
  6750 #: skin_default_skin.xml.h:126
   6766#: skin_default_skin.xml.h:130
  67516767msgid "cancel"
  67526768msgstr ""
  67536769
  6754 #: skin_default_skin.xml.h:128
   6770#: skin_default_skin.xml.h:132
  67556771msgid "Change Channelname"
  67566772msgstr ""
  67576773
  6758 #: skin_default_skin.xml.h:130
   6774#: skin_default_skin.xml.h:134
  67596775msgid "Change Feed"
  67606776msgstr ""
  67616777
  6762 #: skin_default_skin.xml.h:132
   6778#: skin_default_skin.xml.h:136
  67636779msgid "Channel Allocation"
  67646780msgstr ""
  67656781
  6766 #: skin_default_skin.xml.h:133
   6782#: skin_default_skin.xml.h:137
  67676783msgid "Channel Edit"
  67686784msgstr ""
  67696785
  6770 #: skin_default_skin.xml.h:134
   6786#: skin_default_skin.xml.h:138
  67716787msgid "Channel History"
  67726788msgstr ""
  67736789
  6774 #: skin_default_skin.xml.h:136
   6790#: skin_default_skin.xml.h:140
  67756791msgid "Channel Search"
  67766792msgstr ""
  67776793
  6778 #: skin_default_skin.xml.h:137
   6794#: skin_default_skin.xml.h:141
  67796795msgid "Channel Service"
  67806796msgstr ""
  67816797
  6782 #: skin_default_skin.xml.h:140
   6798#: skin_default_skin.xml.h:144
  67836799msgid "Ci-Modul internal Menu"
  67846800msgstr ""
  67856801
  6786 #: skin_default_skin.xml.h:141
   6802#: skin_default_skin.xml.h:145
  67876803msgid "Clear"
  67886804msgstr ""
  67896805
  6790 #: skin_default_skin.xml.h:142
   6806#: skin_default_skin.xml.h:146
  67916807msgid "Clear before scan"
  67926808msgstr ""
  67936809
  6794 #: skin_default_skin.xml.h:143
   6810#: skin_default_skin.xml.h:147
  67956811msgid "CLEAR INPUT"
  67966812msgstr ""
  67976813
  6798 #: skin_default_skin.xml.h:144
   6814#: skin_default_skin.xml.h:148
  67996815msgid "Code1"
  68006816msgstr ""
  68016817
  6802 #: skin_default_skin.xml.h:145
   6818#: skin_default_skin.xml.h:149
  68036819msgid "Code2"
  68046820msgstr ""
  68056821
  6806 #: skin_default_skin.xml.h:146
   6822#: skin_default_skin.xml.h:150
  68076823msgid "Coderate HP"
  68086824msgstr ""
  68096825
  6810 #: skin_default_skin.xml.h:147
   6826#: skin_default_skin.xml.h:151
  68116827msgid "Coderate HP:"
  68126828msgstr ""
  68136829
  6814 #: skin_default_skin.xml.h:148
   6830#: skin_default_skin.xml.h:152
  68156831msgid "Coderate LP"
  68166832msgstr ""
  68176833
  6818 #: skin_default_skin.xml.h:149
   6834#: skin_default_skin.xml.h:153
  68196835msgid "Coderate LP:"
  68206836msgstr ""
  68216837
  6822 #: skin_default_skin.xml.h:150
   6838#: skin_default_skin.xml.h:154
  68236839msgid "Color Format"
  68246840msgstr ""
  68256841
  6826 #: skin_default_skin.xml.h:151
   6842#: skin_default_skin.xml.h:155
  68276843msgid "Color Format Scart / Composite"
  68286844msgstr ""
  68296845
  6830 #: skin_default_skin.xml.h:152
   6846#: skin_default_skin.xml.h:156
  68316847msgid "Committed command"
  68326848msgstr ""
  68336849
  6834 #: skin_default_skin.xml.h:153
   6850#: skin_default_skin.xml.h:157
  68356851msgid "Common Interface"
  68366852msgstr ""
  68376853
  6838 #: skin_default_skin.xml.h:154
   6854#: skin_default_skin.xml.h:158
  68396855msgid "Community Pass"
  68406856msgstr ""
  68416857
  6842 #: skin_default_skin.xml.h:155
   6858#: skin_default_skin.xml.h:159
  68436859msgid "Community User"
  68446860msgstr ""
  68456861
  6846 #: skin_default_skin.xml.h:156
   6862#: skin_default_skin.xml.h:160
  68476863msgid "Configure"
  68486864msgstr ""
  68496865
  6850 #: skin_default_skin.xml.h:157
   6866#: skin_default_skin.xml.h:161
  68516867msgid "Contrast"
  68526868msgstr ""
  68536869
  6854 #: skin_default_skin.xml.h:158
   6870#: skin_default_skin.xml.h:162
  68556871msgid "Copy / Move"
  68566872msgstr ""
  68576873
  6858 #: skin_default_skin.xml.h:159
   6874#: skin_default_skin.xml.h:163
  68596875msgid "copy service"
  68606876msgstr ""
  68616877
  6862 #: skin_default_skin.xml.h:161
   6878#: skin_default_skin.xml.h:165
  68636879msgid "Create Default Favorites"
  68646880msgstr ""
  68656881
  6866 #: skin_default_skin.xml.h:162
   6882#: skin_default_skin.xml.h:166
  68676883msgid "Create Path"
  68686884msgstr ""
  68696885
  6870 #: skin_default_skin.xml.h:163
   6886#: skin_default_skin.xml.h:167
  68716887msgid "Create Record Picture"
  68726888msgstr ""
  68736889
  6874 #: skin_default_skin.xml.h:164
   6890#: skin_default_skin.xml.h:168
  68756891msgid "Create Settings Menu"
  68766892msgstr ""
  68776893
  6878 #: skin_default_skin.xml.h:165
   6894#: skin_default_skin.xml.h:169
  68796895msgid "create System Backup"
  68806896msgstr ""
  68816897
  6882 #: skin_default_skin.xml.h:166
   6898#: skin_default_skin.xml.h:170
  68836899msgid "Create Thumb Picture"
  68846900msgstr ""
  68856901
  6886 #: skin_default_skin.xml.h:167
   6902#: skin_default_skin.xml.h:171
  68876903msgid "Create Transponder List"
  68886904msgstr ""
  68896905
  6890 #: skin_default_skin.xml.h:168
   6906#: skin_default_skin.xml.h:172
  68916907msgid "d"
  68926908msgstr ""
  68936909
  6894 #: skin_default_skin.xml.h:169
   6910#: skin_default_skin.xml.h:173
  68956911msgid "D"
  68966912msgstr ""
  68976913
  6898 #: skin_default_skin.xml.h:171
   6914#: skin_default_skin.xml.h:175
  68996915msgid "Day"
  69006916msgstr ""
  69016917
  6902 #: skin_default_skin.xml.h:172 softcam.h:290
   6918#: skin_default_skin.xml.h:176 softcam.h:290
  69036919msgid "Deactivate"
  69046920msgstr "Tắt"
  69056921
  6906 #: skin_default_skin.xml.h:175
   6922#: skin_default_skin.xml.h:179
  69076923msgid "Debuglevel"
  69086924msgstr ""
  69096925
  6910 #: skin_default_skin.xml.h:176
   6926#: skin_default_skin.xml.h:180
  69116927msgid "Debug Modus"
  69126928msgstr ""
  69136929
  6914 #: skin_default_skin.xml.h:177
   6930#: skin_default_skin.xml.h:181
  69156931msgid "DEFAULT"
  69166932msgstr ""
  69176933
  6918 #: skin_default_skin.xml.h:178
   6934#: skin_default_skin.xml.h:182
  69196935msgid "Default Autostart"
  69206936msgstr ""
  69216937
  6922 #: skin_default_skin.xml.h:180
   6938#: skin_default_skin.xml.h:184
  69236939msgid "Del EPG before scan"
  69246940msgstr ""
  69256941
  6926 #: skin_default_skin.xml.h:182
   6942#: skin_default_skin.xml.h:186
  69276943msgid "Delete EPG after read"
  69286944msgstr ""
  69296945
  6930 #: skin_default_skin.xml.h:185
   6946#: skin_default_skin.xml.h:189
  69316947msgid "del startchannel"
  69326948msgstr ""
  69336949
  6934 #: skin_default_skin.xml.h:186
   6950#: skin_default_skin.xml.h:190
  69356951msgid "DESC"
  69366952msgstr ""
  69376953
  6938 #: skin_default_skin.xml.h:187
   6954#: skin_default_skin.xml.h:191
  69396955msgid "Device:"
  69406956msgstr ""
  69416957
  6942 #: skin_default_skin.xml.h:189
   6958#: skin_default_skin.xml.h:193
  69436959msgid "Director"
  69446960msgstr ""
  69456961
  6946 #: skin_default_skin.xml.h:191
   6962#: skin_default_skin.xml.h:195
  69476963msgid "Diseqc Command Order"
  69486964msgstr ""
  69496965
  6950 #: skin_default_skin.xml.h:192
   6966#: skin_default_skin.xml.h:196
  69516967msgid "DiSEqC Mode"
  69526968msgstr ""
  69536969
  6954 #: skin_default_skin.xml.h:193
   6970#: skin_default_skin.xml.h:197
  69556971msgid "Diseqc repeats"
  69566972msgstr ""
  69576973
  6958 #: skin_default_skin.xml.h:194 webif_help.h:21
   6974#: skin_default_skin.xml.h:198 webif_help.h:21
  69596975msgid "diseqcscreen"
  69606976msgstr ""
  69616977
  6962 #: skin_default_skin.xml.h:195
   6978#: skin_default_skin.xml.h:199
  69636979msgid "Diseqc Settings"
  69646980msgstr ""
  69656981
  6966 #: skin_default_skin.xml.h:196
   6982#: skin_default_skin.xml.h:200
  69676983msgid "DNS Name"
  69686984msgstr ""
  69696985
  6970 #: skin_default_skin.xml.h:197
   6986#: skin_default_skin.xml.h:201
  69716987msgid "dnsserver 1"
  69726988msgstr ""
  69736989
  6974 #: skin_default_skin.xml.h:198
   6990#: skin_default_skin.xml.h:202
  69756991msgid "dnsserver 2"
  69766992msgstr ""
  69776993
  6978 #: skin_default_skin.xml.h:199
   6994#: skin_default_skin.xml.h:203
  69796995msgid "DNS System"
  69806996msgstr ""
  69816997
  6982 #: skin_default_skin.xml.h:201
   6998#: skin_default_skin.xml.h:205
  69836999msgid "Download"
  69847000msgstr ""
  69857001
  6986 #: skin_default_skin.xml.h:204
   7002#: skin_default_skin.xml.h:208
  69877003msgid "dummy"
  69887004msgstr ""
  69897005
  6990 #: skin_default_skin.xml.h:205
   7006#: skin_default_skin.xml.h:209
  69917007msgid "Dutch"
  69927008msgstr ""
  69937009
  6994 #: skin_default_skin.xml.h:206
   7010#: skin_default_skin.xml.h:210
  69957011msgid "DYNDNS Settings"
  69967012msgstr ""
  69977013
  6998 #: skin_default_skin.xml.h:207
   7014#: skin_default_skin.xml.h:211
  69997015msgid "e"
  70007016msgstr ""
  70017017
  7002 #: skin_default_skin.xml.h:208
   7018#: skin_default_skin.xml.h:212
  70037019msgid "E"
  70047020msgstr ""
  70057021
  7006 #: skin_default_skin.xml.h:210
   7022#: skin_default_skin.xml.h:214
  70077023msgid "EDIT LNB / UNICABLE"
  70087024msgstr ""
  70097025
  7010 #: skin_default_skin.xml.h:211
   7026#: skin_default_skin.xml.h:215
  70117027msgid "EDIT MOTOR"
  70127028msgstr ""
  70137029
  7014 #: skin_default_skin.xml.h:212
   7030#: skin_default_skin.xml.h:216
  70157031msgid "EDIT TUNER"
  70167032msgstr ""
  70177033
  7018 #: skin_default_skin.xml.h:213
   7034#: skin_default_skin.xml.h:217
  70197035msgid "End"
  70207036msgstr ""
  70217037
  7022 #: skin_default_skin.xml.h:214
   7038#: skin_default_skin.xml.h:218
  70237039msgid "Engine Systems"
  70247040msgstr ""
  70257041
  7026 #: skin_default_skin.xml.h:215
   7042#: skin_default_skin.xml.h:219
  70277043msgid "English"
  70287044msgstr ""
  70297045
  7030 #: skin_default_skin.xml.h:217
   7046#: skin_default_skin.xml.h:221
  70317047msgid "EPG button on EPG Screen"
  70327048msgstr ""
  70337049
  7034 #: skin_default_skin.xml.h:218
   7050#: skin_default_skin.xml.h:222
  70357051msgid "Epgfreespace (KB)"
  70367052msgstr ""
  70377053
  7038 #: skin_default_skin.xml.h:219
   7054#: skin_default_skin.xml.h:223
  70397055msgid "Epg List Mode"
  70407056msgstr ""
  70417057
  7042 #: skin_default_skin.xml.h:220
   7058#: skin_default_skin.xml.h:224
  70437059msgid "EPG Path"
  70447060msgstr ""
  70457061
  7046 #: skin_default_skin.xml.h:221
   7062#: skin_default_skin.xml.h:225
  70477063msgid "Epg Refresh Time"
  70487064msgstr ""
  70497065
  7050 #: skin_default_skin.xml.h:222
   7066#: skin_default_skin.xml.h:226
  70517067msgid "EPG Reset"
  70527068msgstr ""
  70537069
  7054 #: skin_default_skin.xml.h:223
   7070#: skin_default_skin.xml.h:227
  70557071msgid "EPG Save Mode"
  70567072msgstr ""
  70577073
  7058 #: skin_default_skin.xml.h:224
   7074#: skin_default_skin.xml.h:228
  70597075msgid "EPG Scanlist"
  70607076msgstr ""
  70617077
  7062 #: skin_default_skin.xml.h:225 webif_index.atemio510.h:17
   7078#: skin_default_skin.xml.h:229 webif_index.atemio510.h:17
  70637079#: webif_index.atemio5200.h:17 webif_index.atemio6000.h:17
  70647080#: webif_index.atemio6100.h:17 webif_index.atemio6200.h:17
   
  70687084msgstr "Tìm lịch chương trình"
  70697085
  7070 #: skin_default_skin.xml.h:226
   7086#: skin_default_skin.xml.h:230
  70717087msgid "EPG Settings"
  70727088msgstr ""
  70737089
  7074 #: skin_default_skin.xml.h:227
   7090#: skin_default_skin.xml.h:231
  70757091msgid "EPG SHORT VIEW"
  70767092msgstr ""
  70777093
  7078 #: skin_default_skin.xml.h:230 webif_system_extensions.h:1 webif_system.h:1
   7094#: skin_default_skin.xml.h:234 webif_system_extensions.h:1 webif_system.h:1
  70797095msgid "Extensions"
  70807096msgstr "Mở rộng"
  70817097
  7082 #: skin_default_skin.xml.h:231
   7098#: skin_default_skin.xml.h:235
  70837099msgid "Ext. Modul detect (needs reboot)"
  70847100msgstr ""
  70857101
  7086 #: skin_default_skin.xml.h:232
   7102#: skin_default_skin.xml.h:236
  70877103msgid "f"
  70887104msgstr ""
  70897105
  7090 #: skin_default_skin.xml.h:233
   7106#: skin_default_skin.xml.h:237
  70917107msgid "F"
  70927108msgstr ""
  70937109
  7094 #: skin_default_skin.xml.h:235
   7110#: skin_default_skin.xml.h:239
  70957111msgid "Fan mode"
  70967112msgstr ""
  70977113
  7098 #: skin_default_skin.xml.h:239 webif_index.atemio5200.h:35
   7114#: skin_default_skin.xml.h:243 webif_index.atemio5200.h:35
  70997115#: webif_index.atemio5200.h:91 webif_index.atemio6200.h:35
  71007116#: webif_index.atemio6200.h:91 webif_index.atemio7600.h:84
   
  71067122msgstr "Ưa thích"
  71077123
  7108 #: skin_default_skin.xml.h:240
   7124#: skin_default_skin.xml.h:244
  71097125msgid "FEC"
  71107126msgstr ""
  71117127
  7112 #: skin_default_skin.xml.h:241
   7128#: skin_default_skin.xml.h:245
  71137129msgid "FEC:"
  71147130msgstr ""
  71157131
  7116 #: skin_default_skin.xml.h:242
   7132#: skin_default_skin.xml.h:246
  71177133msgid "Filelist Select Color"
  71187134msgstr ""
  71197135
  7120 #: skin_default_skin.xml.h:243
   7136#: skin_default_skin.xml.h:247
  71217137msgid "Filesystem Check"
  71227138msgstr ""
  71237139
  7124 #: skin_default_skin.xml.h:244
   7140#: skin_default_skin.xml.h:248
  71257141msgid "Fine move"
  71267142msgstr ""
  71277143
  7128 #: skin_default_skin.xml.h:245
   7144#: skin_default_skin.xml.h:249
  71297145msgid "Fix Shutdown Time"
  71307146msgstr ""
  71317147
  7132 #: skin_default_skin.xml.h:246
   7148#: skin_default_skin.xml.h:250
  71337149msgid ""
  71347150"Flash: Flash range is deleted after update, mnt: flash range to permanently "
   
  71367152msgstr ""
  71377153
  7138 #: skin_default_skin.xml.h:247 webif_system_update.h:2
   7154#: skin_default_skin.xml.h:251 webif_system_update.h:2
  71397155msgid "Flashupdate (online)"
  71407156msgstr "Cập nhật flash (trực tuyến)"
  71417157
  7142 #: skin_default_skin.xml.h:248 webif_system_update.h:3
   7158#: skin_default_skin.xml.h:252 webif_system_update.h:3
  71437159msgid "Flashupdate (tmp)"
  71447160msgstr "Cập nhật flash (tmp)"
  71457161
  7146 #: skin_default_skin.xml.h:249
   7162#: skin_default_skin.xml.h:253
   7163msgid "Font Color"
   7164msgstr ""
   7165
   7166#: skin_default_skin.xml.h:254
  71477167msgid "Fontsize adjust in pixel"
  71487168msgstr ""
  71497169
  7150 #: skin_default_skin.xml.h:250
   7170#: skin_default_skin.xml.h:255
  71517171msgid "Format HDD"
  71527172msgstr ""
  71537173
  7154 #: skin_default_skin.xml.h:251 webif_info_systeminfos.h:3
   7174#: skin_default_skin.xml.h:256 webif_info_systeminfos.h:3
  71557175msgid "free space"
  71567176msgstr "Dung lượng còn trống"
  71577177
  7158 #: skin_default_skin.xml.h:252
   7178#: skin_default_skin.xml.h:257
  71597179msgid "French"
  71607180msgstr ""
  71617181
  7162 #: skin_default_skin.xml.h:253
   7182#: skin_default_skin.xml.h:258
  71637183msgid "Frequency"
  71647184msgstr ""
  71657185
  7166 #: skin_default_skin.xml.h:254
   7186#: skin_default_skin.xml.h:259
  71677187msgid "Frequency:"
  71687188msgstr ""
  71697189
  7170 #: skin_default_skin.xml.h:257
   7190#: skin_default_skin.xml.h:262
  71717191msgid "g"
  71727192msgstr ""
  71737193
  7174 #: skin_default_skin.xml.h:258
   7194#: skin_default_skin.xml.h:263
  71757195msgid "G"
  71767196msgstr ""
  71777197
  7178 #: skin_default_skin.xml.h:259
   7198#: skin_default_skin.xml.h:264
  71797199msgid "gateway"
  71807200msgstr ""
  71817201
  7182 #: skin_default_skin.xml.h:260
   7202#: skin_default_skin.xml.h:265
  71837203msgid "Genre"
  71847204msgstr ""
  71857205
  7186 #: skin_default_skin.xml.h:261
   7206#: skin_default_skin.xml.h:266
  71877207msgid "German"
  71887208msgstr ""
  71897209
  7190 #: skin_default_skin.xml.h:263
   7210#: skin_default_skin.xml.h:268
  71917211msgid "Go to startpos"
  71927212msgstr ""
  71937213
  7194 #: skin_default_skin.xml.h:264
   7214#: skin_default_skin.xml.h:269
  71957215msgid "Graph. EPG"
  71967216msgstr ""
  71977217
  7198 #: skin_default_skin.xml.h:265
   7218#: skin_default_skin.xml.h:270
  71997219msgid "Graphic EPG"
  72007220msgstr ""
  72017221
  7202 #: skin_default_skin.xml.h:266
   7222#: skin_default_skin.xml.h:271
  72037223msgid "Graphic EPG Picon"
  72047224msgstr ""
  72057225
  7206 #: skin_default_skin.xml.h:267
   7226#: skin_default_skin.xml.h:272
  72077227msgid "Graphic EPG Zoom"
  72087228msgstr ""
  72097229
  7210 #: skin_default_skin.xml.h:269
   7230#: skin_default_skin.xml.h:274
  72117231msgid "Greek"
  72127232msgstr ""
  72137233
  7214 #: skin_default_skin.xml.h:270
   7234#: skin_default_skin.xml.h:275
  72157235msgid "Guardinterval"
  72167236msgstr ""
  72177237
  7218 #: skin_default_skin.xml.h:271
   7238#: skin_default_skin.xml.h:276
  72197239msgid "Guardinterval:"
  72207240msgstr ""
  72217241
  7222 #: skin_default_skin.xml.h:272 webif_index.atemio510.h:6
   7242#: skin_default_skin.xml.h:277 webif_index.atemio510.h:6
  72237243#: webif_index.atemio5200.h:6 webif_index.atemio6000.h:6
  72247244#: webif_index.atemio6100.h:6 webif_index.atemio6200.h:6
   
  72287248msgstr "Khởi động lại GUI"
  72297249
  7230 #: skin_default_skin.xml.h:273
   7250#: skin_default_skin.xml.h:278
  72317251msgid "h"
  72327252msgstr ""
  72337253
  7234 #: skin_default_skin.xml.h:274
   7254#: skin_default_skin.xml.h:279
  72357255msgid "H"
  72367256msgstr ""
  72377257
  7238 #: skin_default_skin.xml.h:277
   7258#: skin_default_skin.xml.h:282
  72397259msgid "HDMI-CEC"
  72407260msgstr ""
  72417261
  7242 #: skin_default_skin.xml.h:278
   7262#: skin_default_skin.xml.h:283
  72437263msgid "HDMI-in"
  72447264msgstr ""
  72457265
  7246 #: skin_default_skin.xml.h:279
   7266#: skin_default_skin.xml.h:284
  72477267msgid "Here they can do for your chosen tuner to lnb settings."
  72487268msgstr ""
  72497269
  7250 #: skin_default_skin.xml.h:280
   7270#: skin_default_skin.xml.h:285
  72517271msgid "Here to select your remote Model"
  72527272msgstr ""
  72537273
  7254 #: skin_default_skin.xml.h:281
   7274#: skin_default_skin.xml.h:286
  72557275msgid "Here you can assign channels for their ci modules."
  72567276msgstr ""
  72577277
  7258 #: skin_default_skin.xml.h:282
   7278#: skin_default_skin.xml.h:287
  72597279msgid "Here you can backup and restore your settings."
  72607280msgstr ""
  72617281
  7262 #: skin_default_skin.xml.h:283
   7282#: skin_default_skin.xml.h:288
  72637283msgid "Here you can check the reception of the current station."
  72647284msgstr ""
  72657285
  7266 #: skin_default_skin.xml.h:284
   7286#: skin_default_skin.xml.h:289
  72677287msgid ""
  72687288"Here you can choose to configure your tuner. For your channel search, you "
   
  72717291msgstr ""
  72727292
  7273 #: skin_default_skin.xml.h:285
   7293#: skin_default_skin.xml.h:290
  72747294msgid "Here you can configure access to your DynDNS."
  72757295msgstr ""
  72767296
  7277 #: skin_default_skin.xml.h:286
   7297#: skin_default_skin.xml.h:291
  72787298msgid "Here you can configure Ci-Modules."
  72797299msgstr ""
  72807300
  7281 #: skin_default_skin.xml.h:287
   7301#: skin_default_skin.xml.h:292
  72827302msgid "Here you can configure the smartcard readers."
  72837303msgstr ""
  72847304
  7285 #: skin_default_skin.xml.h:288
   7305#: skin_default_skin.xml.h:293
  72867306msgid "Here you can configure your web server."
  72877307msgstr ""
  72887308
  7289 #: skin_default_skin.xml.h:289
   7309#: skin_default_skin.xml.h:294
  72907310msgid "Here you can create a new record timer."
  72917311msgstr ""
  72927312
  7293 #: skin_default_skin.xml.h:290
   7313#: skin_default_skin.xml.h:295
  72947314msgid "Here you can do a blind scan, this process takes a long time."
  72957315msgstr ""
  72967316
  7297 #: skin_default_skin.xml.h:291
   7317#: skin_default_skin.xml.h:296
  72987318msgid "Here you can edit the following channels from the EPG."
  72997319msgstr ""
  73007320
  7301 #: skin_default_skin.xml.h:292
   7321#: skin_default_skin.xml.h:297
  73027322msgid "Here you can install from our current online offering plug-ins."
  73037323msgstr ""
  73047324
  7305 #: skin_default_skin.xml.h:293
   7325#: skin_default_skin.xml.h:298
  73067326msgid ""
  73077327"Here you can in your EPG entries for specific search. Use to start a color "
   
  73097329msgstr ""
  73107330
  7311 #: skin_default_skin.xml.h:294
   7331#: skin_default_skin.xml.h:299
  73127332msgid "Here you can make for your selected network interface settings."
  73137333msgstr ""
  73147334
  7315 #: skin_default_skin.xml.h:295
   7335#: skin_default_skin.xml.h:300
  73167336msgid ""
  73177337"Here you can make for your wireless network settings. 1. Use Search button "
   
  73217341msgstr ""
  73227342
  7323 #: skin_default_skin.xml.h:296
   7343#: skin_default_skin.xml.h:301
  73247344msgid "Here you can make your adjust settings."
  73257345msgstr ""
  73267346
  7327 #: skin_default_skin.xml.h:297
   7347#: skin_default_skin.xml.h:302
  73287348msgid "Here you can make your audio/video autostart settings."
  73297349msgstr ""
  73307350
  7331 #: skin_default_skin.xml.h:298
   7351#: skin_default_skin.xml.h:303
  73327352msgid "Here you can make your cam/emu autostart settings."
  73337353msgstr ""
  73347354
  7335 #: skin_default_skin.xml.h:299
   7355#: skin_default_skin.xml.h:304
  73367356msgid "Here you can make your default autostart settings."
  73377357msgstr ""
  73387358
  7339 #: skin_default_skin.xml.h:300
   7359#: skin_default_skin.xml.h:305
  73407360msgid "Here you can make your epg settings."
  73417361msgstr ""
  73427362
  7343 #: skin_default_skin.xml.h:301
   7363#: skin_default_skin.xml.h:306
  73447364msgid "Here you can make your mediadb settings."
  73457365msgstr ""
  73467366
  7347 #: skin_default_skin.xml.h:302
   7367#: skin_default_skin.xml.h:307
  73487368msgid "Here you can make your module settings."
  73497369msgstr ""
  73507370
  7351 #: skin_default_skin.xml.h:303
   7371#: skin_default_skin.xml.h:308
  73527372msgid "Here you can make your network autostart settings."
  73537373msgstr ""
  73547374
  7355 #: skin_default_skin.xml.h:304
   7375#: skin_default_skin.xml.h:309
  73567376msgid "Here you can make your Overclocking settings."
  73577377msgstr ""
  73587378
  7359 #: skin_default_skin.xml.h:305
   7379#: skin_default_skin.xml.h:310
  73607380msgid "Here you can make your picture and sound settings."
  73617381msgstr ""
  73627382
  7363 #: skin_default_skin.xml.h:306
   7383#: skin_default_skin.xml.h:311
  73647384msgid "Here you can make your PIN security for menus settings."
  73657385msgstr ""
  73667386
  7367 #: skin_default_skin.xml.h:307
   7387#: skin_default_skin.xml.h:312
  73687388msgid "Here you can make your PIN security settings."
  73697389msgstr ""
  73707390
  7371 #: skin_default_skin.xml.h:308
   7391#: skin_default_skin.xml.h:313
  73727392msgid "Here you can make your recording timer configuration."
  73737393msgstr ""
  73747394
  7375 #: skin_default_skin.xml.h:309
   7395#: skin_default_skin.xml.h:314
  73767396msgid "Here you can make your recordpath settings."
  73777397msgstr ""
  73787398
  7379 #: skin_default_skin.xml.h:310
   7399#: skin_default_skin.xml.h:315
  73807400msgid "Here you can make your safety child autostart settings."
  73817401msgstr ""
  73827402
  7383 #: skin_default_skin.xml.h:311
   7403#: skin_default_skin.xml.h:316
  73847404msgid "Here you can make your screensaver settings."
  73857405msgstr ""
  73867406
  7387 #: skin_default_skin.xml.h:312
   7407#: skin_default_skin.xml.h:317
  73887408msgid ""
  73897409"Here you can make your settings for your engine systems. To enter the "
   
  73917411msgstr ""
  73927412
  7393 #: skin_default_skin.xml.h:313
   7413#: skin_default_skin.xml.h:318
  73947414msgid ""
  73957415"Here you can make your system settings. Use to navigate the control cross "
   
  73977417msgstr ""
  73987418
  7399 #: skin_default_skin.xml.h:314
   7419#: skin_default_skin.xml.h:319
  74007420msgid "Here you can make your timeshift settings."
  74017421msgstr ""
  74027422
  7403 #: skin_default_skin.xml.h:315
   7423#: skin_default_skin.xml.h:320
  74047424msgid "Here you can make your usb autostart settings."
  74057425msgstr ""
  74067426
  7407 #: skin_default_skin.xml.h:316
   7427#: skin_default_skin.xml.h:321
  74087428msgid "Here you can make your vfd settings."
  74097429msgstr ""
  74107430
  7411 #: skin_default_skin.xml.h:317
   7431#: skin_default_skin.xml.h:322
  74127432msgid "Here you can manage your Ci-Modul or Card Infos."
  74137433msgstr ""
  74147434
  7415 #: skin_default_skin.xml.h:318
   7435#: skin_default_skin.xml.h:323
  74167436msgid "Here you can select from the following list."
  74177437msgstr ""
  74187438
  7419 #: skin_default_skin.xml.h:319
   7439#: skin_default_skin.xml.h:324
  74207440msgid "Here you can select from the following list a skin."
  74217441msgstr ""
  74227442
  7423 #: skin_default_skin.xml.h:320
   7443#: skin_default_skin.xml.h:325
  74247444msgid ""
  74257445"Here you can select the Transponder Mode. Please use a channel search after "
   
  74277447msgstr ""
  74287448
  7429 #: skin_default_skin.xml.h:321
   7449#: skin_default_skin.xml.h:326
  74307450msgid ""
  74317451"Here you can select your hard disks and USB flash drives for configuration."
  74327452msgstr ""
  74337453
  7434 #: skin_default_skin.xml.h:322
   7454#: skin_default_skin.xml.h:327
  74357455msgid "Here you can select your Network Interface."
  74367456msgstr ""
  74377457
  7438 #: skin_default_skin.xml.h:323
   7458#: skin_default_skin.xml.h:328
  74397459msgid ""
  74407460"Here you can set for your cable tuner. Ask your cable provider and make you "
   
  74427462msgstr ""
  74437463
  7444 #: skin_default_skin.xml.h:324
   7464#: skin_default_skin.xml.h:329
  74457465msgid ""
  74467466"Here you can set for your Hyprid tuner. Choose the Tuner mode they want to "
   
  74487468msgstr ""
  74497469
  7450 #: skin_default_skin.xml.h:325
   7470#: skin_default_skin.xml.h:330
  74517471msgid ""
  74527472"Here you can set for your satellite tuner. First, make your satellite "
   
  74557475msgstr ""
  74567476
  7457 #: skin_default_skin.xml.h:326
   7477#: skin_default_skin.xml.h:331
  74587478msgid ""
  74597479"Here you can set for your terrestrial tuner. Activate the terrestrial tuner "
   
  74617481msgstr ""
  74627482
  7463 #: skin_default_skin.xml.h:327
   7483#: skin_default_skin.xml.h:332
  74647484msgid ""
  74657485"Here you can set your Channel search options. Very important, before you "
   
  74677487msgstr ""
  74687488
  7469 #: skin_default_skin.xml.h:328
   7489#: skin_default_skin.xml.h:333
  74707490msgid "Here you can set your language."
  74717491msgstr ""
  74727492
  7473 #: skin_default_skin.xml.h:329
   7493#: skin_default_skin.xml.h:334
  74747494msgid ""
  74757495"Here you can set your manuel Channel search options. Very important, before "
   
  74777497msgstr ""
  74787498
  7479 #: skin_default_skin.xml.h:330
   7499#: skin_default_skin.xml.h:335
  74807500msgid "Here you can set your timezone."
  74817501msgstr ""
  74827502
  7483 #: skin_default_skin.xml.h:331
   7503#: skin_default_skin.xml.h:336
  74847504msgid "Here you can start and manage your additional plug-ins."
  74857505msgstr ""
  74867506
  7487 #: skin_default_skin.xml.h:332
   7507#: skin_default_skin.xml.h:337
  74887508msgid "Here you can test your network."
  74897509msgstr ""
  74907510
  7491 #: skin_default_skin.xml.h:333
   7511#: skin_default_skin.xml.h:338
  74927512msgid "Here you can view the current channel information."
  74937513msgstr ""
  74947514
  7495 #: skin_default_skin.xml.h:334
   7515#: skin_default_skin.xml.h:339
  74967516msgid "Hierarchy"
  74977517msgstr ""
  74987518
  7499 #: skin_default_skin.xml.h:335
   7519#: skin_default_skin.xml.h:340
  75007520msgid "Hierarchy:"
  75017521msgstr ""
  75027522
  7503 #: skin_default_skin.xml.h:336
   7523#: skin_default_skin.xml.h:341
  75047524msgid "HOSTNAME"
  75057525msgstr ""
  75067526
  7507 #: skin_default_skin.xml.h:337
   7527#: skin_default_skin.xml.h:342
  75087528msgid "How many days"
  75097529msgstr ""
  75107530
  7511 #: skin_default_skin.xml.h:338
   7531#: skin_default_skin.xml.h:343
  75127532msgid "HTTPD Port"
  75137533msgstr ""
  75147534
  7515 #: skin_default_skin.xml.h:339
   7535#: skin_default_skin.xml.h:344
  75167536msgid "HTTP Settings"
  75177537msgstr ""
  75187538
  7519 #: skin_default_skin.xml.h:340
   7539#: skin_default_skin.xml.h:345
  75207540msgid "i"
  75217541msgstr ""
  75227542
  7523 #: skin_default_skin.xml.h:341
   7543#: skin_default_skin.xml.h:346
  75247544msgid "I"
  75257545msgstr ""
  75267546
  7527 #: skin_default_skin.xml.h:342 tpchoice.h:52
   7547#: skin_default_skin.xml.h:347 tpchoice.h:52
  75287548msgid "ID"
  75297549msgstr "D"
  75307550
  7531 #: skin_default_skin.xml.h:343
   7551#: skin_default_skin.xml.h:348
  75327552msgid "ID:"
  75337553msgstr ""
  75347554
  7535 #: skin_default_skin.xml.h:344
   7555#: skin_default_skin.xml.h:349
  75367556msgid "Inc. AC3 Audio in %"
  75377557msgstr ""
  75387558
  7539 #: skin_default_skin.xml.h:345
   7559#: skin_default_skin.xml.h:350
  75407560msgid "Info bar 2 selection"
  75417561msgstr ""
  75427562
  7543 #: skin_default_skin.xml.h:346
   7563#: skin_default_skin.xml.h:351
  75447564msgid "Info bar selection"
  75457565msgstr ""
  75467566
  7547 #: skin_default_skin.xml.h:349 tsSchnitt.c:108
   7567#: skin_default_skin.xml.h:354 tsSchnitt.c:108
  75487568msgid "Information"
  75497569msgstr " Thông tin "
  75507570
  7551 #: skin_default_skin.xml.h:350
   7571#: skin_default_skin.xml.h:355
  75527572msgid "install"
  75537573msgstr ""
  75547574
  7555 #: skin_default_skin.xml.h:352
   7575#: skin_default_skin.xml.h:357
  75567576msgid "internet"
  75577577msgstr ""
  75587578
  7559 #: skin_default_skin.xml.h:353
   7579#: skin_default_skin.xml.h:358
  75607580msgid "Inversion"
  75617581msgstr ""
  75627582
  7563 #: skin_default_skin.xml.h:354
   7583#: skin_default_skin.xml.h:359
  75647584msgid "Inversion:"
  75657585msgstr ""
  75667586
  7567 #: skin_default_skin.xml.h:356
   7587#: skin_default_skin.xml.h:361
  75687588msgid "IP for Stream"
  75697589msgstr ""
  75707590
  7571 #: skin_default_skin.xml.h:357
   7591#: skin_default_skin.xml.h:362
  75727592msgid "Italian"
  75737593msgstr ""
  75747594
  7575 #: skin_default_skin.xml.h:358
   7595#: skin_default_skin.xml.h:363
  75767596msgid "j"
  75777597msgstr ""
  75787598
  7579 #: skin_default_skin.xml.h:359
   7599#: skin_default_skin.xml.h:364
  75807600msgid "J"
  75817601msgstr ""
  75827602
  7583 #: skin_default_skin.xml.h:361
   7603#: skin_default_skin.xml.h:366
  75847604msgid "k"
  75857605msgstr ""
  75867606
  7587 #: skin_default_skin.xml.h:362
   7607#: skin_default_skin.xml.h:367
  75887608msgid "K"
  75897609msgstr ""
  75907610
  7591 #: skin_default_skin.xml.h:364
   7611#: skin_default_skin.xml.h:369
  75927612msgid "Key"
  75937613msgstr ""
  75947614
  7595 #: skin_default_skin.xml.h:365
   7615#: skin_default_skin.xml.h:370
  75967616msgid "key 0"
  75977617msgstr ""
  75987618
  7599 #: skin_default_skin.xml.h:366
   7619#: skin_default_skin.xml.h:371
  76007620msgid "Keyboard"
  76017621msgstr ""
  76027622
  7603 #: skin_default_skin.xml.h:367
   7623#: skin_default_skin.xml.h:372
  76047624msgid "key channel up/down"
  76057625msgstr ""
  76067626
  7607 #: skin_default_skin.xml.h:368
   7627#: skin_default_skin.xml.h:373
  76087628msgid "key pip"
  76097629msgstr ""
  76107630
  7611 #: skin_default_skin.xml.h:369
   7631#: skin_default_skin.xml.h:374
  76127632msgid "K-Update"
  76137633msgstr ""
  76147634
  7615 #: skin_default_skin.xml.h:370
   7635#: skin_default_skin.xml.h:375
  76167636msgid "l"
  76177637msgstr ""
  76187638
  7619 #: skin_default_skin.xml.h:371
   7639#: skin_default_skin.xml.h:376
  76207640msgid "L"
  76217641msgstr ""
  76227642
  7623 #: skin_default_skin.xml.h:372
   7643#: skin_default_skin.xml.h:377
  76247644msgid "lan"
  76257645msgstr ""
  76267646
  7627 #: skin_default_skin.xml.h:373
   7647#: skin_default_skin.xml.h:378
  76287648msgid "Language"
  76297649msgstr ""
  76307650
  7631 #: skin_default_skin.xml.h:374
   7651#: skin_default_skin.xml.h:379
  76327652msgid "Latitude"
  76337653msgstr ""
  76347654
  7635 #: skin_default_skin.xml.h:375
   7655#: skin_default_skin.xml.h:380
  76367656msgid "LED - brightness running"
  76377657msgstr ""
  76387658
  7639 #: skin_default_skin.xml.h:376
   7659#: skin_default_skin.xml.h:381
  76407660msgid "LED - brightness standby"
  76417661msgstr ""
  76427662
  7643 #: skin_default_skin.xml.h:377
   7663#: skin_default_skin.xml.h:382
  76447664msgid "Limit"
  76457665msgstr ""
  76467666
  7647 #: skin_default_skin.xml.h:378
   7667#: skin_default_skin.xml.h:383
  76487668msgid "Listbox Select"
  76497669msgstr ""
  76507670
  7651 #: skin_default_skin.xml.h:379
   7671#: skin_default_skin.xml.h:384
  76527672msgid "Listbox Select Color"
  76537673msgstr ""
  76547674
  7655 #: skin_default_skin.xml.h:380
   7675#: skin_default_skin.xml.h:385
  76567676msgid "Lithuanian"
  76577677msgstr ""
  76587678
  7659 #: skin_default_skin.xml.h:381
   7679#: skin_default_skin.xml.h:386
  76607680msgid "LNB Settings"
  76617681msgstr ""
  76627682
  7663 #: skin_default_skin.xml.h:382
   7683#: skin_default_skin.xml.h:387
  76647684msgid "LOF/H"
  76657685msgstr ""
  76667686
  7667 #: skin_default_skin.xml.h:383
   7687#: skin_default_skin.xml.h:388
  76687688msgid "LOF/L"
  76697689msgstr ""
  76707690
  7671 #: skin_default_skin.xml.h:384
   7691#: skin_default_skin.xml.h:389
  76727692msgid "LOF / UNICABLE"
  76737693msgstr ""
  76747694
  7675 #: skin_default_skin.xml.h:385
   7695#: skin_default_skin.xml.h:390
  76767696msgid "LOG"
  76777697msgstr ""
  76787698
  7679 #: skin_default_skin.xml.h:386
   7699#: skin_default_skin.xml.h:391
  76807700msgid "Longitude"
  76817701msgstr ""
  76827702
  7683 #: skin_default_skin.xml.h:387
   7703#: skin_default_skin.xml.h:392
  76847704msgid "m"
  76857705msgstr ""
  76867706
  7687 #: skin_default_skin.xml.h:388
   7707#: skin_default_skin.xml.h:393
  76887708msgid "M"
  76897709msgstr ""
  76907710
  7691 #: skin_default_skin.xml.h:389
   7711#: skin_default_skin.xml.h:394
  76927712msgid "Main Menu"
  76937713msgstr ""
  76947714
  7695 #: skin_default_skin.xml.h:390
   7715#: skin_default_skin.xml.h:395
  76967716msgid "Manual Search"
  76977717msgstr ""
  76987718
  7699 #: skin_default_skin.xml.h:391
   7719#: skin_default_skin.xml.h:396
  77007720msgid "Manual Search Cable"
  77017721msgstr ""
  77027722
  7703 #: skin_default_skin.xml.h:392
   7723#: skin_default_skin.xml.h:397
  77047724msgid "Manual Search Terrestrial"
  77057725msgstr ""
  77067726
  7707 #: skin_default_skin.xml.h:393
   7727#: skin_default_skin.xml.h:398
   7728msgid "Mark Color"
   7729msgstr ""
   7730
   7731#: skin_default_skin.xml.h:399
  77087732msgid "Marker"
  77097733msgstr ""
  77107734
  7711 #: skin_default_skin.xml.h:394
   7735#: skin_default_skin.xml.h:400
  77127736msgid "Maximal frequency"
  77137737msgstr ""
  77147738
  7715 #: skin_default_skin.xml.h:395
   7739#: skin_default_skin.xml.h:401
  77167740msgid "Maximal signalrate"
  77177741msgstr ""
  77187742
  7719 #: skin_default_skin.xml.h:396
   7743#: skin_default_skin.xml.h:402
  77207744msgid "Media Button"
  77217745msgstr ""
  77227746
  7723 #: skin_default_skin.xml.h:397
   7747#: skin_default_skin.xml.h:403
  77247748msgid "Media Center"
  77257749msgstr ""
  77267750
  7727 #: skin_default_skin.xml.h:399
   7751#: skin_default_skin.xml.h:405
  77287752msgid "MediaDB Path"
  77297753msgstr ""
  77307754
  7731 #: skin_default_skin.xml.h:400
   7755#: skin_default_skin.xml.h:406
  77327756msgid "MediaDB Settings"
  77337757msgstr ""
  77347758
  7735 #: skin_default_skin.xml.h:403
   7759#: skin_default_skin.xml.h:409
  77367760msgid "MENU"
  77377761msgstr ""
  77387762
  7739 #: skin_default_skin.xml.h:405
   7763#: skin_default_skin.xml.h:411
  77407764msgid "Menu Protect"
  77417765msgstr ""
  77427766
  7743 #: skin_default_skin.xml.h:406
   7767#: skin_default_skin.xml.h:412
  77447768msgid "MENUPROTECT"
  77457769msgstr ""
  77467770
  7747 #: skin_default_skin.xml.h:407
   7771#: skin_default_skin.xml.h:413
  77487772msgid "MHW2 EPG"
  77497773msgstr ""
  77507774
  7751 #: skin_default_skin.xml.h:408
   7775#: skin_default_skin.xml.h:414
  77527776msgid "MHW EPG"
  77537777msgstr ""
  77547778
  7755 #: skin_default_skin.xml.h:409
   7779#: skin_default_skin.xml.h:415
  77567780msgid "Minimal frequency"
  77577781msgstr ""
  77587782
  7759 #: skin_default_skin.xml.h:410
   7783#: skin_default_skin.xml.h:416
  77607784msgid "Minimal signalrate"
  77617785msgstr ""
  77627786
  7763 #: skin_default_skin.xml.h:411
   7787#: skin_default_skin.xml.h:417
  77647788msgid "Minutes"
  77657789msgstr ""
  77667790
  7767 #: skin_default_skin.xml.h:412
   7791#: skin_default_skin.xml.h:418
  77687792msgid "Minutes:"
  77697793msgstr ""
  77707794
  7771 #: skin_default_skin.xml.h:413
   7795#: skin_default_skin.xml.h:419
  77727796msgid "Modulation"
  77737797msgstr ""
  77747798
  7775 #: skin_default_skin.xml.h:414
   7799#: skin_default_skin.xml.h:420
  77767800msgid "Modulation:"
  77777801msgstr ""
  77787802
  7779 #: skin_default_skin.xml.h:416
   7803#: skin_default_skin.xml.h:422
  77807804msgid "Module Config"
  77817805msgstr ""
  77827806
  7783 #: skin_default_skin.xml.h:419
   7807#: skin_default_skin.xml.h:425
  77847808msgid "Move"
  77857809msgstr ""
  77867810
  7787 #: skin_default_skin.xml.h:420
   7811#: skin_default_skin.xml.h:426
  77887812msgid "move service"
  77897813msgstr ""
  77907814
  7791 #: skin_default_skin.xml.h:421
   7815#: skin_default_skin.xml.h:427
  77927816msgid "Moviepath"
  77937817msgstr ""
  77947818
  7795 #: skin_default_skin.xml.h:424
   7819#: skin_default_skin.xml.h:430
  77967820msgid "n"
  77977821msgstr ""
  77987822
  7799 #: skin_default_skin.xml.h:425
   7823#: skin_default_skin.xml.h:431
  78007824msgid "N"
  78017825msgstr ""
  78027826
  7803 #: skin_default_skin.xml.h:426 stock.h:270
   7827#: skin_default_skin.xml.h:432 stock.h:270
  78047828msgid "Name"
  78057829msgstr "Tên"
  78067830
  7807 #: skin_default_skin.xml.h:427
   7831#: skin_default_skin.xml.h:433
  78087832msgid "Name:"
  78097833msgstr ""
  78107834
  7811 #: skin_default_skin.xml.h:428
   7835#: skin_default_skin.xml.h:434
  78127836msgid "netmask"
  78137837msgstr ""
  78147838
  7815 #: skin_default_skin.xml.h:430
   7839#: skin_default_skin.xml.h:436
  78167840msgid "Network Adapter Settings"
  78177841msgstr ""
  78187842
  7819 #: skin_default_skin.xml.h:431
   7843#: skin_default_skin.xml.h:437
  78207844msgid "Network Adapter Test"
  78217845msgstr ""
  78227846
  7823 #: skin_default_skin.xml.h:433
   7847#: skin_default_skin.xml.h:439
  78247848msgid "Network Interfacelist"
  78257849msgstr ""
  78267850
  7827 #: skin_default_skin.xml.h:434
   7851#: skin_default_skin.xml.h:440
  78287852msgid "Network Restart"
  78297853msgstr ""
  78307854
  7831 #: skin_default_skin.xml.h:435
   7855#: skin_default_skin.xml.h:441
  78327856msgid "Network Scan"
  78337857msgstr ""
  78347858
  7835 #: skin_default_skin.xml.h:436
   7859#: skin_default_skin.xml.h:442
  78367860msgid "Network Test"
  78377861msgstr ""
  78387862
  7839 #: skin_default_skin.xml.h:438
   7863#: skin_default_skin.xml.h:444
  78407864msgid "Next EPG Time"
  78417865msgstr ""
  78427866
  7843 #: skin_default_skin.xml.h:439
   7867#: skin_default_skin.xml.h:445
  78447868msgid "Nfs Server Settings"
  78457869msgstr ""
  78467870
  7847 #: skin_default_skin.xml.h:440
   7871#: skin_default_skin.xml.h:446
  78487872msgid "Normal/Standby"
  78497873msgstr ""
  78507874
  7851 #: skin_default_skin.xml.h:441
   7875#: skin_default_skin.xml.h:447
  78527876msgid "o"
  78537877msgstr ""
  78547878
  7855 #: skin_default_skin.xml.h:442
   7879#: skin_default_skin.xml.h:448
  78567880msgid "O"
  78577881msgstr ""
  78587882
  7859 #: skin_default_skin.xml.h:443
   7883#: skin_default_skin.xml.h:449
  78607884msgid "oe"
  78617885msgstr ""
  78627886
  7863 #: skin_default_skin.xml.h:444
   7887#: skin_default_skin.xml.h:450
  78647888msgid "OE"
  78657889msgstr ""
  78667890
  7867 #: skin_default_skin.xml.h:445 webif_index.atemio5200.h:94
   7891#: skin_default_skin.xml.h:451 webif_index.atemio5200.h:94
  78687892#: webif_index.atemio6200.h:94 webif_index.atemio7600.h:92
  78697893#: webif_index.atemio-nemesis.h:94 webif_rc.atemio5200.h:21
   
  78747898msgstr "k"
  78757899
  7876 #: skin_default_skin.xml.h:446
   7900#: skin_default_skin.xml.h:452
  78777901msgid "OLED selection"
  78787902msgstr ""
  78797903
  7880 #: skin_default_skin.xml.h:447
   7904#: skin_default_skin.xml.h:453
  78817905msgid "ONID:"
  78827906msgstr ""
  78837907
  7884 #: skin_default_skin.xml.h:448
   7908#: skin_default_skin.xml.h:454
  78857909msgid "Only default FEC"
  78867910msgstr ""
  78877911
  7888 #: skin_default_skin.xml.h:449
   7912#: skin_default_skin.xml.h:455
  78897913msgid "Only default signalrate"
  78907914msgstr ""
  78917915
  7892 #: skin_default_skin.xml.h:450
   7916#: skin_default_skin.xml.h:456
  78937917msgid "Only DVBS"
  78947918msgstr ""
  78957919
  7896 #: skin_default_skin.xml.h:451
   7920#: skin_default_skin.xml.h:457
  78977921msgid "Only free scan"
  78987922msgstr ""
  78997923
  7900 #: skin_default_skin.xml.h:452
   7924#: skin_default_skin.xml.h:458
  79017925msgid "OpenTV EPG"
  79027926msgstr ""
  79037927
  7904 #: skin_default_skin.xml.h:453
   7928#: skin_default_skin.xml.h:459
  79057929msgid "Orbital Position:"
  79067930msgstr ""
  79077931
  7908 #: skin_default_skin.xml.h:454
   7932#: skin_default_skin.xml.h:460
  79097933msgid "OSD Bottom Overscan"
  79107934msgstr ""
  79117935
  7912 #: skin_default_skin.xml.h:455
   7936#: skin_default_skin.xml.h:461
  79137937msgid "OSD Left Overscan"
  79147938msgstr ""
  79157939
  7916 #: skin_default_skin.xml.h:456
   7940#: skin_default_skin.xml.h:462
  79177941msgid "OSD Right Overscan"
  79187942msgstr ""
  79197943
  7920 #: skin_default_skin.xml.h:457
   7944#: skin_default_skin.xml.h:463
  79217945msgid "OSD Top Overscan"
  79227946msgstr ""
  79237947
  7924 #: skin_default_skin.xml.h:458
   7948#: skin_default_skin.xml.h:464
  79257949msgid "OSD Transparent"
  79267950msgstr ""
  79277951
  7928 #: skin_default_skin.xml.h:460
   7952#: skin_default_skin.xml.h:466
  79297953msgid "Overclocking Settings"
  79307954msgstr ""
  79317955
  7932 #: skin_default_skin.xml.h:461
   7956#: skin_default_skin.xml.h:467
  79337957msgid "p"
  79347958msgstr ""
  79357959
  7936 #: skin_default_skin.xml.h:462
   7960#: skin_default_skin.xml.h:468
  79377961msgid "P"
  79387962msgstr ""
  79397963
  7940 #: skin_default_skin.xml.h:464
   7964#: skin_default_skin.xml.h:470
  79417965msgid "PCR PID:"
  79427966msgstr ""
  79437967
  7944 #: skin_default_skin.xml.h:465 tmc.h:417
   7968#: skin_default_skin.xml.h:471 tmc.h:417
  79457969msgid "Picture"
  79467970msgstr "Hình ảnh"
  79477971
  7948 #: skin_default_skin.xml.h:467
   7972#: skin_default_skin.xml.h:473
  79497973msgid "PIDs"
  79507974msgstr ""
  79517975
  7952 #: skin_default_skin.xml.h:468
   7976#: skin_default_skin.xml.h:474
  79537977msgid "Pilot"
  79547978msgstr ""
  79557979
  7956 #: skin_default_skin.xml.h:469
   7980#: skin_default_skin.xml.h:475
  79577981msgid "Pilot:"
  79587982msgstr ""
  79597983
  7960 #: skin_default_skin.xml.h:470
   7984#: skin_default_skin.xml.h:476
  79617985msgid "PIN:"
  79627986msgstr ""
  79637987
  7964 #: skin_default_skin.xml.h:471
   7988#: skin_default_skin.xml.h:477
  79657989msgid "Pin Code"
  79667990msgstr ""
  79677991
  7968 #: skin_default_skin.xml.h:472
   7992#: skin_default_skin.xml.h:478
  79697993msgid "Pin Code Channel"
  79707994msgstr ""
  79717995
  7972 #: skin_default_skin.xml.h:473
   7996#: skin_default_skin.xml.h:479
  79737997msgid "Pin Code menu"
  79747998msgstr ""
  79757999
  7976 #: skin_default_skin.xml.h:474
   8000#: skin_default_skin.xml.h:480
  79778001msgid "PIN Settings"
  79788002msgstr ""
  79798003
  7980 #: skin_default_skin.xml.h:475
   8004#: skin_default_skin.xml.h:481
  79818005msgid "PIP functions"
  79828006msgstr ""
  79838007
  7984 #: skin_default_skin.xml.h:476
   8008#: skin_default_skin.xml.h:482
  79858009msgid "PLAY"
  79868010msgstr ""
  79878011
  7988 #: skin_default_skin.xml.h:477
   8012#: skin_default_skin.xml.h:483
  79898013msgid "Playbackbuffer Size"
  79908014msgstr ""
  79918015
  7992 #: skin_default_skin.xml.h:479
   8016#: skin_default_skin.xml.h:485
  79938017msgid "PlayList"
  79948018msgstr ""
  79958019
  7996 #: skin_default_skin.xml.h:480
   8020#: skin_default_skin.xml.h:486
  79978021msgid "Please contact Atemio for activation."
  79988022msgstr ""
  79998023
  8000 #: skin_default_skin.xml.h:481
   8024#: skin_default_skin.xml.h:487
  80018025msgid "please wait"
  80028026msgstr ""
  80038027
  8004 #: skin_default_skin.xml.h:482
   8028#: skin_default_skin.xml.h:488
  80058029msgid "Plot"
  80068030msgstr ""
  80078031
  8008 #: skin_default_skin.xml.h:483
   8032#: skin_default_skin.xml.h:489
  80098033msgid "Plugin Button"
  80108034msgstr ""
  80118035
  8012 #: skin_default_skin.xml.h:484
   8036#: skin_default_skin.xml.h:490
  80138037msgid "Plugins"
  80148038msgstr ""
  80158039
  8016 #: skin_default_skin.xml.h:485
   8040#: skin_default_skin.xml.h:491
  80178041msgid "PMT PID:"
  80188042msgstr ""
  80198043
  8020 #: skin_default_skin.xml.h:487
   8044#: skin_default_skin.xml.h:493
  80218045msgid "Polarization:"
  80228046msgstr ""
  80238047
  8024 #: skin_default_skin.xml.h:488
   8048#: skin_default_skin.xml.h:494
  80258049msgid "Policy"
  80268050msgstr ""
  80278051
  8028 #: skin_default_skin.xml.h:489
   8052#: skin_default_skin.xml.h:495
  80298053msgid "Polish"
  80308054msgstr ""
  80318055
  8032 #: skin_default_skin.xml.h:490
   8056#: skin_default_skin.xml.h:496
  80338057msgid "position"
  80348058msgstr ""
  80358059
  8036 #: skin_default_skin.xml.h:491
   8060#: skin_default_skin.xml.h:497
  80378061msgid "Positioner Setup"
  80388062msgstr ""
  80398063
  8040 #: skin_default_skin.xml.h:493
   8064#: skin_default_skin.xml.h:499
  80418065msgid "Poweroff Timer"
  80428066msgstr ""
  80438067
  8044 #: skin_default_skin.xml.h:494
   8068#: skin_default_skin.xml.h:500
  80458069msgid "Power Off Timer"
  80468070msgstr ""
  80478071
  8048 #: skin_default_skin.xml.h:495
   8072#: skin_default_skin.xml.h:501
  80498073msgid "prime time"
  80508074msgstr ""
  80518075
  8052 #: skin_default_skin.xml.h:496
   8076#: skin_default_skin.xml.h:502
  80538077msgid "Program Info"
  80548078msgstr ""
  80558079
  8056 #: skin_default_skin.xml.h:497
   8080#: skin_default_skin.xml.h:503
   8081msgid "Progress Color"
   8082msgstr ""
   8083
   8084#: skin_default_skin.xml.h:504
  80578085msgid "Protect Channel"
  80588086msgstr ""
  80598087
  8060 #: skin_default_skin.xml.h:498
   8088#: skin_default_skin.xml.h:505
  80618089msgid "Protect Channel Freetime (min)"
  80628090msgstr ""
  80638091
  8064 #: skin_default_skin.xml.h:499
   8092#: skin_default_skin.xml.h:506
  80658093msgid "Protect Menu"
  80668094msgstr ""
  80678095
  8068 #: skin_default_skin.xml.h:500
   8096#: skin_default_skin.xml.h:507
  80698097msgid "protect service"
  80708098msgstr ""
  80718099
  8072 #: skin_default_skin.xml.h:501
   8100#: skin_default_skin.xml.h:508
  80738101msgid "Prov"
  80748102msgstr ""
  80758103
  8076 #: skin_default_skin.xml.h:502
   8104#: skin_default_skin.xml.h:509
  80778105msgid "Provider:"
  80788106msgstr ""
  80798107
  8080 #: skin_default_skin.xml.h:504
   8108#: skin_default_skin.xml.h:511
  80818109msgid "q"
  80828110msgstr ""
  80838111
  8084 #: skin_default_skin.xml.h:505
   8112#: skin_default_skin.xml.h:512
  80858113msgid "Q"
  80868114msgstr ""
  80878115
  8088 #: skin_default_skin.xml.h:506
   8116#: skin_default_skin.xml.h:513
  80898117msgid "Quick Menu"
  80908118msgstr ""
  80918119
  8092 #: skin_default_skin.xml.h:507
   8120#: skin_default_skin.xml.h:514
  80938121msgid "r"
  80948122msgstr ""
  80958123
  8096 #: skin_default_skin.xml.h:508
   8124#: skin_default_skin.xml.h:515
  80978125msgid "R"
  80988126msgstr ""
  80998127
  8100 #: skin_default_skin.xml.h:511
   8128#: skin_default_skin.xml.h:518
  81018129msgid "Rating"
  81028130msgstr ""
  81038131
  8104 #: skin_default_skin.xml.h:512
   8132#: skin_default_skin.xml.h:519
  81058133msgid "Receiver unlock"
  81068134msgstr ""
  81078135
  8108 #: skin_default_skin.xml.h:516
   8136#: skin_default_skin.xml.h:523
  81098137msgid "Recordlist"
  81108138msgstr ""
  81118139
  8112 #: skin_default_skin.xml.h:518
   8140#: skin_default_skin.xml.h:525
  81138141msgid "Record path"
  81148142msgstr ""
  81158143
  8116 #: skin_default_skin.xml.h:519
   8144#: skin_default_skin.xml.h:526
  81178145msgid "Record Path"
  81188146msgstr ""
  81198147
  8120 #: skin_default_skin.xml.h:520
   8148#: skin_default_skin.xml.h:527
  81218149msgid "Record Path settings"
  81228150msgstr ""
  81238151
  8124 #: skin_default_skin.xml.h:522
   8152#: skin_default_skin.xml.h:529
  81258153msgid "Record Timer"
  81268154msgstr ""
  81278155
  8128 #: skin_default_skin.xml.h:523
   8156#: skin_default_skin.xml.h:530
  81298157msgid "Red Button"
  81308158msgstr ""
  81318159
  8132 #: skin_default_skin.xml.h:526
   8160#: skin_default_skin.xml.h:533
  81338161msgid "Released"
  81348162msgstr ""
  81358163
  8136 #: skin_default_skin.xml.h:527
   8164#: skin_default_skin.xml.h:534
  81378165msgid "RELOAD"
  81388166msgstr ""
  81398167
  8140 #: skin_default_skin.xml.h:528
   8168#: skin_default_skin.xml.h:535
  81418169msgid "Remember film position"
  81428170msgstr ""
  81438171
  8144 #: skin_default_skin.xml.h:530
   8172#: skin_default_skin.xml.h:537
  81458173msgid "Remove emthy Bouquet"
  81468174msgstr ""
  81478175
  8148 #: skin_default_skin.xml.h:531
   8176#: skin_default_skin.xml.h:538
  81498177msgid "REMOVE ENTRY"
  81508178msgstr ""
  81518179
  8152 #: skin_default_skin.xml.h:532
   8180#: skin_default_skin.xml.h:539
  81538181msgid "remove service"
  81548182msgstr ""
  81558183
  8156 #: skin_default_skin.xml.h:533
   8184#: skin_default_skin.xml.h:540
  81578185msgid "Remove unused Channels in Bouquets"
  81588186msgstr ""
  81598187
  8160 #: skin_default_skin.xml.h:534
   8188#: skin_default_skin.xml.h:541
  81618189msgid "rename service"
  81628190msgstr ""
  81638191
  8164 #: skin_default_skin.xml.h:535
   8192#: skin_default_skin.xml.h:542
  81658193msgid "Repeate"
  81668194msgstr ""
  81678195
  8168 #: skin_default_skin.xml.h:536
   8196#: skin_default_skin.xml.h:543
  81698197msgid "Repeate type"
  81708198msgstr ""
  81718199
  8172 #: skin_default_skin.xml.h:537
   8200#: skin_default_skin.xml.h:544
  81738201msgid "RESET"
  81748202msgstr ""
  81758203
  8176 #: skin_default_skin.xml.h:538 webif_index.atemio7600.h:18
   8204#: skin_default_skin.xml.h:545 webif_index.atemio7600.h:18
  81778205#: webif_index.atemio7600.h:118 webif_rc.atemio520.h:4 webif_rc.atemio530.h:4
  81788206#: webif_rc.atemio7600.h:51
   
  81808208msgstr ""
  81818209
  8182 #: skin_default_skin.xml.h:539
   8210#: skin_default_skin.xml.h:546
  81838211msgid "Resolution:"
  81848212msgstr ""
  81858213
  8186 #: skin_default_skin.xml.h:540
   8214#: skin_default_skin.xml.h:547
  81878215msgid "Resolution (current)"
  81888216msgstr ""
  81898217
  8190 #: skin_default_skin.xml.h:541
   8218#: skin_default_skin.xml.h:548
  81918219msgid "Resolution (default)"
  81928220msgstr ""
  81938221
  8194 #: skin_default_skin.xml.h:543
   8222#: skin_default_skin.xml.h:550
  81958223msgid "Restore"
  81968224msgstr ""
  81978225
  8198 #: skin_default_skin.xml.h:549
   8226#: skin_default_skin.xml.h:556
  81998227msgid "RGUID Port"
  82008228msgstr ""
  82018229
  8202 #: skin_default_skin.xml.h:550
   8230#: skin_default_skin.xml.h:557
  82038231msgid "Rolloff"
  82048232msgstr ""
  82058233
  8206 #: skin_default_skin.xml.h:551
   8234#: skin_default_skin.xml.h:558
  82078235msgid "Rolloff:"
  82088236msgstr ""
  82098237
  8210 #: skin_default_skin.xml.h:552
   8238#: skin_default_skin.xml.h:559
  82118239msgid "Rotor Position"
  82128240msgstr ""
  82138241
  8214 #: skin_default_skin.xml.h:553
   8242#: skin_default_skin.xml.h:560
  82158243msgid "Rotor Settings"
  82168244msgstr ""
  82178245
  8218 #: skin_default_skin.xml.h:554
   8246#: skin_default_skin.xml.h:561
  82198247msgid "Runtime"
  82208248msgstr ""
  82218249
  8222 #: skin_default_skin.xml.h:555
   8250#: skin_default_skin.xml.h:562
  82238251msgid "Russian"
  82248252msgstr ""
  82258253
  8226 #: skin_default_skin.xml.h:556
   8254#: skin_default_skin.xml.h:563
  82278255msgid "s"
  82288256msgstr ""
  82298257
  8230 #: skin_default_skin.xml.h:557
   8258#: skin_default_skin.xml.h:564
  82318259msgid "S"
  82328260msgstr ""
  82338261
  8234 #: skin_default_skin.xml.h:558
   8262#: skin_default_skin.xml.h:565
  82358263msgid "Samba Server Settings"
  82368264msgstr ""
  82378265
  8238 #: skin_default_skin.xml.h:561
   8266#: skin_default_skin.xml.h:568
  82398267msgid "Sat Config"
  82408268msgstr ""
  82418269
  8242 #: skin_default_skin.xml.h:562
   8270#: skin_default_skin.xml.h:569
  82438271msgid "SATCR Frequency"
  82448272msgstr ""
  82458273
  8246 #: skin_default_skin.xml.h:563
   8274#: skin_default_skin.xml.h:570
  82478275msgid "SATCR Number"
  82488276msgstr ""
  82498277
  8250 #: skin_default_skin.xml.h:564
   8278#: skin_default_skin.xml.h:571
  82518279msgid "Satellite"
  82528280msgstr ""
  82538281
  8254 #: skin_default_skin.xml.h:565
   8282#: skin_default_skin.xml.h:572
  82558283msgid "Satfinder"
  82568284msgstr ""
  82578285
  8258 #: skin_default_skin.xml.h:566
   8286#: skin_default_skin.xml.h:573
  82598287msgid "Sat Finder"
  82608288msgstr ""
  82618289
  8262 #: skin_default_skin.xml.h:567
   8290#: skin_default_skin.xml.h:574
  82638291msgid "Saturation"
  82648292msgstr ""
  82658293
  8266 #: skin_default_skin.xml.h:571
   8294#: skin_default_skin.xml.h:578
  82678295msgid "SAVETRANSPONDER"
  82688296msgstr ""
  82698297
  8270 #: skin_default_skin.xml.h:572
   8298#: skin_default_skin.xml.h:579
  82718299msgid "Scan Auto"
  82728300msgstr ""
  82738301
  8274 #: skin_default_skin.xml.h:573
   8302#: skin_default_skin.xml.h:580
  82758303msgid "Scan Auto Config"
  82768304msgstr ""
  82778305
  8278 #: skin_default_skin.xml.h:574
   8306#: skin_default_skin.xml.h:581
  82798307msgid "ScanList"
  82808308msgstr ""
  82818309
  8282 #: skin_default_skin.xml.h:575
   8310#: skin_default_skin.xml.h:582
  82838311msgid "Scan locking"
  82848312msgstr ""
  82858313
  8286 #: skin_default_skin.xml.h:576
   8314#: skin_default_skin.xml.h:583
  82878315msgid "Scan Manual"
  82888316msgstr ""
  82898317
  8290 #: skin_default_skin.xml.h:577
   8318#: skin_default_skin.xml.h:584
  82918319msgid "Scan Manual Config"
  82928320msgstr ""
  82938321
  8294 #: skin_default_skin.xml.h:578
   8322#: skin_default_skin.xml.h:585
  82958323msgid "SCANSTART"
  82968324msgstr ""
  82978325
  8298 #: skin_default_skin.xml.h:579 tpk_section.h:13 webif_help.h:81
   8326#: skin_default_skin.xml.h:586 tpk_section.h:13 webif_help.h:81
  82998327msgid "screensaver"
  83008328msgstr "màn hình chờ"
  83018329
  8302 #: skin_default_skin.xml.h:580
   8330#: skin_default_skin.xml.h:587
  83038331msgid "Screensaver Adjust"
  83048332msgstr ""
  83058333
  8306 #: skin_default_skin.xml.h:581
   8334#: skin_default_skin.xml.h:588
  83078335msgid "screensaver background"
  83088336msgstr ""
  83098337
  8310 #: skin_default_skin.xml.h:582
   8338#: skin_default_skin.xml.h:589
  83118339msgid "screensaver delay"
  83128340msgstr ""
  83138341
  8314 #: skin_default_skin.xml.h:583
   8342#: skin_default_skin.xml.h:590
  83158343msgid "screensaver interval"
  83168344msgstr ""
  83178345
  8318 #: skin_default_skin.xml.h:584
   8346#: skin_default_skin.xml.h:591
  83198347msgid "screensaver pic"
  83208348msgstr ""
  83218349
  8322 #: skin_default_skin.xml.h:585
   8350#: skin_default_skin.xml.h:592
  83238351msgid "screensaver type"
  83248352msgstr ""
  83258353
  8326 #: skin_default_skin.xml.h:586
   8354#: skin_default_skin.xml.h:593
  83278355msgid "--- SD resolution"
  83288356msgstr ""
  83298357
  8330 #: skin_default_skin.xml.h:590
   8358#: skin_default_skin.xml.h:597
  83318359msgid "Select backup:"
  83328360msgstr ""
  83338361
  8334 #: skin_default_skin.xml.h:591
   8362#: skin_default_skin.xml.h:598
  83358363msgid "Select Path"
  83368364msgstr ""
  83378365
  8338 #: skin_default_skin.xml.h:592
   8366#: skin_default_skin.xml.h:599
  83398367msgid "Select Unicable Manufacturer"
  83408368msgstr ""
  83418369
  8342 #: skin_default_skin.xml.h:593
   8370#: skin_default_skin.xml.h:600
  83438371msgid "SEND"
  83448372msgstr ""
  83458373
  8346 #: skin_default_skin.xml.h:594
   8374#: skin_default_skin.xml.h:601
  83478375msgid "Send all CAID to modules"
  83488376msgstr ""
  83498377
  8350 #: skin_default_skin.xml.h:595
   8378#: skin_default_skin.xml.h:602
  83518379msgid "Serial Input"
  83528380msgstr ""
  83538381
  8354 #: skin_default_skin.xml.h:597
   8382#: skin_default_skin.xml.h:604
  83558383msgid "Serviceinfo"
  83568384msgstr ""
  83578385
  8358 #: skin_default_skin.xml.h:599
   8386#: skin_default_skin.xml.h:606
  83598387msgid "Set standby all connected devices"
  83608388msgstr ""
  83618389
  8362 #: skin_default_skin.xml.h:600
   8390#: skin_default_skin.xml.h:607
  83638391msgid "Set standby A/V Receiver"
  83648392msgstr ""
  83658393
  8366 #: skin_default_skin.xml.h:601
   8394#: skin_default_skin.xml.h:608
  83678395msgid "Set standby TV"
  83688396msgstr ""
  83698397
  8370 #: skin_default_skin.xml.h:602
   8398#: skin_default_skin.xml.h:609
  83718399msgid "set startchannel"
  83728400msgstr ""
  83738401
  8374 #: skin_default_skin.xml.h:605
   8402#: skin_default_skin.xml.h:612
  83758403msgid "Setup HDMI-CEC"
  83768404msgstr ""
  83778405
  8378 #: skin_default_skin.xml.h:606
   8406#: skin_default_skin.xml.h:613
  83798407msgid "Setup PIP"
  83808408msgstr ""
  83818409
  8382 #: skin_default_skin.xml.h:607
   8410#: skin_default_skin.xml.h:614
  83838411msgid "Show EPG screen (EPG button)"
  83848412msgstr ""
  83858413
  8386 #: skin_default_skin.xml.h:608
   8414#: skin_default_skin.xml.h:615
  83878415msgid "Show HDD freesize"
  83888416msgstr ""
  83898417
  8390 #: skin_default_skin.xml.h:611
   8418#: skin_default_skin.xml.h:618
  83918419msgid "Show in Standby"
  83928420msgstr ""
  83938421
  8394 #: skin_default_skin.xml.h:612
   8422#: skin_default_skin.xml.h:619
  83958423msgid "Show in VFD"
  83968424msgstr ""
  83978425
  8398 #: skin_default_skin.xml.h:613
   8426#: skin_default_skin.xml.h:620
  83998427msgid "Show Modules"
  84008428msgstr ""
  84018429
  8402 #: skin_default_skin.xml.h:615
   8430#: skin_default_skin.xml.h:622
  84038431msgid "SID:"
  84048432msgstr ""
  84058433
  8406 #: skin_default_skin.xml.h:616
   8434#: skin_default_skin.xml.h:623
  84078435msgid "Signal:"
  84088436msgstr ""
  84098437
  8410 #: skin_default_skin.xml.h:620
   8438#: skin_default_skin.xml.h:627
  84118439msgid "Skin"
  84128440msgstr ""
  84138441
  8414 #: skin_default_skin.xml.h:621 webif_settings.h:2
   8442#: skin_default_skin.xml.h:628 webif_settings.h:2
  84158443msgid "Skin Adjust"
  84168444msgstr "Điều chỉnh nền"
  84178445
  8418 #: skin_default_skin.xml.h:622
  8419 msgid "Skin Border Color"
  8420 msgstr ""
  8421 
  8422 #: skin_default_skin.xml.h:623
   8446#: skin_default_skin.xml.h:629
  84238447msgid "Skin Select"
  84248448msgstr ""
  84258449
  8426 #: skin_default_skin.xml.h:627
   8450#: skin_default_skin.xml.h:633
  84278451msgid "Skip privat CA descriptor"
  84288452msgstr ""
  84298453
  8430 #: skin_default_skin.xml.h:628
   8454#: skin_default_skin.xml.h:634
  84318455msgid "SmartCard Reader"
  84328456msgstr ""
  84338457
  8434 #: skin_default_skin.xml.h:629
   8458#: skin_default_skin.xml.h:635
  84358459msgid "SNR:"
  84368460msgstr ""
  84378461
  8438 #: skin_default_skin.xml.h:631
   8462#: skin_default_skin.xml.h:637
  84398463msgid "Softcam Selection"
  84408464msgstr ""
  84418465
  8442 #: skin_default_skin.xml.h:633
   8466#: skin_default_skin.xml.h:639
  84438467msgid "sort service"
  84448468msgstr ""
  84458469
  8446 #: skin_default_skin.xml.h:634
   8470#: skin_default_skin.xml.h:640
  84478471msgid "Sound amplifier (external Player)"
  84488472msgstr ""
  84498473
  8450 #: skin_default_skin.xml.h:635
   8474#: skin_default_skin.xml.h:641
  84518475msgid "Sound amplifier (TV-Modus / internal Player)"
  84528476msgstr ""
  84538477
  8454 #: skin_default_skin.xml.h:636
   8478#: skin_default_skin.xml.h:642
  84558479msgid "Space"
  84568480msgstr ""
  84578481
  8458 #: skin_default_skin.xml.h:637
   8482#: skin_default_skin.xml.h:643
  84598483msgid "Spanish"
  84608484msgstr ""
  84618485
  8462 #: skin_default_skin.xml.h:641
   8486#: skin_default_skin.xml.h:647
  84638487msgid "SSID"
  84648488msgstr ""
  84658489
  8466 #: skin_default_skin.xml.h:642 system_update.h:25 system_update.h:147
   8490#: skin_default_skin.xml.h:648 system_update.h:25 system_update.h:147
  84678491msgid "stable"
  84688492msgstr "Tắt"
  84698493
  8470 #: skin_default_skin.xml.h:644
   8494#: skin_default_skin.xml.h:650
  84718495msgid "Standby Brightness"
  84728496msgstr ""
  84738497
  8474 #: skin_default_skin.xml.h:645
   8498#: skin_default_skin.xml.h:651
  84758499msgid "StandBy Mode"
  84768500msgstr ""
  84778501
  8478 #: skin_default_skin.xml.h:646
   8502#: skin_default_skin.xml.h:652
  84798503msgid "Standby / Poweroff"
  84808504msgstr ""
  84818505
  8482 #: skin_default_skin.xml.h:648
   8506#: skin_default_skin.xml.h:654
  84838507msgid "Start HTTPD"
  84848508msgstr ""
  84858509
  8486 #: skin_default_skin.xml.h:650
   8510#: skin_default_skin.xml.h:656
  84878511msgid "Start RGUID"
  84888512msgstr ""
  84898513
  8490 #: skin_default_skin.xml.h:651
   8514#: skin_default_skin.xml.h:657
  84918515msgid "Step frequency"
  84928516msgstr ""
  84938517
  8494 #: skin_default_skin.xml.h:652
   8518#: skin_default_skin.xml.h:658
  84958519msgid "Step signalrate"
  84968520msgstr ""
  84978521
  8498 #: skin_default_skin.xml.h:654
   8522#: skin_default_skin.xml.h:660
  84998523msgid "(Stop)"
  85008524msgstr ""
  85018525
  8502 #: skin_default_skin.xml.h:656
   8526#: skin_default_skin.xml.h:662
  85038527msgid "STOP/START"
  85048528msgstr ""
  85058529
  8506 #: skin_default_skin.xml.h:657
   8530#: skin_default_skin.xml.h:663
  85078531msgid "Storage position"
  85088532msgstr ""
  85098533
  8510 #: skin_default_skin.xml.h:659
   8534#: skin_default_skin.xml.h:665
  85118535msgid "Stream Path"
  85128536msgstr ""
  85138537
  8514 #: skin_default_skin.xml.h:660
   8538#: skin_default_skin.xml.h:666
  85158539msgid "Stream Port"
  85168540msgstr ""
  85178541
  8518 #: skin_default_skin.xml.h:661
   8542#: skin_default_skin.xml.h:667
  85198543msgid "Subservices"
  85208544msgstr ""
  85218545
  8522 #: skin_default_skin.xml.h:666
   8546#: skin_default_skin.xml.h:672
  85238547msgid "Switch TV to the correct input"
  85248548msgstr ""
  85258549
  8526 #: skin_default_skin.xml.h:667
   8550#: skin_default_skin.xml.h:673
  85278551msgid "Symbolrate"
  85288552msgstr ""
  85298553
  8530 #: skin_default_skin.xml.h:668
   8554#: skin_default_skin.xml.h:674
  85318555msgid "Symbol rate:"
  85328556msgstr ""
  85338557
  8534 #: skin_default_skin.xml.h:669
   8558#: skin_default_skin.xml.h:675
  85358559msgid "Sysinfo"
  85368560msgstr ""
  85378561
  8538 #: skin_default_skin.xml.h:670 webif_index.h:14
   8562#: skin_default_skin.xml.h:676 webif_index.h:14
  85398563msgid "System"
  85408564msgstr "Hệ thống"
  85418565
  8542 #: skin_default_skin.xml.h:671
   8566#: skin_default_skin.xml.h:677
  85438567msgid "System:"
  85448568msgstr ""
  85458569
  8546 #: skin_default_skin.xml.h:673
   8570#: skin_default_skin.xml.h:679
  85478571msgid "System - Flashupdate (online)"
  85488572msgstr ""
  85498573
  8550 #: skin_default_skin.xml.h:674
   8574#: skin_default_skin.xml.h:680
  85518575msgid "System - Flashupdate (tmp)"
  85528576msgstr ""
  85538577
  8554 #: skin_default_skin.xml.h:675 webif_info.h:6 webif_systeminfo.h:1
   8578#: skin_default_skin.xml.h:681 webif_info.h:6 webif_systeminfo.h:1
  85558579msgid "System Info"
  85568580msgstr "Thông tin hệ thống"
  85578581
  8558 #: skin_default_skin.xml.h:676 webif_info_systeminfos.h:1
   8582#: skin_default_skin.xml.h:682 webif_info_systeminfos.h:1
  85598583#: webif_info_systeminfos.h:8
  85608584msgid "System Infos"
  85618585msgstr "Thông tin hệ thống"
  85628586
  8563 #: skin_default_skin.xml.h:679
   8587#: skin_default_skin.xml.h:685
  85648588msgid "System - Usbupdate (online)"
  85658589msgstr ""
  85668590
  8567 #: skin_default_skin.xml.h:680
   8591#: skin_default_skin.xml.h:686
  85688592msgid "System - Usbupdate (tmp)"
  85698593msgstr ""
  85708594
  8571 #: skin_default_skin.xml.h:681
   8595#: skin_default_skin.xml.h:687
  85728596msgid "sz"
  85738597msgstr ""
  85748598
  8575 #: skin_default_skin.xml.h:682
   8599#: skin_default_skin.xml.h:688
  85768600msgid "SZ"
  85778601msgstr ""
  85788602
  8579 #: skin_default_skin.xml.h:683
   8603#: skin_default_skin.xml.h:689
  85808604msgid "t"
  85818605msgstr ""
  85828606
  8583 #: skin_default_skin.xml.h:684
   8607#: skin_default_skin.xml.h:690
  85848608msgid "T"
  85858609msgstr ""
  85868610
  8587 #: skin_default_skin.xml.h:686
   8611#: skin_default_skin.xml.h:692
  85888612msgid "TEST"
  85898613msgstr ""
  85908614
  8591 #: skin_default_skin.xml.h:687
   8615#: skin_default_skin.xml.h:693
  85928616msgid "thereafter on this Channel:"
  85938617msgstr ""
  85948618
  8595 #: skin_default_skin.xml.h:688
   8619#: skin_default_skin.xml.h:694
  85968620msgid "Threshold"
  85978621msgstr ""
  85988622
  8599 #: skin_default_skin.xml.h:690 webif_index.atemio510.h:13
   8623#: skin_default_skin.xml.h:696 webif_index.atemio510.h:13
  86008624#: webif_index.atemio5200.h:13 webif_index.atemio5200.h:60
  86018625#: webif_index.atemio5200.h:116 webif_index.atemio6000.h:13
   
  86108634msgstr "Bộ định thời"
  86118635
  8612 #: skin_default_skin.xml.h:691
   8636#: skin_default_skin.xml.h:697
  86138637msgid "Timer and EPG"
  86148638msgstr ""
  86158639
  8616 #: skin_default_skin.xml.h:692
   8640#: skin_default_skin.xml.h:698
  86178641msgid "Timer Record Path"
  86188642msgstr ""
  86198643
  8620 #: skin_default_skin.xml.h:693
   8644#: skin_default_skin.xml.h:699
  86218645msgid "Timeshift Path"
  86228646msgstr ""
  86238647
  8624 #: skin_default_skin.xml.h:694
   8648#: skin_default_skin.xml.h:700
  86258649msgid "Timeshift Settings"
  86268650msgstr ""
  86278651
  8628 #: skin_default_skin.xml.h:695
   8652#: skin_default_skin.xml.h:701
  86298653msgid "Timeshifttype"
  86308654msgstr ""
  86318655
  8632 #: skin_default_skin.xml.h:697
   8656#: skin_default_skin.xml.h:703
  86338657msgid "--- Time to switch"
  86348658msgstr ""
  86358659
  8636 #: skin_default_skin.xml.h:699
   8660#: skin_default_skin.xml.h:705
  86378661msgid "Timezone"
  86388662msgstr ""
  86398663
  8640 #: skin_default_skin.xml.h:700
   8664#: skin_default_skin.xml.h:706
  86418665msgid "Tint"
  86428666msgstr ""
  86438667
  8644 #: skin_default_skin.xml.h:701 webif_info_logs.h:2
   8668#: skin_default_skin.xml.h:707 webif_info_logs.h:2
  86458669msgid "Titan Changelog"
  86468670msgstr ""
  86478671
  8648 #: skin_default_skin.xml.h:702
   8672#: skin_default_skin.xml.h:708
  86498673msgid "TiThek Select Color"
  86508674msgstr ""
  86518675
  8652 #: skin_default_skin.xml.h:704
   8676#: skin_default_skin.xml.h:710
  86538677msgid "TITLE"
  86548678msgstr ""
  86558679
  8656 #: skin_default_skin.xml.h:705
   8680#: skin_default_skin.xml.h:711
   8681msgid "Title Color"
   8682msgstr ""
   8683
   8684#: skin_default_skin.xml.h:712
  86578685msgid "Tone Burst"
  86588686msgstr ""
  86598687
  8660 #: skin_default_skin.xml.h:706
   8688#: skin_default_skin.xml.h:713
  86618689msgid "Tone Mode"
  86628690msgstr ""
  86638691
  8664 #: skin_default_skin.xml.h:708 webif_system_extensions.h:3
   8692#: skin_default_skin.xml.h:715 webif_system_extensions.h:3
  86658693msgid "TPK install (online)"
  86668694msgstr ""
  86678695
  8668 #: skin_default_skin.xml.h:710
   8696#: skin_default_skin.xml.h:717
  86698697msgid "Tpk Install - select install medium"
  86708698msgstr ""
  86718699
  8672 #: skin_default_skin.xml.h:712 webif_system_extensions.h:6
   8700#: skin_default_skin.xml.h:719 webif_system_extensions.h:6
  86738701msgid "TPK remove"
  86748702msgstr ""
  86758703
  8676 #: skin_default_skin.xml.h:714 webif_system_extensions.h:2
   8704#: skin_default_skin.xml.h:721 webif_system_extensions.h:2
  86778705msgid "TPK upgrade (online)"
  86788706msgstr "Cập nhật USB (trực tuyến)"
  86798707
  8680 #: skin_default_skin.xml.h:715
   8708#: skin_default_skin.xml.h:722
  86818709msgid "Transcode Stream"
  86828710msgstr ""
  86838711
  8684 #: skin_default_skin.xml.h:716
   8712#: skin_default_skin.xml.h:723
  86858713msgid "Transmission"
  86868714msgstr ""
  86878715
  8688 #: skin_default_skin.xml.h:717
   8716#: skin_default_skin.xml.h:724
  86898717msgid "Transmission:"
  86908718msgstr ""
  86918719
  8692 #: skin_default_skin.xml.h:718
   8720#: skin_default_skin.xml.h:725
  86938721msgid "TRANSPONDEREDIT"
  86948722msgstr ""
  86958723
  8696 #: skin_default_skin.xml.h:719
   8724#: skin_default_skin.xml.h:726
  86978725msgid "TSID:"
  86988726msgstr ""
  86998727
  8700 #: skin_default_skin.xml.h:722
   8728#: skin_default_skin.xml.h:729
  87018729msgid "Tuner:"
  87028730msgstr ""
  87038731
  8704 #: skin_default_skin.xml.h:723
   8732#: skin_default_skin.xml.h:730
  87058733msgid "Tunerconfig"
  87068734msgstr ""
  87078735
  8708 #: skin_default_skin.xml.h:724
   8736#: skin_default_skin.xml.h:731
  87098737msgid "Tuner Configuration"
  87108738msgstr ""
  87118739
  8712 #: skin_default_skin.xml.h:725
   8740#: skin_default_skin.xml.h:732
  87138741msgid "Tuner List"
  87148742msgstr ""
  87158743
  8716 #: skin_default_skin.xml.h:726
   8744#: skin_default_skin.xml.h:733
  87178745msgid "Tuner Reception"
  87188746msgstr ""
  87198747
  8720 #: skin_default_skin.xml.h:728
   8748#: skin_default_skin.xml.h:735
  87218749msgid "TV Resolution (h):"
  87228750msgstr ""
  87238751
  8724 #: skin_default_skin.xml.h:729
   8752#: skin_default_skin.xml.h:736
  87258753msgid "TV Resolution (w):"
  87268754msgstr ""
  87278755
  8728 #: skin_default_skin.xml.h:730
   8756#: skin_default_skin.xml.h:737
  87298757msgid "Two step mute"
  87308758msgstr ""
  87318759
  8732 #: skin_default_skin.xml.h:731
   8760#: skin_default_skin.xml.h:738
  87338761msgid "TXT PID:"
  87348762msgstr ""
  87358763
  8736 #: skin_default_skin.xml.h:734
   8764#: skin_default_skin.xml.h:741
  87378765msgid "Type:"
  87388766msgstr ""
  87398767
  8740 #: skin_default_skin.xml.h:735
   8768#: skin_default_skin.xml.h:742
  87418769msgid "Type of Scan"
  87428770msgstr ""
  87438771
  8744 #: skin_default_skin.xml.h:736
   8772#: skin_default_skin.xml.h:743
  87458773msgid "u"
  87468774msgstr ""
  87478775
  8748 #: skin_default_skin.xml.h:737
   8776#: skin_default_skin.xml.h:744
  87498777msgid "U"
  87508778msgstr ""
  87518779
  8752 #: skin_default_skin.xml.h:738
   8780#: skin_default_skin.xml.h:745
  87538781msgid "ue"
  87548782msgstr ""
  87558783
  8756 #: skin_default_skin.xml.h:739
   8784#: skin_default_skin.xml.h:746
  87578785msgid "UE"
  87588786msgstr ""
  87598787
  8760 #: skin_default_skin.xml.h:740
   8788#: skin_default_skin.xml.h:747
  87618789msgid "UNC:"
  87628790msgstr ""
  87638791
  8764 #: skin_default_skin.xml.h:741
   8792#: skin_default_skin.xml.h:748
  87658793msgid "Uncommitted Diseqc command"
  87668794msgstr ""
  87678795
  8768 #: skin_default_skin.xml.h:742
   8796#: skin_default_skin.xml.h:749
  87698797msgid "Unicable Configuration"
  87708798msgstr ""
  87718799
  8772 #: skin_default_skin.xml.h:744
   8800#: skin_default_skin.xml.h:751
  87738801msgid "UNLOAD"
  87748802msgstr ""
  87758803
  8776 #: skin_default_skin.xml.h:745
   8804#: skin_default_skin.xml.h:752
  87778805msgid "update"
  87788806msgstr ""
  87798807
  8780 #: skin_default_skin.xml.h:746
   8808#: skin_default_skin.xml.h:753
  87818809msgid "Update entrys on scan"
  87828810msgstr ""
  87838811
  8784 #: skin_default_skin.xml.h:749
   8812#: skin_default_skin.xml.h:756
  87858813msgid "Usbupdate (online)"
  87868814msgstr ""
  87878815
  8788 #: skin_default_skin.xml.h:750
   8816#: skin_default_skin.xml.h:757
  87898817msgid "Usbupdate (tmp)"
  87908818msgstr ""
  87918819
  8792 #: skin_default_skin.xml.h:752
   8820#: skin_default_skin.xml.h:759
  87938821msgid "Use EPG Endtime"
  87948822msgstr ""
  87958823
  8796 #: skin_default_skin.xml.h:753
   8824#: skin_default_skin.xml.h:760
  87978825msgid "Use fixed physical address"
  87988826msgstr ""
  87998827
  8800 #: skin_default_skin.xml.h:754
   8828#: skin_default_skin.xml.h:761
  88018829msgid "Use numeric keys"
  88028830msgstr ""
  88038831
  8804 #: skin_default_skin.xml.h:756
   8832#: skin_default_skin.xml.h:763
  88058833msgid "v"
  88068834msgstr ""
  88078835
  8808 #: skin_default_skin.xml.h:757
   8836#: skin_default_skin.xml.h:764
  88098837msgid "V"
  88108838msgstr ""
  88118839
  8812 #: skin_default_skin.xml.h:758
   8840#: skin_default_skin.xml.h:765
  88138841msgid "VFDisplay"
  88148842msgstr ""
  88158843
  8816 #: skin_default_skin.xml.h:759 tmc.h:399
   8844#: skin_default_skin.xml.h:766 tmc.h:399
  88178845msgid "Video"
  88188846msgstr ""
  88198847
  8820 #: skin_default_skin.xml.h:760
   8848#: skin_default_skin.xml.h:767
  88218849msgid "VideoMode Aspect Settings"
  88228850msgstr ""
  88238851
  8824 #: skin_default_skin.xml.h:761
   8852#: skin_default_skin.xml.h:768
  88258853msgid "VideoMode Resolution Settings"
  88268854msgstr ""
  88278855
  8828 #: skin_default_skin.xml.h:762
   8856#: skin_default_skin.xml.h:769
  88298857msgid "VideoMode Settings"
  88308858msgstr ""
  88318859
  8832 #: skin_default_skin.xml.h:763
   8860#: skin_default_skin.xml.h:770
  88338861msgid "Video PID:"
  88348862msgstr ""
  88358863
  8836 #: skin_default_skin.xml.h:765
   8864#: skin_default_skin.xml.h:772
  88378865msgid "Vietnamese"
  88388866msgstr ""
  88398867
  8840 #: skin_default_skin.xml.h:767
   8868#: skin_default_skin.xml.h:774
  88418869msgid "Vol off"
  88428870msgstr ""
  88438871
  8844 #: skin_default_skin.xml.h:768
   8872#: skin_default_skin.xml.h:775
  88458873msgid "Voltage Mode"
  88468874msgstr ""
  88478875
  8848 #: skin_default_skin.xml.h:770
   8876#: skin_default_skin.xml.h:777
  88498877msgid "Votes"
  88508878msgstr ""
  88518879
  8852 #: skin_default_skin.xml.h:771
   8880#: skin_default_skin.xml.h:778
  88538881msgid "w"
  88548882msgstr ""
  88558883
  8856 #: skin_default_skin.xml.h:772
   8884#: skin_default_skin.xml.h:779
  88578885msgid "W"
  88588886msgstr ""
  88598887
  8860 #: skin_default_skin.xml.h:773
   8888#: skin_default_skin.xml.h:780
  88618889msgid "Wait for cam ready"
  88628890msgstr ""
  88638891
  8864 #: skin_default_skin.xml.h:774
   8892#: skin_default_skin.xml.h:781
  88658893msgid "Wakeup all connected devices"
  88668894msgstr ""
  88678895
  8868 #: skin_default_skin.xml.h:775
   8896#: skin_default_skin.xml.h:782
  88698897msgid "Wakeup A/V Receiver"
  88708898msgstr ""
  88718899
  8872 #: skin_default_skin.xml.h:776
   8900#: skin_default_skin.xml.h:783
  88738901msgid "Wakeup TV"
  88748902msgstr ""
  88758903
  8876 #: skin_default_skin.xml.h:778
   8904#: skin_default_skin.xml.h:785
  88778905msgid "WLAN Settings"
  88788906msgstr ""
  88798907
  8880 #: skin_default_skin.xml.h:779
   8908#: skin_default_skin.xml.h:786
  88818909msgid "WOL"
  88828910msgstr ""
  88838911
  8884 #: skin_default_skin.xml.h:780
   8912#: skin_default_skin.xml.h:787
  88858913msgid "Writer"
  88868914msgstr ""
  88878915
  8888 #: skin_default_skin.xml.h:781
   8916#: skin_default_skin.xml.h:788
  88898917msgid "WSS Mode"
  88908918msgstr ""
  88918919
  8892 #: skin_default_skin.xml.h:782
   8920#: skin_default_skin.xml.h:789
  88938921msgid "x"
  88948922msgstr ""
  88958923
  8896 #: skin_default_skin.xml.h:783
   8924#: skin_default_skin.xml.h:790
  88978925msgid "X"
  88988926msgstr ""
  88998927
  8900 #: skin_default_skin.xml.h:784
   8928#: skin_default_skin.xml.h:791
  89018929msgid "y"
  89028930msgstr ""
  89038931
  8904 #: skin_default_skin.xml.h:785
   8932#: skin_default_skin.xml.h:792
  89058933msgid "Y"
  89068934msgstr ""
  89078935
  8908 #: skin_default_skin.xml.h:786
   8936#: skin_default_skin.xml.h:793
  89098937msgid "Year"
  89108938msgstr ""
  89118939
  8912 #: skin_default_skin.xml.h:787
   8940#: skin_default_skin.xml.h:794
  89138941msgid "z"
  89148942msgstr ""
  89158943
  8916 #: skin_default_skin.xml.h:788
   8944#: skin_default_skin.xml.h:795
  89178945msgid "Z"
  89188946msgstr ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.