Ignore:
Timestamp:
Dec 29, 2017, 7:50:08 PM (2 years ago)
Author:
aafsvn
Message:

[titan] autoupdate po files (ufs912)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/po/vi/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r41497 r41551  
  6767msgstr ""
  6868
  69 #: skin_default_skin.xml.h:624
   69#: skin_default_skin.xml.h:625
  7070msgid "(Stop)"
  7171msgstr ""
   
  148148msgstr ""
  149149
  150 #: titan.c:1272
   150#: titan.c:1274
  151151msgid ""
  152152"/mnt not writeable!\n"
   
  154154msgstr ""
  155155
  156 #: titan.c:1255
   156#: titan.c:1257
  157157msgid ""
  158158"/var not writeable!\n"
   
  210210#: webif_rc.atemio-nemesis.h:4 webif_rc.dm520.h:4 webif_rc.dm525.h:4
  211211#: webif_rc.dm7020hd.h:4 webif_rc.dm7020hdv2.h:4 webif_rc.dm900.h:4
  212 #: webif_rc.h:4 webif_rc_virtual.atemio510.h:15 webif_rc_virtual.atemio5200.h:2
  213 #: webif_rc_virtual.atemio520.h:2 webif_rc_virtual.atemio530.h:2
  214 #: webif_rc_virtual.atemio6000.h:2 webif_rc_virtual.atemio6100.h:2
  215 #: webif_rc_virtual.atemio6200.h:2 webif_rc_virtual.atemio-nemesis.h:2
  216 #: webif_rc_virtual.dm520.h:2 webif_rc_virtual.dm525.h:2
  217 #: webif_rc_virtual.dm7020hd.h:2 webif_rc_virtual.dm7020hdv2.h:2
  218 #: webif_rc_virtual.dm900.h:2 webif_rc_virtual.h:2
   212#: webif_rc.h:4 webif_rc_virtual.atemio510.h:15
   213#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:2 webif_rc_virtual.atemio520.h:2
   214#: webif_rc_virtual.atemio530.h:2 webif_rc_virtual.atemio6000.h:2
   215#: webif_rc_virtual.atemio6100.h:2 webif_rc_virtual.atemio6200.h:2
   216#: webif_rc_virtual.atemio-nemesis.h:2 webif_rc_virtual.dm520.h:2
   217#: webif_rc_virtual.dm525.h:2 webif_rc_virtual.dm7020hd.h:2
   218#: webif_rc_virtual.dm7020hdv2.h:2 webif_rc_virtual.dm900.h:2
   219#: webif_rc_virtual.h:2
  219220msgid "1"
  220221msgstr ""
   
  508509msgstr "kích thước (mặc định)"
  509510
  510 #: callmon_main.h:138 skin_default_keyskin.xml.h:11 webif_index.atemio5200.h:26
  511 #: webif_index.atemio5200.h:82 webif_index.atemio6200.h:26
  512 #: webif_index.atemio6200.h:82 webif_index.atemio7600.h:35
  513 #: webif_index.atemio7600.h:75 webif_index.atemio-nemesis.h:26
  514 #: webif_index.atemio-nemesis.h:82 webif_index.dm520.h:26
  515 #: webif_index.dm520.h:82 webif_index.dm525.h:26 webif_index.dm525.h:82
  516 #: webif_index.dm7020hd.h:26 webif_index.dm7020hd.h:82
   511#: callmon_main.h:138 skin_default_keyskin.xml.h:11
   512#: webif_index.atemio5200.h:26 webif_index.atemio5200.h:82
   513#: webif_index.atemio6200.h:26 webif_index.atemio6200.h:82
   514#: webif_index.atemio7600.h:35 webif_index.atemio7600.h:75
   515#: webif_index.atemio-nemesis.h:26 webif_index.atemio-nemesis.h:82
   516#: webif_index.dm520.h:26 webif_index.dm520.h:82 webif_index.dm525.h:26
   517#: webif_index.dm525.h:82 webif_index.dm7020hd.h:26 webif_index.dm7020hd.h:82
  517518#: webif_index.dm7020hdv2.h:26 webif_index.dm7020hdv2.h:82
  518519#: webif_index.dm900.h:26 webif_index.dm900.h:82 webif_rc.atemio510.h:20
   
  576577msgstr ""
  577578
  578 #: callmon_main.h:139 skin_default_keyskin.xml.h:13 webif_index.atemio5200.h:28
  579 #: webif_index.atemio5200.h:84 webif_index.atemio6200.h:28
  580 #: webif_index.atemio6200.h:84 webif_index.atemio7600.h:36
  581 #: webif_index.atemio7600.h:77 webif_index.atemio-nemesis.h:28
  582 #: webif_index.atemio-nemesis.h:84 webif_index.dm520.h:28
  583 #: webif_index.dm520.h:84 webif_index.dm525.h:28 webif_index.dm525.h:84
  584 #: webif_index.dm7020hd.h:28 webif_index.dm7020hd.h:84
   579#: callmon_main.h:139 skin_default_keyskin.xml.h:13
   580#: webif_index.atemio5200.h:28 webif_index.atemio5200.h:84
   581#: webif_index.atemio6200.h:28 webif_index.atemio6200.h:84
   582#: webif_index.atemio7600.h:36 webif_index.atemio7600.h:77
   583#: webif_index.atemio-nemesis.h:28 webif_index.atemio-nemesis.h:84
   584#: webif_index.dm520.h:28 webif_index.dm520.h:84 webif_index.dm525.h:28
   585#: webif_index.dm525.h:84 webif_index.dm7020hd.h:28 webif_index.dm7020hd.h:84
  585586#: webif_index.dm7020hdv2.h:28 webif_index.dm7020hdv2.h:84
  586587#: webif_index.dm900.h:28 webif_index.dm900.h:84 webif_rc.atemio510.h:21
   
  730731msgstr "thêm 1"
  731732
  732 #: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1 tithek.h:2018
  733 #: tithek.h:2810
   733#: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1 tithek.h:2019
   734#: tithek.h:2811
  734735msgid "ADD FAV"
  735736msgstr "Thêm ưu thích"
   
  822823msgstr ""
  823824
  824 #: tithek.h:2777
   825#: tithek.h:2778
  825826msgid "Add this link as Favorite ?"
  826827msgstr " Muốn thêm vào mục ưa thích này?"
  827828
  828 #: tithek.h:2200 tithek.h:2388
   829#: tithek.h:2201 tithek.h:2389
  829830msgid "Add this sub folder as Favorite ?"
  830831msgstr ""
   
  11131114#: webif_index.atemio-nemesis.h:63 webif_index.atemio-nemesis.h:119
  11141115#: webif_index.dm520.h:63 webif_index.dm520.h:119 webif_index.dm525.h:63
  1115 #: webif_index.dm525.h:119 webif_index.dm7020hd.h:63 webif_index.dm7020hd.h:119
  1116 #: webif_index.dm7020hdv2.h:63 webif_index.dm7020hdv2.h:119
  1117 #: webif_index.dm900.h:63 webif_index.dm900.h:119 webif_rc.atemio5200.h:46
  1118 #: webif_rc.atemio6000.h:46 webif_rc.atemio6100.h:46 webif_rc.atemio6200.h:46
  1119 #: webif_rc.atemio-nemesis.h:46 webif_rc.dm520.h:46 webif_rc.dm525.h:46
  1120 #: webif_rc.dm7020hd.h:46 webif_rc.dm7020hdv2.h:46 webif_rc.dm900.h:46
  1121 #: webif_rc.h:46
   1116#: webif_index.dm525.h:119 webif_index.dm7020hd.h:63
   1117#: webif_index.dm7020hd.h:119 webif_index.dm7020hdv2.h:63
   1118#: webif_index.dm7020hdv2.h:119 webif_index.dm900.h:63 webif_index.dm900.h:119
   1119#: webif_rc.atemio5200.h:46 webif_rc.atemio6000.h:46 webif_rc.atemio6100.h:46
   1120#: webif_rc.atemio6200.h:46 webif_rc.atemio-nemesis.h:46 webif_rc.dm520.h:46
   1121#: webif_rc.dm525.h:46 webif_rc.dm7020hd.h:46 webif_rc.dm7020hdv2.h:46
   1122#: webif_rc.dm900.h:46 webif_rc.h:46
  11221123msgid "Audio"
  11231124msgstr "firmware audio cũ"
   
  12161217msgstr "Tự động bắt đầu phụ đề"
  12171218
  1218 #: titan.c:1333
   1219#: titan.c:1335
  12191220msgid "Automatic stop in 10 seconds."
  12201221msgstr "Tự động dừng trong 5 giây !"
   
  13251326msgstr "khởi động"
  13261327
  1327 #: plugins_news_skin.xml.h:1 plugins_stock_skin.xml.h:2 skins_news_skin.xml.h:1
  1328 #: skins_stock_skin.xml.h:2
   1328#: plugins_news_skin.xml.h:1 plugins_stock_skin.xml.h:2
   1329#: skins_news_skin.xml.h:1 skins_stock_skin.xml.h:2
  13291330msgid "BROWSER"
  13301331msgstr "trình duyệt"
   
  13321333#: webif_index.atemio5200.h:45 webif_index.atemio6200.h:45
  13331334#: webif_index.atemio-nemesis.h:45 webif_index.dm520.h:45
  1334 #: webif_index.dm525.h:45 webif_index.dm7020hd.h:45 webif_index.dm7020hdv2.h:45
  1335 #: webif_index.dm900.h:45
   1335#: webif_index.dm525.h:45 webif_index.dm7020hd.h:45
   1336#: webif_index.dm7020hdv2.h:45 webif_index.dm900.h:45
  13361337msgid "Back"
  13371338msgstr ""
   
  14811482#: webif_index.atemio-nemesis.h:54 webif_index.atemio-nemesis.h:110
  14821483#: webif_index.dm520.h:54 webif_index.dm520.h:110 webif_index.dm525.h:54
  1483 #: webif_index.dm525.h:110 webif_index.dm7020hd.h:54 webif_index.dm7020hd.h:110
  1484 #: webif_index.dm7020hdv2.h:54 webif_index.dm7020hdv2.h:110
  1485 #: webif_index.dm900.h:54 webif_index.dm900.h:110 webif_rc.atemio510.h:41
  1486 #: webif_rc.atemio5200.h:37 webif_rc.atemio520.h:35 webif_rc.atemio530.h:35
  1487 #: webif_rc.atemio6000.h:37 webif_rc.atemio6100.h:37 webif_rc.atemio6200.h:37
  1488 #: webif_rc.atemio7600.h:29 webif_rc.atemio-nemesis.h:37 webif_rc.dm520.h:37
  1489 #: webif_rc.dm525.h:37 webif_rc.dm7020hd.h:37 webif_rc.dm7020hdv2.h:37
  1490 #: webif_rc.dm900.h:37 webif_rc.h:37 webif_rc_virtual.atemio510.h:41
   1484#: webif_index.dm525.h:110 webif_index.dm7020hd.h:54
   1485#: webif_index.dm7020hd.h:110 webif_index.dm7020hdv2.h:54
   1486#: webif_index.dm7020hdv2.h:110 webif_index.dm900.h:54 webif_index.dm900.h:110
   1487#: webif_rc.atemio510.h:41 webif_rc.atemio5200.h:37 webif_rc.atemio520.h:35
   1488#: webif_rc.atemio530.h:35 webif_rc.atemio6000.h:37 webif_rc.atemio6100.h:37
   1489#: webif_rc.atemio6200.h:37 webif_rc.atemio7600.h:29
   1490#: webif_rc.atemio-nemesis.h:37 webif_rc.dm520.h:37 webif_rc.dm525.h:37
   1491#: webif_rc.dm7020hd.h:37 webif_rc.dm7020hdv2.h:37 webif_rc.dm900.h:37
   1492#: webif_rc.h:37 webif_rc_virtual.atemio510.h:41
  14911493#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:28 webif_rc_virtual.atemio520.h:28
  14921494#: webif_rc_virtual.atemio530.h:28 webif_rc_virtual.atemio6000.h:28
   
  16601662#: webif_index.atemio6200.h:11 webif_index.atemio7600.h:9
  16611663#: webif_index.atemio-nemesis.h:11 webif_index.dm520.h:11
  1662 #: webif_index.dm525.h:11 webif_index.dm7020hd.h:11 webif_index.dm7020hdv2.h:11
  1663 #: webif_index.dm900.h:11 webif_index.h:11
   1664#: webif_index.dm525.h:11 webif_index.dm7020hd.h:11
   1665#: webif_index.dm7020hdv2.h:11 webif_index.dm900.h:11 webif_index.h:11
  16641666msgid "Boxcontrol"
  16651667msgstr ""
   
  18821884msgstr "Không có EPG!"
  18831885
  1884 #: tithek.h:1950
   1886#: tithek.h:1951
  18851887msgid "Can't get Streamurl !"
  18861888msgstr "không có tín hiệu"
   
  19491951#: mc_global.h:1079 mc_iptvplayer.h:374 mc_iptvplayer.h:485
  19501952#: mc_pictureplayer.h:100 mc_pictureplayer.h:242 mc_pictureplayer.h:368
  1951 #: mc_pictureplayer.h:461 mc_videoplayer.h:764 mc_videoplayer.h:903 play.h:1702
   1953#: mc_pictureplayer.h:461 mc_videoplayer.h:764 mc_videoplayer.h:903
   1954#: play.h:1702
  19521955msgid "Can't start playback !"
  19531956msgstr "Không thể phát lại!"
   
  20232026#: webif_index.atemio-nemesis.h:49 webif_index.atemio-nemesis.h:105
  20242027#: webif_index.dm520.h:49 webif_index.dm520.h:105 webif_index.dm525.h:49
  2025 #: webif_index.dm525.h:105 webif_index.dm7020hd.h:49 webif_index.dm7020hd.h:105
  2026 #: webif_index.dm7020hdv2.h:49 webif_index.dm7020hdv2.h:105
  2027 #: webif_index.dm900.h:49 webif_index.dm900.h:105 webif_rc.atemio510.h:47
  2028 #: webif_rc.atemio5200.h:32 webif_rc.atemio520.h:20 webif_rc.atemio530.h:20
  2029 #: webif_rc.atemio6000.h:32 webif_rc.atemio6100.h:32 webif_rc.atemio6200.h:32
  2030 #: webif_rc.atemio7600.h:35 webif_rc.atemio-nemesis.h:32 webif_rc.dm520.h:32
  2031 #: webif_rc.dm525.h:32 webif_rc.dm7020hd.h:32 webif_rc.dm7020hdv2.h:32
  2032 #: webif_rc.dm900.h:32 webif_rc.h:32 webif_rc_virtual.atemio510.h:47
   2028#: webif_index.dm525.h:105 webif_index.dm7020hd.h:49
   2029#: webif_index.dm7020hd.h:105 webif_index.dm7020hdv2.h:49
   2030#: webif_index.dm7020hdv2.h:105 webif_index.dm900.h:49 webif_index.dm900.h:105
   2031#: webif_rc.atemio510.h:47 webif_rc.atemio5200.h:32 webif_rc.atemio520.h:20
   2032#: webif_rc.atemio530.h:20 webif_rc.atemio6000.h:32 webif_rc.atemio6100.h:32
   2033#: webif_rc.atemio6200.h:32 webif_rc.atemio7600.h:35
   2034#: webif_rc.atemio-nemesis.h:32 webif_rc.dm520.h:32 webif_rc.dm525.h:32
   2035#: webif_rc.dm7020hd.h:32 webif_rc.dm7020hdv2.h:32 webif_rc.dm900.h:32
   2036#: webif_rc.h:32 webif_rc_virtual.atemio510.h:47
  20332037#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:34 webif_rc_virtual.atemio520.h:34
  20342038#: webif_rc_virtual.atemio530.h:34 webif_rc_virtual.atemio6000.h:34
   
  20612065#: webif_index.atemio6200.h:10 webif_index.atemio7600.h:8
  20622066#: webif_index.atemio-nemesis.h:10 webif_index.dm520.h:10
  2063 #: webif_index.dm525.h:10 webif_index.dm7020hd.h:10 webif_index.dm7020hdv2.h:10
  2064 #: webif_index.dm900.h:10 webif_index.h:10
   2067#: webif_index.dm525.h:10 webif_index.dm7020hd.h:10
   2068#: webif_index.dm7020hdv2.h:10 webif_index.dm900.h:10 webif_index.h:10
  20652069msgid "Channel List"
  20662070msgstr ""
   
  20872091#: webif_index.atemio-nemesis.h:48 webif_index.atemio-nemesis.h:104
  20882092#: webif_index.dm520.h:48 webif_index.dm520.h:104 webif_index.dm525.h:48
  2089 #: webif_index.dm525.h:104 webif_index.dm7020hd.h:48 webif_index.dm7020hd.h:104
  2090 #: webif_index.dm7020hdv2.h:48 webif_index.dm7020hdv2.h:104
  2091 #: webif_index.dm900.h:48 webif_index.dm900.h:104 webif_rc.atemio510.h:46
  2092 #: webif_rc.atemio5200.h:31 webif_rc.atemio520.h:19 webif_rc.atemio530.h:19
  2093 #: webif_rc.atemio6000.h:31 webif_rc.atemio6100.h:31 webif_rc.atemio6200.h:31
  2094 #: webif_rc.atemio7600.h:34 webif_rc.atemio-nemesis.h:31 webif_rc.dm520.h:31
  2095 #: webif_rc.dm525.h:31 webif_rc.dm7020hd.h:31 webif_rc.dm7020hdv2.h:31
  2096 #: webif_rc.dm900.h:31 webif_rc.h:31 webif_rc_virtual.atemio510.h:46
   2093#: webif_index.dm525.h:104 webif_index.dm7020hd.h:48
   2094#: webif_index.dm7020hd.h:104 webif_index.dm7020hdv2.h:48
   2095#: webif_index.dm7020hdv2.h:104 webif_index.dm900.h:48 webif_index.dm900.h:104
   2096#: webif_rc.atemio510.h:46 webif_rc.atemio5200.h:31 webif_rc.atemio520.h:19
   2097#: webif_rc.atemio530.h:19 webif_rc.atemio6000.h:31 webif_rc.atemio6100.h:31
   2098#: webif_rc.atemio6200.h:31 webif_rc.atemio7600.h:34
   2099#: webif_rc.atemio-nemesis.h:31 webif_rc.dm520.h:31 webif_rc.dm525.h:31
   2100#: webif_rc.dm7020hd.h:31 webif_rc.dm7020hdv2.h:31 webif_rc.dm900.h:31
   2101#: webif_rc.h:31 webif_rc_virtual.atemio510.h:46
  20972102#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:33 webif_rc_virtual.atemio520.h:33
  20982103#: webif_rc_virtual.atemio530.h:33 webif_rc_virtual.atemio6000.h:33
   
  22092214msgstr ""
  22102215
  2211 #: titan.c:1030
   2216#: titan.c:1032
  22122217msgid "Choose your Remotecontrol Model from the following list"
  22132218msgstr ""
   
  22302235msgstr ""
  22312236
  2232 #: tithek.h:1836
   2237#: tithek.h:1837
  22332238msgid "Choose your Streaming Playback Modus from the following list"
  22342239msgstr ""
   
  25342539msgstr "Tạo thư mục"
  25352540
  2536 #: skinadjust.h:618
   2541#: skinadjust.h:627
  25372542msgid "Create new Skinstyle ?"
  25382543msgstr ""
  25392544
  2540 #: tithek.h:2185 tithek.h:2373
   2545#: tithek.h:2186 tithek.h:2374
  25412546msgid "Create sub folder"
  25422547msgstr ""
   
  28272832#: webif_index.atemio-nemesis.h:71 webif_index.atemio-nemesis.h:127
  28282833#: webif_index.dm520.h:71 webif_index.dm520.h:127 webif_index.dm525.h:71
  2829 #: webif_index.dm525.h:127 webif_index.dm7020hd.h:71 webif_index.dm7020hd.h:127
  2830 #: webif_index.dm7020hdv2.h:71 webif_index.dm7020hdv2.h:127
  2831 #: webif_index.dm900.h:71 webif_index.dm900.h:127 webif_index.h:19
  2832 #: webif_index.h:22
   2834#: webif_index.dm525.h:127 webif_index.dm7020hd.h:71
   2835#: webif_index.dm7020hd.h:127 webif_index.dm7020hdv2.h:71
   2836#: webif_index.dm7020hdv2.h:127 webif_index.dm900.h:71 webif_index.dm900.h:127
   2837#: webif_index.h:19 webif_index.h:22
  28332838msgid "Details on/off"
  28342839msgstr ""
   
  30103015msgstr "Tải toàn bộ file"
  30113016
  3012 #: tithek.h:1824
   3017#: tithek.h:1825
  30133018msgid "Download Full File"
  30143019msgstr "Tải toàn bộ file"
  30153020
  3016 #: tithek.h:1825
   3021#: tithek.h:1826
  30173022msgid "Download Full File (background)"
  30183023msgstr " Tải toàn bộ file (hình nền)"
  30193024
  3020 #: tithek.h:1829
   3025#: tithek.h:1830
  30213026msgid "Download Full File (hlsdl)"
  30223027msgstr ""
  30233028
  3024 #: tithek.h:1832
   3029#: tithek.h:1833
  30253030msgid "Download Full File (youtube_dl)"
  30263031msgstr ""
  30273032
  3028 #: sock.h:952
   3033#: sock.h:953
  30293034msgid "Download finished!"
  30303035msgstr "Tải thành công !"
   
  30893094msgstr ""
  30903095
  3091 #: tithek.h:2013 tithek.h:2805
   3096#: tithek.h:2014 tithek.h:2806
  30923097msgid "EDIT FAV"
  30933098msgstr ""
   
  32453250#: channellist.h:969 channellist.h:1053 cloudzilla.h:39 cloudzilla.h:45
  32463251#: cloudzilla.h:51 divxstage.h:36 divxstage.h:86 divxstage.h:178
  3247 #: divxstage.h:184 dlna.h:334 dlna.h:336 dlna.h:345 dvdplay.h:62 epgsearch.h:27
  3248 #: epgsettings.h:317 epgsettings.h:331 extensions.h:194 extensions.h:245
  3249 #: extensions.h:254 extensions.h:258 extensions.h:263 extensions.h:309
  3250 #: extensions.h:317 extensions.h:324 extensions.h:366 extensions.h:392
  3251 #: extensions.h:423 extensions.h:457 extensions.h:461 extensions.h:518
  3252 #: facebook.h:66 facebook.h:157 facebook.h:167 faststream.h:30 faststream.h:80
  3253 #: faststream.h:92 faststream.h:104 faststream.h:110 faststream.h:167
  3254 #: filemanager.h:95 filemanager.h:100 filemanager.h:206 filemanager.h:279
  3255 #: filemanager.h:289 filemanager.h:319 filemanager.h:329 filenuke.h:37
  3256 #: filenuke.h:67 filenuke.h:73 filenuke.h:79 firedrive.h:33 firedrive.h:67
  3257 #: firedrive.h:73 firedrive.h:123 firedrive.h:129 firedrive.h:139 flashx.h:23
  3258 #: flashx.h:57 global.h:6262 global.h:7120 global.h:7139 global.h:7614
  3259 #: global.h:7634 global.h:7654 global.h:7674 global.h:7694 global.h:8026
  3260 #: global.h:8031 global.h:8043 global.h:8048 harddisk.h:355 harddisk.h:678
  3261 #: harddisk.h:686 harddisk.h:720 harddisk.h:769 harddisk.h:774 harddisk.h:776
  3262 #: harddisk.h:778 harddisk.h:857 harddisk.h:860 harddisk.h:1091 hbbtv.h:362
  3263 #: hello.c:37 httpdfunc.h:1304 httpdfunc.h:3282 httpdfunc.h:3288
  3264 #: httpdfunc.h:6212 httpdfunc.h:6477 httpdfunc.h:6548 hwtest.h:88 hwtest.h:93
  3265 #: hwtest.h:98 hwtest.h:103 hwtest.h:108 hwtest.h:113 hwtest.h:206 hwtest.h:390
  3266 #: hwtest.h:411 hwtest.h:456 hwtest.h:492 hwtest.h:564 hwtest.h:566
  3267 #: hwtest.h:586 hwtest.h:602 hwtest.h:617 hwtest.h:632 hwtest.h:679
  3268 #: hwtest.h:681 hwtest.h:683 hwtest.h:685 imdbapi.h:200 imdb.h:626 inadyn.h:188
  3269 #: inadyn.h:190 inadyn.h:200 infobar.h:694 infobar.h:818 infobar.h:1132
   3252#: divxstage.h:184 dlna.h:334 dlna.h:336 dlna.h:345 dvdplay.h:62
   3253#: epgsearch.h:27 epgsettings.h:317 epgsettings.h:331 extensions.h:194
   3254#: extensions.h:245 extensions.h:254 extensions.h:258 extensions.h:263
   3255#: extensions.h:309 extensions.h:317 extensions.h:324 extensions.h:366
   3256#: extensions.h:392 extensions.h:423 extensions.h:457 extensions.h:461
   3257#: extensions.h:518 facebook.h:66 facebook.h:157 facebook.h:167
   3258#: faststream.h:30 faststream.h:80 faststream.h:92 faststream.h:104
   3259#: faststream.h:110 faststream.h:167 filemanager.h:95 filemanager.h:100
   3260#: filemanager.h:206 filemanager.h:279 filemanager.h:289 filemanager.h:319
   3261#: filemanager.h:329 filenuke.h:37 filenuke.h:67 filenuke.h:73 filenuke.h:79
   3262#: firedrive.h:33 firedrive.h:67 firedrive.h:73 firedrive.h:123
   3263#: firedrive.h:129 firedrive.h:139 flashx.h:23 flashx.h:57 global.h:6262
   3264#: global.h:7120 global.h:7139 global.h:7614 global.h:7634 global.h:7654
   3265#: global.h:7674 global.h:7694 global.h:8026 global.h:8031 global.h:8043
   3266#: global.h:8048 harddisk.h:355 harddisk.h:678 harddisk.h:686 harddisk.h:720
   3267#: harddisk.h:769 harddisk.h:774 harddisk.h:776 harddisk.h:778 harddisk.h:857
   3268#: harddisk.h:860 harddisk.h:1091 hbbtv.h:362 hello.c:37 httpdfunc.h:1304
   3269#: httpdfunc.h:3282 httpdfunc.h:3288 httpdfunc.h:6212 httpdfunc.h:6477
   3270#: httpdfunc.h:6548 hwtest.h:88 hwtest.h:93 hwtest.h:98 hwtest.h:103
   3271#: hwtest.h:108 hwtest.h:113 hwtest.h:206 hwtest.h:390 hwtest.h:411
   3272#: hwtest.h:456 hwtest.h:492 hwtest.h:564 hwtest.h:566 hwtest.h:586
   3273#: hwtest.h:602 hwtest.h:617 hwtest.h:632 hwtest.h:679 hwtest.h:681
   3274#: hwtest.h:683 hwtest.h:685 imdbapi.h:200 imdb.h:626 inadyn.h:188
   3275#: inadyn.h:190 inadyn.h:200 infobar.h:699 infobar.h:823 infobar.h:1137
  32703276#: info.h:27 keyactions.h:205 language.h:54 letwatch.h:29 letwatch.h:60
  32713277#: letwatch.h:66 letwatch.h:72 log.h:46 log.h:48 marker.h:215 marker.h:229
   
  32833289#: mightyupload.h:75 movie2k.h:23 movie2k.h:32 movie4k.h:38 movie4k.h:60
  32843290#: movie4k.h:104 movie4k.h:411 movreel.h:30 movreel.h:138 movshare.h:40
  3285 #: movshare.h:101 movshare.h:191 movshare.h:197 multiboot.h:116 multiboot.h:139
  3286 #: multiboot.h:146 MultiImage.c:292 MultiImage.c:308 MultiImage.c:568
  3287 #: MultiImage.c:626 MultiImage.c:706 myvideo.h:86 nbaondemand.h:61
  3288 #: nbastream.h:126 networkbrowser.h:966 networkbrowser.h:1027
   3291#: movshare.h:101 movshare.h:191 movshare.h:197 multiboot.h:116
   3292#: multiboot.h:139 multiboot.h:146 MultiImage.c:292 MultiImage.c:308
   3293#: MultiImage.c:568 MultiImage.c:626 MultiImage.c:706 myvideo.h:86
   3294#: nbaondemand.h:61 nbastream.h:126 networkbrowser.h:966 networkbrowser.h:1027
  32893295#: networkbrowser.h:1031 networkbrowser.h:1033 networkbrowser.h:1043
  32903296#: networkbrowser.h:1047 networkbrowser.h:1211 networkbrowser.h:1785
   
  33083314#: plugins_tiwakeup_skin.xml.h:1 plugins_wins3_skin.xml.h:1 possetup.h:98
  33093315#: primeshare.h:29 primeshare.h:74 primeshare.h:80 primeshare.h:125
  3310 #: promptfile.h:26 promptfile.h:35 putlocker.h:32 putlocker.h:80 putlocker.h:86
  3311 #: putlocker.h:92 putlocker.h:143 putlocker.h:153 putlocker.h:226
  3312 #: readerconfig.h:351 readerconfig.h:451 readerconfig.h:452 readerconfig.h:497
  3313 #: readerconfig.h:498 record.h:90 record.h:398 record.h:1171 record.h:1709
  3314 #: rectimer.h:577 rectimer.h:1405 restoredefault.h:10 restoredefault.h:34
  3315 #: restoredefault.h:58 restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134
  3316 #: rtl2now.h:34 scan.h:2634 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41
  3317 #: security.h:668 security.h:685 security.h:1956 service.h:784 service.h:1032
  3318 #: shared.h:29 shared.h:66 shared.h:83 skinadjust.h:594 skinadjust.h:618
  3319 #: skinadjust.h:659 skin_default_skin.xml.h:199 skins_autotimer_skin.xml.h:6
   3316#: promptfile.h:26 promptfile.h:35 putlocker.h:32 putlocker.h:80
   3317#: putlocker.h:86 putlocker.h:92 putlocker.h:143 putlocker.h:153
   3318#: putlocker.h:226 readerconfig.h:351 readerconfig.h:451 readerconfig.h:452
   3319#: readerconfig.h:497 readerconfig.h:498 record.h:90 record.h:398
   3320#: record.h:1171 record.h:1709 rectimer.h:577 rectimer.h:1405
   3321#: restoredefault.h:10 restoredefault.h:34 restoredefault.h:58
   3322#: restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134 rtl2now.h:34
   3323#: scan.h:2634 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41 security.h:668
   3324#: security.h:685 security.h:1956 service.h:784 service.h:1032 shared.h:29
   3325#: shared.h:66 shared.h:83 skinadjust.h:603 skinadjust.h:627 skinadjust.h:668
   3326#: skin_default_skin.xml.h:199 skins_autotimer_skin.xml.h:6
  33203327#: skins_callmonitor1_skin.xml.h:10 skins_catcatch_skin.xml.h:3
  33213328#: skins_dlna_skin.xml.h:1 skinselector.h:231 skins_facebook_skin.xml.h:2
   
  33263333#: skins_rgui_skin.xml.h:1 skins_stopifnotused_skin.xml.h:3
  33273334#: skins_sudoku_skin.xml.h:7 skins_tiwakeup_skin.xml.h:1
  3328 #: skins_wins3_skin.xml.h:1 sock.h:954 softcam.h:414 softcam.h:477
   3335#: skins_wins3_skin.xml.h:1 sock.h:955 softcam.h:414 softcam.h:477
  33293336#: softcam.h:478 solarmovie.h:51 solarmovie.h:63 solarmovie.h:375 spinner.h:18
  33303337#: stopifnotused.c:31 streamcloud.h:31 streamcloud.h:75 streamcloud.h:81
   
  33343341#: system_update.h:271 thefile.h:34 thefile.h:69 thefile.h:206 thevideo.h:29
  33353342#: thevideo.h:66 thevideo.h:72 timeshift.h:113 timeshift.h:161 timeshift.h:173
  3336 #: timeshiftsettings.h:45 titan.c:286 titan.c:1090 titan.c:1099 titan.c:1228
  3337 #: titan.c:1249 titan.c:1255 titan.c:1266 titan.c:1272 tithek.c:103
   3343#: timeshiftsettings.h:45 titan.c:286 titan.c:1092 titan.c:1101 titan.c:1230
   3344#: titan.c:1251 titan.c:1257 titan.c:1268 titan.c:1274 tithek.c:103
  33383345#: tithek_global.h:223 tithek.h:756 tithek.h:1440 tithek.h:1467 tithek.h:1489
  3339 #: tithek.h:1546 tithek.h:1725 tithek.h:1740 tithek.h:1914 tithek.h:1950
  3340 #: tithek.h:1966 tithek.h:2200 tithek.h:2388 tithek.h:2713 tithek.h:2759
  3341 #: tithek.h:2777 tithek.h:2790 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702 tmc.h:1007
  3342 #: tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
   3346#: tithek.h:1546 tithek.h:1725 tithek.h:1740 tithek.h:1915 tithek.h:1951
   3347#: tithek.h:1967 tithek.h:2201 tithek.h:2389 tithek.h:2714 tithek.h:2760
   3348#: tithek.h:2778 tithek.h:2791 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
   3349#: tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
  33433350#: TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167 tsSchnitt.c:108 tsSchnitt.c:123
  33443351#: tsSchnitt.c:129 tsSchnitt.c:327 tsSchnitt.c:342 tsSchnitt.c:347
   
  33843391msgstr "chỉnh sửa"
  33853392
  3386 #: tithek.h:2790
   3393#: tithek.h:2791
  33873394msgid "Edit this Favorite ?"
  33883395msgstr ""
   
  35173524msgstr ""
  35183525
  3519 #: titan.c:896
   3526#: titan.c:898
  35203527msgid "Error: no audio device found !!"
  35213528msgstr " Lỗi: không tìm thấy thiết bị audio!!"
  35223529
  3523 #: titan.c:883
   3530#: titan.c:885
  35243531msgid "Error: no demux device found !!"
  35253532msgstr "Lỗi: không tìm thấy các thiết bị tách kênh!"
  35263533
  3527 #: titan.c:877
   3534#: titan.c:879
  35283535msgid "Error: no frontend device found !!"
  35293536msgstr "Lỗi: không tìm thấy thiết bị vào!"
  35303537
  3531 #: titan.c:890
   3538#: titan.c:892
  35323539msgid "Error: no video device found !!"
  35333540msgstr "Lỗi: không tìm thấy thiết bị video !!"
  35343541
  3535 #: titan.c:871
   3542#: titan.c:873
  35363543msgid "Error: open rc device !!"
  35373544msgstr " Lỗi: mở thiết bị rc !"
  35383545
  3539 #: titan.c:919
   3546#: titan.c:921
  35403547msgid "Error: skin not found !!"
  35413548msgstr "Lỗi: không tìm thấy nền!"
   
  37223729#: webif_index.atemio-nemesis.h:58 webif_index.atemio-nemesis.h:111
  37233730#: webif_index.dm520.h:58 webif_index.dm520.h:111 webif_index.dm525.h:58
  3724 #: webif_index.dm525.h:111 webif_index.dm7020hd.h:58 webif_index.dm7020hd.h:111
  3725 #: webif_index.dm7020hdv2.h:58 webif_index.dm7020hdv2.h:111
  3726 #: webif_index.dm900.h:58 webif_index.dm900.h:111 webif_rc.atemio510.h:28
  3727 #: webif_rc.atemio5200.h:38 webif_rc.atemio520.h:43 webif_rc.atemio530.h:43
  3728 #: webif_rc.atemio6000.h:38 webif_rc.atemio6100.h:38 webif_rc.atemio6200.h:38
  3729 #: webif_rc.atemio7600.h:39 webif_rc.atemio-nemesis.h:38 webif_rc.dm520.h:38
  3730 #: webif_rc.dm525.h:38 webif_rc.dm7020hd.h:38 webif_rc.dm7020hdv2.h:38
  3731 #: webif_rc.dm900.h:38 webif_rc.h:38 webif_rc_virtual.atemio510.h:28
   3731#: webif_index.dm525.h:111 webif_index.dm7020hd.h:58
   3732#: webif_index.dm7020hd.h:111 webif_index.dm7020hdv2.h:58
   3733#: webif_index.dm7020hdv2.h:111 webif_index.dm900.h:58 webif_index.dm900.h:111
   3734#: webif_rc.atemio510.h:28 webif_rc.atemio5200.h:38 webif_rc.atemio520.h:43
   3735#: webif_rc.atemio530.h:43 webif_rc.atemio6000.h:38 webif_rc.atemio6100.h:38
   3736#: webif_rc.atemio6200.h:38 webif_rc.atemio7600.h:39
   3737#: webif_rc.atemio-nemesis.h:38 webif_rc.dm520.h:38 webif_rc.dm525.h:38
   3738#: webif_rc.dm7020hd.h:38 webif_rc.dm7020hdv2.h:38 webif_rc.dm900.h:38
   3739#: webif_rc.h:38 webif_rc_virtual.atemio510.h:28
  37323740#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:15 webif_rc_virtual.atemio520.h:15
  37333741#: webif_rc_virtual.atemio530.h:15 webif_rc_virtual.atemio6000.h:15
   
  38383846msgstr "Chế độ danh sách tập tin"
  38393847
  3840 #: tithek.h:1907 tithek.h:1926 tithek.h:1933 tithek.h:1940
   3848#: tithek.h:1908 tithek.h:1927 tithek.h:1934 tithek.h:1941
  38413849msgid "Filename"
  38423850msgstr ""
   
  38743882msgstr ""
  38753883
  3876 #: titan.c:1090
   3884#: titan.c:1092
  38773885msgid "First Wizzard"
  38783886msgstr "Wizzard đầu tiên"
   
  40764084msgstr "Dung lượng còn trống"
  40774085
  4078 #: titan.c:1266
   4086#: titan.c:1268
  40794087msgid ""
  40804088"Free space in /mnt to little!\n"
   
  40844092" Điều này có thể dẫn đến vấn đề !"
  40854093
  4086 #: titan.c:1249
   4094#: titan.c:1251
  40874095msgid ""
  40884096"Free space in /var to little!\n"
   
  42184226msgstr ""
  42194227
  4220 #: play.h:437 play.h:471 plugins_imdbapi_skin.xml.h:3 plugins_imdb_skin.xml.h:3
  4221 #: plugins_mc_skin.xml.h:27 plugins_tmc_skin.xml.h:6 plugins_tmdb_skin.xml.h:1
  4222 #: skins_imdbapi_skin.xml.h:3 skins_imdb_skin.xml.h:3 skins_mc_skin.xml.h:27
  4223 #: skins_tmc_skin.xml.h:6 skins_tmdb_skin.xml.h:1
   4228#: play.h:437 play.h:471 plugins_imdbapi_skin.xml.h:3
   4229#: plugins_imdb_skin.xml.h:3 plugins_mc_skin.xml.h:27 plugins_tmc_skin.xml.h:6
   4230#: plugins_tmdb_skin.xml.h:1 skins_imdbapi_skin.xml.h:3
   4231#: skins_imdb_skin.xml.h:3 skins_mc_skin.xml.h:27 skins_tmc_skin.xml.h:6
   4232#: skins_tmdb_skin.xml.h:1
  42244233msgid "Genre:"
  42254234msgstr ""
   
  43204329#: webif_index.atemio-nemesis.h:52 webif_index.atemio-nemesis.h:108
  43214330#: webif_index.dm520.h:52 webif_index.dm520.h:108 webif_index.dm525.h:52
  4322 #: webif_index.dm525.h:108 webif_index.dm7020hd.h:52 webif_index.dm7020hd.h:108
  4323 #: webif_index.dm7020hdv2.h:52 webif_index.dm7020hdv2.h:108
  4324 #: webif_index.dm900.h:52 webif_index.dm900.h:108 webif_rc.atemio510.h:39
  4325 #: webif_rc.atemio5200.h:35 webif_rc.atemio520.h:33 webif_rc.atemio530.h:33
  4326 #: webif_rc.atemio6000.h:35 webif_rc.atemio6100.h:35 webif_rc.atemio6200.h:35
  4327 #: webif_rc.atemio7600.h:27 webif_rc.atemio-nemesis.h:35 webif_rc.dm520.h:35
  4328 #: webif_rc.dm525.h:35 webif_rc.dm7020hd.h:35 webif_rc.dm7020hdv2.h:35
  4329 #: webif_rc.dm900.h:35 webif_rc.h:35 webif_rc_virtual.atemio510.h:39
   4331#: webif_index.dm525.h:108 webif_index.dm7020hd.h:52
   4332#: webif_index.dm7020hd.h:108 webif_index.dm7020hdv2.h:52
   4333#: webif_index.dm7020hdv2.h:108 webif_index.dm900.h:52 webif_index.dm900.h:108
   4334#: webif_rc.atemio510.h:39 webif_rc.atemio5200.h:35 webif_rc.atemio520.h:33
   4335#: webif_rc.atemio530.h:33 webif_rc.atemio6000.h:35 webif_rc.atemio6100.h:35
   4336#: webif_rc.atemio6200.h:35 webif_rc.atemio7600.h:27
   4337#: webif_rc.atemio-nemesis.h:35 webif_rc.dm520.h:35 webif_rc.dm525.h:35
   4338#: webif_rc.dm7020hd.h:35 webif_rc.dm7020hdv2.h:35 webif_rc.dm900.h:35
   4339#: webif_rc.h:35 webif_rc_virtual.atemio510.h:39
  43304340#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:26 webif_rc_virtual.atemio520.h:26
  43314341#: webif_rc_virtual.atemio530.h:26 webif_rc_virtual.atemio6000.h:26
   
  49894999
  49905000#: info.h:27 plugins_tmc_skin.xml.h:8 security.h:668 security.h:685
  4991 #: skins_tmc_skin.xml.h:8 titan.c:1099 webif_index.atemio510.h:15
   5001#: skins_tmc_skin.xml.h:8 titan.c:1101 webif_index.atemio510.h:15
  49925002#: webif_index.atemio5200.h:15 webif_index.atemio5200.h:43
  49935003#: webif_index.atemio5200.h:99 webif_index.atemio6000.h:15
   
  51905200msgstr "Trình duyệt mạng"
  51915201
  5192 #: infobar.h:818
   5202#: infobar.h:823
  51935203msgid "Internet Browser Plugin not installed !"
  51945204msgstr ""
   
  57195729msgstr "Cài đặt hiển thị VideoPlayer MC"
  57205730
  5721 #: skin_default_skin.xml.h:374
   5731#: skin_default_skin.xml.h:373
  57225732msgid "MENUPROTECT"
  57235733msgstr ""
   
  58415851#: webif_index.atemio-nemesis.h:44 webif_index.atemio-nemesis.h:100
  58425852#: webif_index.dm520.h:44 webif_index.dm520.h:100 webif_index.dm525.h:44
  5843 #: webif_index.dm525.h:100 webif_index.dm7020hd.h:44 webif_index.dm7020hd.h:100
  5844 #: webif_index.dm7020hdv2.h:44 webif_index.dm7020hdv2.h:100
  5845 #: webif_index.dm900.h:44 webif_index.dm900.h:100 webif_rc.atemio510.h:2
  5846 #: webif_rc.atemio5200.h:27 webif_rc.atemio520.h:3 webif_rc.atemio530.h:3
  5847 #: webif_rc.atemio6000.h:27 webif_rc.atemio6100.h:27 webif_rc.atemio6200.h:27
  5848 #: webif_rc.atemio7600.h:44 webif_rc.atemio-nemesis.h:27 webif_rc.dm520.h:27
  5849 #: webif_rc.dm525.h:27 webif_rc.dm7020hd.h:27 webif_rc.dm7020hdv2.h:27
  5850 #: webif_rc.dm900.h:27 webif_rc.h:27
   5853#: webif_index.dm525.h:100 webif_index.dm7020hd.h:44
   5854#: webif_index.dm7020hd.h:100 webif_index.dm7020hdv2.h:44
   5855#: webif_index.dm7020hdv2.h:100 webif_index.dm900.h:44 webif_index.dm900.h:100
   5856#: webif_rc.atemio510.h:2 webif_rc.atemio5200.h:27 webif_rc.atemio520.h:3
   5857#: webif_rc.atemio530.h:3 webif_rc.atemio6000.h:27 webif_rc.atemio6100.h:27
   5858#: webif_rc.atemio6200.h:27 webif_rc.atemio7600.h:44
   5859#: webif_rc.atemio-nemesis.h:27 webif_rc.dm520.h:27 webif_rc.dm525.h:27
   5860#: webif_rc.dm7020hd.h:27 webif_rc.dm7020hdv2.h:27 webif_rc.dm900.h:27
   5861#: webif_rc.h:27
  58515862msgid "Media"
  58525863msgstr ""
   
  59986009msgstr ""
  59996010
  6000 #: skin_default_skin.xml.h:373
   6011#: skin_default_skin.xml.h:374
  60016012msgid "Menu Protect"
  60026013msgstr "Khóa Menu"
   
  60256036#: dlna.h:345 dvdplay.h:62 epgsearch.h:27 epgsettings.h:317 extensions.h:272
  60266037#: extensions.h:332 extensions.h:366 extensions.h:426 extensions.h:431
  6027 #: extensions.h:470 facebook.h:66 facebook.h:157 facebook.h:167 faststream.h:30
  6028 #: faststream.h:80 faststream.h:92 faststream.h:104 faststream.h:110
  6029 #: faststream.h:167 filemanager.h:95 filemanager.h:100 filemanager.h:206
  6030 #: filemanager.h:279 filemanager.h:289 filemanager.h:329 filenuke.h:37
  6031 #: filenuke.h:67 filenuke.h:73 filenuke.h:79 firedrive.h:33 firedrive.h:67
  6032 #: firedrive.h:73 firedrive.h:123 firedrive.h:129 firedrive.h:139 flashx.h:23
  6033 #: flashx.h:57 global.h:6262 global.h:7050 global.h:7120 global.h:7139
  6034 #: global.h:7614 global.h:7622 global.h:7634 global.h:7642 global.h:7654
  6035 #: global.h:7662 global.h:7674 global.h:7682 global.h:7694 global.h:7702
  6036 #: global.h:8026 global.h:8031 global.h:8043 global.h:8048 harddisk.h:678
  6037 #: harddisk.h:686 harddisk.h:720 harddisk.h:769 harddisk.h:774 harddisk.h:776
  6038 #: harddisk.h:778 harddisk.h:838 harddisk.h:857 harddisk.h:860 hbbtv.h:362
  6039 #: hello.c:37 httpdfunc.h:1304 httpdfunc.h:5826 httpdfunc.h:6212
  6040 #: httpdfunc.h:6477 httpdfunc.h:6548 hwtest.h:88 hwtest.h:93 hwtest.h:98
  6041 #: hwtest.h:103 hwtest.h:108 hwtest.h:113 hwtest.h:206 hwtest.h:390
  6042 #: hwtest.h:411 hwtest.h:456 hwtest.h:492 hwtest.h:564 hwtest.h:566
  6043 #: hwtest.h:586 hwtest.h:602 hwtest.h:617 hwtest.h:632 hwtest.h:679
  6044 #: hwtest.h:681 hwtest.h:683 hwtest.h:685 imdbapi.h:200 imdb.h:626 inadyn.h:188
  6045 #: inadyn.h:190 inadyn.h:200 infobar.h:694 infobar.h:818 infobar.h:1132
  6046 #: keyactions.h:205 kravencfg.c:66 kravencfg.c:212 kravencfg.c:248
  6047 #: language.h:54 language.h:62 lcdpearl1.c:49 lcdsamsung.c:101 letwatch.h:29
  6048 #: letwatch.h:60 letwatch.h:66 letwatch.h:72 log.h:46 log.h:48 marker.h:215
  6049 #: marker.h:229 mc_audioplayer.h:333 mc_audioplayer.h:605 mc_audioplayer.h:716
  6050 #: mc_dateibrowser.h:36 mc_global.h:781 mc_global.h:1079
  6051 #: mc_internetbrowser.h:36 mc_iptvplayer.h:106 mc_iptvplayer.h:374
  6052 #: mc_iptvplayer.h:485 mc_main.h:276 mc_main.h:285 mc_mediathek.h:35
  6053 #: mc_pictureplayer.h:100 mc_pictureplayer.h:124 mc_pictureplayer.h:242
  6054 #: mc_pictureplayer.h:368 mc_pictureplayer.h:461 mc_videoplayer.h:336
  6055 #: mc_videoplayer.h:764 mc_videoplayer.h:799 mc_videoplayer.h:903
  6056 #: mc_videoplayer.h:919 mc_wetterinfo.h:36 mediadbedit.h:333 mediadb.h:1130
  6057 #: mediadb.h:1477 mediadbsettings.h:95 menu.h:160 menu.h:215 mightyupload.h:27
   6038#: extensions.h:470 facebook.h:66 facebook.h:157 facebook.h:167
   6039#: faststream.h:30 faststream.h:80 faststream.h:92 faststream.h:104
   6040#: faststream.h:110 faststream.h:167 filemanager.h:95 filemanager.h:100
   6041#: filemanager.h:206 filemanager.h:279 filemanager.h:289 filemanager.h:329
   6042#: filenuke.h:37 filenuke.h:67 filenuke.h:73 filenuke.h:79 firedrive.h:33
   6043#: firedrive.h:67 firedrive.h:73 firedrive.h:123 firedrive.h:129
   6044#: firedrive.h:139 flashx.h:23 flashx.h:57 global.h:6262 global.h:7050
   6045#: global.h:7120 global.h:7139 global.h:7614 global.h:7622 global.h:7634
   6046#: global.h:7642 global.h:7654 global.h:7662 global.h:7674 global.h:7682
   6047#: global.h:7694 global.h:7702 global.h:8026 global.h:8031 global.h:8043
   6048#: global.h:8048 harddisk.h:678 harddisk.h:686 harddisk.h:720 harddisk.h:769
   6049#: harddisk.h:774 harddisk.h:776 harddisk.h:778 harddisk.h:838 harddisk.h:857
   6050#: harddisk.h:860 hbbtv.h:362 hello.c:37 httpdfunc.h:1304 httpdfunc.h:5826
   6051#: httpdfunc.h:6212 httpdfunc.h:6477 httpdfunc.h:6548 hwtest.h:88 hwtest.h:93
   6052#: hwtest.h:98 hwtest.h:103 hwtest.h:108 hwtest.h:113 hwtest.h:206
   6053#: hwtest.h:390 hwtest.h:411 hwtest.h:456 hwtest.h:492 hwtest.h:564
   6054#: hwtest.h:566 hwtest.h:586 hwtest.h:602 hwtest.h:617 hwtest.h:632
   6055#: hwtest.h:679 hwtest.h:681 hwtest.h:683 hwtest.h:685 imdbapi.h:200
   6056#: imdb.h:626 inadyn.h:188 inadyn.h:190 inadyn.h:200 infobar.h:699
   6057#: infobar.h:823 infobar.h:1137 keyactions.h:205 kravencfg.c:66
   6058#: kravencfg.c:212 kravencfg.c:248 language.h:54 language.h:62 lcdpearl1.c:49
   6059#: lcdsamsung.c:101 letwatch.h:29 letwatch.h:60 letwatch.h:66 letwatch.h:72
   6060#: log.h:46 log.h:48 marker.h:215 marker.h:229 mc_audioplayer.h:333
   6061#: mc_audioplayer.h:605 mc_audioplayer.h:716 mc_dateibrowser.h:36
   6062#: mc_global.h:781 mc_global.h:1079 mc_internetbrowser.h:36
   6063#: mc_iptvplayer.h:106 mc_iptvplayer.h:374 mc_iptvplayer.h:485 mc_main.h:276
   6064#: mc_main.h:285 mc_mediathek.h:35 mc_pictureplayer.h:100
   6065#: mc_pictureplayer.h:124 mc_pictureplayer.h:242 mc_pictureplayer.h:368
   6066#: mc_pictureplayer.h:461 mc_videoplayer.h:336 mc_videoplayer.h:764
   6067#: mc_videoplayer.h:799 mc_videoplayer.h:903 mc_videoplayer.h:919
   6068#: mc_wetterinfo.h:36 mediadbedit.h:333 mediadb.h:1130 mediadb.h:1477
   6069#: mediadbsettings.h:95 menu.h:160 menu.h:215 mightyupload.h:27
  60586070#: mightyupload.h:69 mightyupload.h:75 movie2k.h:23 movie2k.h:32 movie4k.h:38
  60596071#: movie4k.h:60 movie4k.h:104 movie4k.h:411 movreel.h:30 movreel.h:138
   
  60716083#: play.h:1365 play.h:1402 play.h:1702 play.h:1938 play.h:1949 possetup.h:98
  60726084#: primeshare.h:29 primeshare.h:74 primeshare.h:80 primeshare.h:125
  6073 #: promptfile.h:26 promptfile.h:35 putlocker.h:32 putlocker.h:80 putlocker.h:86
  6074 #: putlocker.h:92 putlocker.h:143 putlocker.h:153 putlocker.h:226
  6075 #: readerconfig.h:351 readerconfig.h:451 readerconfig.h:452 readerconfig.h:497
  6076 #: readerconfig.h:498 record.h:398 record.h:1171 record.h:1457 record.h:1709
  6077 #: record.h:1734 rectimer.h:577 rectimer.h:1258 restoredefault.h:10
  6078 #: restoredefault.h:19 restoredefault.h:23 restoredefault.h:34
  6079 #: restoredefault.h:45 restoredefault.h:49 restoredefault.h:58
  6080 #: restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134 rtl2now.h:34 scan.h:1846
  6081 #: scan.h:1848 scan.h:1876 scan.h:1878 scan.h:1888 scan.h:2150 scan.h:2241
  6082 #: scan.h:2634 scart.h:12 scart.h:25 security.h:1956 service.h:784
  6083 #: service.h:1032 shared.h:29 shared.h:66 shared.h:83 skinadjust.h:594
  6084 #: skinadjust.h:610 skinadjust.h:618 skinadjust.h:659 skinadjust.h:676
  6085 #: skinadjust.h:1101 skinadjust.h:1163 skinselector.h:231 sock.h:954
  6086 #: softcam.h:414 softcam.h:477 softcam.h:478 solarmovie.h:51 solarmovie.h:63
  6087 #: solarmovie.h:375 spinner.h:18 stopifnotused.c:31 streamcloud.h:31
  6088 #: streamcloud.h:75 streamcloud.h:81 streamcloud.h:91 streamcloud.h:104
  6089 #: streamcloud.h:135 streamcloud.h:194 stream.h:33 system_backup_restore.h:40
  6090 #: system_backup_restore.h:43 system_backup_restore.h:80
  6091 #: system_backup_restore.h:82 system_update.h:255 system_update.h:261
  6092 #: system_update.h:271 thefile.h:34 thefile.h:69 thefile.h:206 thevideo.h:29
  6093 #: thevideo.h:66 thevideo.h:72 timeshift.h:113 timeshift.h:161 timeshift.h:173
  6094 #: timeshiftsettings.h:45 titan.c:286 titan.c:1228 titan.c:1249 titan.c:1255
  6095 #: titan.c:1266 titan.c:1272 tithek.c:103 tithek_global.h:223 tithek.h:756
  6096 #: tithek.h:1440 tithek.h:1467 tithek.h:1489 tithek.h:1546 tithek.h:1725
  6097 #: tithek.h:1740 tithek.h:1914 tithek.h:1950 tithek.h:2200 tithek.h:2388
  6098 #: tithek.h:2713 tithek.h:2759 tithek.h:2777 tithek.h:2790 tiwakeup.h:66
  6099 #: tiwakeup.h:68 tmc.h:702 tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797
  6100 #: tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68 TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167
  6101 #: tunerconfig.h:709 tunerconfig.h:732 tunerconfig.h:1079 unlock.h:20
  6102 #: unlock.h:66 unlock.h:71 unlock.h:75 vidag.h:29 vidag.h:55 vidag.h:61
  6103 #: vidag.h:67 vidbull.h:30 vidbull.h:68 vidbull.h:74 videomode.h:67
  6104 #: videoweed.h:35 videoweed.h:86 vidstream.h:45 vidstream.h:87 vidstream.h:99
  6105 #: vidstream.h:168 vidto.h:31 vidto.h:68 vidto.h:74 vidto.h:80 vidto.h:95
  6106 #: vidto.h:129 vidto.h:175 vidto.h:181 vidzi.h:28 vidzi.h:51 vidzi.h:57
  6107 #: vidzi.h:63 vivo.h:38 vivo.h:44 vivo.h:61 vivo.h:67 vodlocker.h:30
  6108 #: vodlocker.h:75 vodlocker.h:81 vodlocker.h:87 webif_boxcontrol.h:2
  6109 #: xupnpd.h:57 xupnpd.h:59 xupnpd.h:70 xupnpd.h:81 xupnpd.h:83 xvidstage.h:29
  6110 #: xvidstage.h:59 xvidstage.h:65 xvidstage.h:71 xvidstage.h:77 youtube.h:228
  6111 #: zapback.c:79 zdf.h:29
   6085#: promptfile.h:26 promptfile.h:35 putlocker.h:32 putlocker.h:80
   6086#: putlocker.h:86 putlocker.h:92 putlocker.h:143 putlocker.h:153
   6087#: putlocker.h:226 readerconfig.h:351 readerconfig.h:451 readerconfig.h:452
   6088#: readerconfig.h:497 readerconfig.h:498 record.h:398 record.h:1171
   6089#: record.h:1457 record.h:1709 record.h:1734 rectimer.h:577 rectimer.h:1258
   6090#: restoredefault.h:10 restoredefault.h:19 restoredefault.h:23
   6091#: restoredefault.h:34 restoredefault.h:45 restoredefault.h:49
   6092#: restoredefault.h:58 restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134
   6093#: rtl2now.h:34 scan.h:1846 scan.h:1848 scan.h:1876 scan.h:1878 scan.h:1888
   6094#: scan.h:2150 scan.h:2241 scan.h:2634 scart.h:12 scart.h:25 security.h:1956
   6095#: service.h:784 service.h:1032 shared.h:29 shared.h:66 shared.h:83
   6096#: skinadjust.h:603 skinadjust.h:619 skinadjust.h:627 skinadjust.h:668
   6097#: skinadjust.h:685 skinadjust.h:1110 skinadjust.h:1172 skinselector.h:231
   6098#: sock.h:955 softcam.h:414 softcam.h:477 softcam.h:478 solarmovie.h:51
   6099#: solarmovie.h:63 solarmovie.h:375 spinner.h:18 stopifnotused.c:31
   6100#: streamcloud.h:31 streamcloud.h:75 streamcloud.h:81 streamcloud.h:91
   6101#: streamcloud.h:104 streamcloud.h:135 streamcloud.h:194 stream.h:33
   6102#: system_backup_restore.h:40 system_backup_restore.h:43
   6103#: system_backup_restore.h:80 system_backup_restore.h:82 system_update.h:255
   6104#: system_update.h:261 system_update.h:271 thefile.h:34 thefile.h:69
   6105#: thefile.h:206 thevideo.h:29 thevideo.h:66 thevideo.h:72 timeshift.h:113
   6106#: timeshift.h:161 timeshift.h:173 timeshiftsettings.h:45 titan.c:286
   6107#: titan.c:1230 titan.c:1251 titan.c:1257 titan.c:1268 titan.c:1274
   6108#: tithek.c:103 tithek_global.h:223 tithek.h:756 tithek.h:1440 tithek.h:1467
   6109#: tithek.h:1489 tithek.h:1546 tithek.h:1725 tithek.h:1740 tithek.h:1915
   6110#: tithek.h:1951 tithek.h:2201 tithek.h:2389 tithek.h:2714 tithek.h:2760
   6111#: tithek.h:2778 tithek.h:2791 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
   6112#: tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
   6113#: TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167 tunerconfig.h:709
   6114#: tunerconfig.h:732 tunerconfig.h:1079 unlock.h:20 unlock.h:66 unlock.h:71
   6115#: unlock.h:75 vidag.h:29 vidag.h:55 vidag.h:61 vidag.h:67 vidbull.h:30
   6116#: vidbull.h:68 vidbull.h:74 videomode.h:67 videoweed.h:35 videoweed.h:86
   6117#: vidstream.h:45 vidstream.h:87 vidstream.h:99 vidstream.h:168 vidto.h:31
   6118#: vidto.h:68 vidto.h:74 vidto.h:80 vidto.h:95 vidto.h:129 vidto.h:175
   6119#: vidto.h:181 vidzi.h:28 vidzi.h:51 vidzi.h:57 vidzi.h:63 vivo.h:38 vivo.h:44
   6120#: vivo.h:61 vivo.h:67 vodlocker.h:30 vodlocker.h:75 vodlocker.h:81
   6121#: vodlocker.h:87 webif_boxcontrol.h:2 xupnpd.h:57 xupnpd.h:59 xupnpd.h:70
   6122#: xupnpd.h:81 xupnpd.h:83 xvidstage.h:29 xvidstage.h:59 xvidstage.h:65
   6123#: xvidstage.h:71 xvidstage.h:77 youtube.h:228 zapback.c:79 zdf.h:29
  61126124msgid "Message"
  61136125msgstr "Tin nhắn"
   
  62436255#: webif_index.atemio6200.h:12 webif_index.atemio7600.h:10
  62446256#: webif_index.atemio-nemesis.h:12 webif_index.dm520.h:12
  6245 #: webif_index.dm525.h:12 webif_index.dm7020hd.h:12 webif_index.dm7020hdv2.h:12
  6246 #: webif_index.dm900.h:12 webif_index.h:12
   6257#: webif_index.dm525.h:12 webif_index.dm7020hd.h:12
   6258#: webif_index.dm7020hdv2.h:12 webif_index.dm900.h:12 webif_index.h:12
  62476259msgid "Movies"
  62486260msgstr ""
   
  62526264msgstr "EPG"
  62536265
  6254 #: epgsettings.h:141 epgsettings.h:182 keyactions.h:79 settings_bluebutton.h:16
  6255 #: settings_pluginbutton.h:17 settings_redbutton.h:17
   6266#: epgsettings.h:141 epgsettings.h:182 keyactions.h:79
   6267#: settings_bluebutton.h:16 settings_pluginbutton.h:17 settings_redbutton.h:17
  62566268#: skin_default_skin.xml.h:393
  62576269msgid "Multi EPG"
   
  63586370#: httpdfunc.h:5269 hwtest.h:181 hwtest.h:396 network.h:284 network.h:299
  63596371#: plugins_mc_skin.xml.h:37 plugins_panel_skin.xml.h:13
  6360 #: skin_default_skin.xml.h:397 skins_mc_skin.xml.h:37 skins_panel_skin.xml.h:13
  6361 #: system_infos.h:22 webif_info_systeminfos.h:6
   6372#: skin_default_skin.xml.h:397 skins_mc_skin.xml.h:37
   6373#: skins_panel_skin.xml.h:13 system_infos.h:22 webif_info_systeminfos.h:6
  63626374msgid "Network"
  63636375msgstr "mạng"
   
  66226634#: channellist.h:969 channellist.h:1053 cloudzilla.h:39 cloudzilla.h:45
  66236635#: cloudzilla.h:51 divxstage.h:36 divxstage.h:86 divxstage.h:178
  6624 #: divxstage.h:184 dlna.h:334 dlna.h:336 dlna.h:345 dvdplay.h:62 epgsearch.h:27
  6625 #: epgsettings.h:317 epgsettings.h:331 extensions.h:194 extensions.h:245
  6626 #: extensions.h:254 extensions.h:258 extensions.h:263 extensions.h:272
  6627 #: extensions.h:309 extensions.h:317 extensions.h:324 extensions.h:332
  6628 #: extensions.h:366 extensions.h:392 extensions.h:423 extensions.h:431
  6629 #: extensions.h:457 extensions.h:461 extensions.h:470 extensions.h:518
  6630 #: facebook.h:66 facebook.h:157 facebook.h:167 faststream.h:30 faststream.h:80
  6631 #: faststream.h:92 faststream.h:104 faststream.h:110 faststream.h:167
  6632 #: filemanager.h:95 filemanager.h:100 filemanager.h:206 filemanager.h:279
  6633 #: filemanager.h:289 filemanager.h:319 filemanager.h:329 filenuke.h:37
  6634 #: filenuke.h:67 filenuke.h:73 filenuke.h:79 firedrive.h:33 firedrive.h:67
  6635 #: firedrive.h:73 firedrive.h:123 firedrive.h:129 firedrive.h:139 flashx.h:23
  6636 #: flashx.h:57 global.h:6262 global.h:7050 global.h:7120 global.h:7139
  6637 #: global.h:7614 global.h:7622 global.h:7634 global.h:7642 global.h:7654
  6638 #: global.h:7662 global.h:7674 global.h:7682 global.h:7694 global.h:7702
  6639 #: global.h:8026 global.h:8031 global.h:8043 global.h:8048 harddisk.h:355
  6640 #: harddisk.h:487 harddisk.h:678 harddisk.h:686 harddisk.h:720 harddisk.h:769
  6641 #: harddisk.h:774 harddisk.h:776 harddisk.h:778 harddisk.h:838 harddisk.h:857
  6642 #: harddisk.h:860 harddisk.h:1091 hbbtv.h:362 httpdfunc.h:1304 httpdfunc.h:3282
  6643 #: httpdfunc.h:3288 httpdfunc.h:6212 httpdfunc.h:6477 httpdfunc.h:6548
  6644 #: hwtest.h:88 hwtest.h:93 hwtest.h:98 hwtest.h:103 hwtest.h:108 hwtest.h:113
  6645 #: hwtest.h:206 hwtest.h:390 hwtest.h:411 hwtest.h:456 hwtest.h:492
  6646 #: hwtest.h:564 hwtest.h:566 hwtest.h:586 hwtest.h:602 hwtest.h:617
  6647 #: hwtest.h:632 hwtest.h:679 hwtest.h:681 hwtest.h:683 hwtest.h:685
  6648 #: imdbapi.h:200 imdb.h:626 inadyn.h:188 inadyn.h:190 inadyn.h:200
  6649 #: infobar.h:694 infobar.h:818 infobar.h:1132 info.h:27 keyactions.h:205
  6650 #: kravencfg.c:66 kravencfg.c:212 kravencfg.c:248 language.h:54 lcdpearl1.c:49
   6636#: divxstage.h:184 dlna.h:334 dlna.h:336 dlna.h:345 dvdplay.h:62
   6637#: epgsearch.h:27 epgsettings.h:317 epgsettings.h:331 extensions.h:194
   6638#: extensions.h:245 extensions.h:254 extensions.h:258 extensions.h:263
   6639#: extensions.h:272 extensions.h:309 extensions.h:317 extensions.h:324
   6640#: extensions.h:332 extensions.h:366 extensions.h:392 extensions.h:423
   6641#: extensions.h:431 extensions.h:457 extensions.h:461 extensions.h:470
   6642#: extensions.h:518 facebook.h:66 facebook.h:157 facebook.h:167
   6643#: faststream.h:30 faststream.h:80 faststream.h:92 faststream.h:104
   6644#: faststream.h:110 faststream.h:167 filemanager.h:95 filemanager.h:100
   6645#: filemanager.h:206 filemanager.h:279 filemanager.h:289 filemanager.h:319
   6646#: filemanager.h:329 filenuke.h:37 filenuke.h:67 filenuke.h:73 filenuke.h:79
   6647#: firedrive.h:33 firedrive.h:67 firedrive.h:73 firedrive.h:123
   6648#: firedrive.h:129 firedrive.h:139 flashx.h:23 flashx.h:57 global.h:6262
   6649#: global.h:7050 global.h:7120 global.h:7139 global.h:7614 global.h:7622
   6650#: global.h:7634 global.h:7642 global.h:7654 global.h:7662 global.h:7674
   6651#: global.h:7682 global.h:7694 global.h:7702 global.h:8026 global.h:8031
   6652#: global.h:8043 global.h:8048 harddisk.h:355 harddisk.h:487 harddisk.h:678
   6653#: harddisk.h:686 harddisk.h:720 harddisk.h:769 harddisk.h:774 harddisk.h:776
   6654#: harddisk.h:778 harddisk.h:838 harddisk.h:857 harddisk.h:860 harddisk.h:1091
   6655#: hbbtv.h:362 httpdfunc.h:1304 httpdfunc.h:3282 httpdfunc.h:3288
   6656#: httpdfunc.h:6212 httpdfunc.h:6477 httpdfunc.h:6548 hwtest.h:88 hwtest.h:93
   6657#: hwtest.h:98 hwtest.h:103 hwtest.h:108 hwtest.h:113 hwtest.h:206
   6658#: hwtest.h:390 hwtest.h:411 hwtest.h:456 hwtest.h:492 hwtest.h:564
   6659#: hwtest.h:566 hwtest.h:586 hwtest.h:602 hwtest.h:617 hwtest.h:632
   6660#: hwtest.h:679 hwtest.h:681 hwtest.h:683 hwtest.h:685 imdbapi.h:200
   6661#: imdb.h:626 inadyn.h:188 inadyn.h:190 inadyn.h:200 infobar.h:699
   6662#: infobar.h:823 infobar.h:1137 info.h:27 keyactions.h:205 kravencfg.c:66
   6663#: kravencfg.c:212 kravencfg.c:248 language.h:54 lcdpearl1.c:49
  66516664#: lcdsamsung.c:101 letwatch.h:29 letwatch.h:60 letwatch.h:66 letwatch.h:72
  66526665#: log.h:46 log.h:48 mboxinfo.c:49 mboxinfo.c:73 mboxinfo.c:77 mboxinfo.c:163
   
  66636676#: mightyupload.h:75 movie2k.h:23 movie2k.h:32 movie4k.h:38 movie4k.h:60
  66646677#: movie4k.h:104 movie4k.h:411 movreel.h:30 movreel.h:138 movshare.h:40
  6665 #: movshare.h:101 movshare.h:191 movshare.h:197 multiboot.h:116 multiboot.h:139
  6666 #: multiboot.h:146 multiboot.h:152 multiboot.h:154 MultiImage.c:46
  6667 #: MultiImage.c:205 MultiImage.c:274 MultiImage.c:292 MultiImage.c:308
  6668 #: MultiImage.c:388 MultiImage.c:436 MultiImage.c:568 MultiImage.c:626
  6669 #: MultiImage.c:642 MultiImage.c:706 myvideo.h:86 nbaondemand.h:61
  6670 #: nbastream.h:126 networkbrowser.h:966 networkbrowser.h:1027
   6678#: movshare.h:101 movshare.h:191 movshare.h:197 multiboot.h:116
   6679#: multiboot.h:139 multiboot.h:146 multiboot.h:152 multiboot.h:154
   6680#: MultiImage.c:46 MultiImage.c:205 MultiImage.c:274 MultiImage.c:292
   6681#: MultiImage.c:308 MultiImage.c:388 MultiImage.c:436 MultiImage.c:568
   6682#: MultiImage.c:626 MultiImage.c:642 MultiImage.c:706 myvideo.h:86
   6683#: nbaondemand.h:61 nbastream.h:126 networkbrowser.h:966 networkbrowser.h:1027
  66716684#: networkbrowser.h:1031 networkbrowser.h:1033 networkbrowser.h:1043
  66726685#: networkbrowser.h:1047 networkbrowser.h:1211 networkbrowser.h:1785
   
  66866699#: plugins_tiwakeup_skin.xml.h:2 plugins_wins3_skin.xml.h:3 possetup.h:98
  66876700#: primeshare.h:29 primeshare.h:74 primeshare.h:80 primeshare.h:125
  6688 #: promptfile.h:26 promptfile.h:35 putlocker.h:32 putlocker.h:80 putlocker.h:86
  6689 #: putlocker.h:92 putlocker.h:143 putlocker.h:153 putlocker.h:226
  6690 #: readerconfig.h:351 readerconfig.h:451 readerconfig.h:452 readerconfig.h:497
  6691 #: readerconfig.h:498 record.h:398 record.h:1171 record.h:1457 record.h:1734
  6692 #: rectimer.h:577 rectimer.h:1258 rectimer.h:1405 rectimer.h:1417
  6693 #: restoredefault.h:10 restoredefault.h:19 restoredefault.h:23
   6701#: promptfile.h:26 promptfile.h:35 putlocker.h:32 putlocker.h:80
   6702#: putlocker.h:86 putlocker.h:92 putlocker.h:143 putlocker.h:153
   6703#: putlocker.h:226 readerconfig.h:351 readerconfig.h:451 readerconfig.h:452
   6704#: readerconfig.h:497 readerconfig.h:498 record.h:398 record.h:1171
   6705#: record.h:1457 record.h:1734 rectimer.h:577 rectimer.h:1258 rectimer.h:1405
   6706#: rectimer.h:1417 restoredefault.h:10 restoredefault.h:19 restoredefault.h:23
  66946707#: restoredefault.h:34 restoredefault.h:45 restoredefault.h:49
  66956708#: restoredefault.h:58 restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134
  66966709#: rtl2now.h:34 scan.h:1846 scan.h:1848 scan.h:1876 scan.h:1878 scan.h:2150
  6697 #: scan.h:2241 scan.h:2634 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41 security.h:668
  6698 #: security.h:685 security.h:1956 service.h:784 service.h:1032 shared.h:29
  6699 #: shared.h:66 shared.h:83 skinadjust.h:594 skinadjust.h:610 skinadjust.h:618
  6700 #: skinadjust.h:659 skinadjust.h:676 skinadjust.h:1101 skinadjust.h:1163
  6701 #: skins_dlna_skin.xml.h:7 skinselector.h:231 skins_facebook_skin.xml.h:3
  6702 #: skins_mboxinfo_skin.xml.h:2 skins_mc_skin.xml.h:38
  6703 #: skins_optimize_skin.xml.h:2 skins_rgui_skin.xml.h:2
   6710#: scan.h:2241 scan.h:2634 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41
   6711#: security.h:668 security.h:685 security.h:1956 service.h:784 service.h:1032
   6712#: shared.h:29 shared.h:66 shared.h:83 skinadjust.h:603 skinadjust.h:619
   6713#: skinadjust.h:627 skinadjust.h:668 skinadjust.h:685 skinadjust.h:1110
   6714#: skinadjust.h:1172 skins_dlna_skin.xml.h:7 skinselector.h:231
   6715#: skins_facebook_skin.xml.h:3 skins_mboxinfo_skin.xml.h:2
   6716#: skins_mc_skin.xml.h:38 skins_optimize_skin.xml.h:2 skins_rgui_skin.xml.h:2
  67046717#: skins_sudoku_skin.xml.h:13 skins_tiwakeup_skin.xml.h:2
  6705 #: skins_wins3_skin.xml.h:3 sock.h:954 softcam.h:414 softcam.h:477
   6718#: skins_wins3_skin.xml.h:3 sock.h:955 softcam.h:414 softcam.h:477
  67066719#: softcam.h:478 solarmovie.h:51 solarmovie.h:63 solarmovie.h:375 spinner.h:18
  67076720#: stopifnotused.c:31 streamcloud.h:31 streamcloud.h:75 streamcloud.h:81
   
  67146727#: thefile.h:206 thevideo.h:29 thevideo.h:66 thevideo.h:72 timeshift.h:113
  67156728#: timeshift.h:161 timeshift.h:173 timeshiftsettings.h:45 titan.c:286
  6716 #: titan.c:1090 titan.c:1099 titan.c:1228 titan.c:1249 titan.c:1255
  6717 #: titan.c:1266 titan.c:1272 tithek.c:103 tithek_global.h:223 tithek.h:756
   6729#: titan.c:1092 titan.c:1101 titan.c:1230 titan.c:1251 titan.c:1257
   6730#: titan.c:1268 titan.c:1274 tithek.c:103 tithek_global.h:223 tithek.h:756
  67186731#: tithek.h:1440 tithek.h:1467 tithek.h:1489 tithek.h:1546 tithek.h:1725
  6719 #: tithek.h:1740 tithek.h:1914 tithek.h:1950 tithek.h:1966 tithek.h:2200
  6720 #: tithek.h:2388 tithek.h:2713 tithek.h:2759 tithek.h:2777 tithek.h:2790
   6732#: tithek.h:1740 tithek.h:1915 tithek.h:1951 tithek.h:1967 tithek.h:2201
   6733#: tithek.h:2389 tithek.h:2714 tithek.h:2760 tithek.h:2778 tithek.h:2791
  67216734#: tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702 tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017
  67226735#: tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68 TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216
   
  68026815#: webif_index.atemio6200.h:94 webif_index.atemio7600.h:92
  68036816#: webif_index.atemio-nemesis.h:94 webif_index.dm520.h:94
  6804 #: webif_index.dm525.h:94 webif_index.dm7020hd.h:94 webif_index.dm7020hdv2.h:94
  6805 #: webif_index.dm900.h:94 webif_rc.atemio5200.h:21 webif_rc.atemio520.h:25
  6806 #: webif_rc.atemio530.h:25 webif_rc.atemio6000.h:21 webif_rc.atemio6100.h:21
  6807 #: webif_rc.atemio6200.h:21 webif_rc.atemio7600.h:25
   6817#: webif_index.dm525.h:94 webif_index.dm7020hd.h:94
   6818#: webif_index.dm7020hdv2.h:94 webif_index.dm900.h:94 webif_rc.atemio5200.h:21
   6819#: webif_rc.atemio520.h:25 webif_rc.atemio530.h:25 webif_rc.atemio6000.h:21
   6820#: webif_rc.atemio6100.h:21 webif_rc.atemio6200.h:21 webif_rc.atemio7600.h:25
  68086821#: webif_rc.atemio-nemesis.h:21 webif_rc.dm520.h:21 webif_rc.dm525.h:21
  68096822#: webif_rc.dm7020hd.h:21 webif_rc.dm7020hdv2.h:21 webif_rc.dm900.h:21
   
  69836996msgstr ""
  69846997
  6985 #: tithek.h:2050
   6998#: tithek.h:2051
  69866999msgid "Page"
  69877000msgstr "trang"
  69887001
  6989 #: webif_index.atemio7600.h:100 webif_rc.atemio510.h:4 webif_rc.atemio7600.h:33
  6990 #: webif_rc_virtual.atemio510.h:4
   7002#: webif_index.atemio7600.h:100 webif_rc.atemio510.h:4
   7003#: webif_rc.atemio7600.h:33 webif_rc_virtual.atemio510.h:4
  69917004msgid "Page Down"
  69927005msgstr ""
   
  70567069#: webif_index.atemio-nemesis.h:56 webif_index.atemio-nemesis.h:112
  70577070#: webif_index.dm520.h:56 webif_index.dm520.h:112 webif_index.dm525.h:56
  7058 #: webif_index.dm525.h:112 webif_index.dm7020hd.h:56 webif_index.dm7020hd.h:112
  7059 #: webif_index.dm7020hdv2.h:56 webif_index.dm7020hdv2.h:112
  7060 #: webif_index.dm900.h:56 webif_index.dm900.h:112 webif_rc.atemio510.h:30
  7061 #: webif_rc.atemio5200.h:39 webif_rc.atemio520.h:42 webif_rc.atemio530.h:42
  7062 #: webif_rc.atemio6000.h:39 webif_rc.atemio6100.h:39 webif_rc.atemio6200.h:39
  7063 #: webif_rc.atemio7600.h:41 webif_rc.atemio-nemesis.h:39 webif_rc.dm520.h:39
  7064 #: webif_rc.dm525.h:39 webif_rc.dm7020hd.h:39 webif_rc.dm7020hdv2.h:39
  7065 #: webif_rc.dm900.h:39 webif_rc.h:39 webif_rc_virtual.atemio510.h:30
   7071#: webif_index.dm525.h:112 webif_index.dm7020hd.h:56
   7072#: webif_index.dm7020hd.h:112 webif_index.dm7020hdv2.h:56
   7073#: webif_index.dm7020hdv2.h:112 webif_index.dm900.h:56 webif_index.dm900.h:112
   7074#: webif_rc.atemio510.h:30 webif_rc.atemio5200.h:39 webif_rc.atemio520.h:42
   7075#: webif_rc.atemio530.h:42 webif_rc.atemio6000.h:39 webif_rc.atemio6100.h:39
   7076#: webif_rc.atemio6200.h:39 webif_rc.atemio7600.h:41
   7077#: webif_rc.atemio-nemesis.h:39 webif_rc.dm520.h:39 webif_rc.dm525.h:39
   7078#: webif_rc.dm7020hd.h:39 webif_rc.dm7020hdv2.h:39 webif_rc.dm900.h:39
   7079#: webif_rc.h:39 webif_rc_virtual.atemio510.h:30
  70667080#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:17 webif_rc_virtual.atemio520.h:17
  70677081#: webif_rc_virtual.atemio530.h:17 webif_rc_virtual.atemio6000.h:17
   
  70957109#: webif_index.atemio-nemesis.h:64 webif_index.atemio-nemesis.h:120
  70967110#: webif_index.dm520.h:64 webif_index.dm520.h:120 webif_index.dm525.h:64
  7097 #: webif_index.dm525.h:120 webif_index.dm7020hd.h:64 webif_index.dm7020hd.h:120
  7098 #: webif_index.dm7020hdv2.h:64 webif_index.dm7020hdv2.h:120
  7099 #: webif_index.dm900.h:64 webif_index.dm900.h:120 webif_rc.atemio510.h:8
  7100 #: webif_rc.atemio5200.h:47 webif_rc.atemio520.h:6 webif_rc.atemio530.h:6
  7101 #: webif_rc.atemio6000.h:47 webif_rc.atemio6100.h:47 webif_rc.atemio6200.h:47
  7102 #: webif_rc.atemio7600.h:45 webif_rc.atemio-nemesis.h:47 webif_rc.dm520.h:47
  7103 #: webif_rc.dm525.h:47 webif_rc.dm7020hd.h:47 webif_rc.dm7020hdv2.h:47
  7104 #: webif_rc.dm900.h:47 webif_rc.h:47 webif_rc_virtual.atemio510.h:8
   7111#: webif_index.dm525.h:120 webif_index.dm7020hd.h:64
   7112#: webif_index.dm7020hd.h:120 webif_index.dm7020hdv2.h:64
   7113#: webif_index.dm7020hdv2.h:120 webif_index.dm900.h:64 webif_index.dm900.h:120
   7114#: webif_rc.atemio510.h:8 webif_rc.atemio5200.h:47 webif_rc.atemio520.h:6
   7115#: webif_rc.atemio530.h:6 webif_rc.atemio6000.h:47 webif_rc.atemio6100.h:47
   7116#: webif_rc.atemio6200.h:47 webif_rc.atemio7600.h:45
   7117#: webif_rc.atemio-nemesis.h:47 webif_rc.dm520.h:47 webif_rc.dm525.h:47
   7118#: webif_rc.dm7020hd.h:47 webif_rc.dm7020hdv2.h:47 webif_rc.dm900.h:47
   7119#: webif_rc.h:47 webif_rc_virtual.atemio510.h:8
  71057120msgid "PiP"
  71067121msgstr ""
   
  73717386
  73727387#: plugins_imdbapi_skin.xml.h:5 plugins_imdb_skin.xml.h:5
  7373 #: plugins_tmdb_skin.xml.h:4 skins_imdbapi_skin.xml.h:5 skins_imdb_skin.xml.h:5
  7374 #: skins_tmdb_skin.xml.h:4
   7388#: plugins_tmdb_skin.xml.h:4 skins_imdbapi_skin.xml.h:5
   7389#: skins_imdb_skin.xml.h:5 skins_tmdb_skin.xml.h:4
  73757390msgid "Plot:"
  73767391msgstr ""
   
  73847399#: webif_index.atemio-nemesis.h:62 webif_index.atemio-nemesis.h:118
  73857400#: webif_index.dm520.h:62 webif_index.dm520.h:118 webif_index.dm525.h:62
  7386 #: webif_index.dm525.h:118 webif_index.dm7020hd.h:62 webif_index.dm7020hd.h:118
  7387 #: webif_index.dm7020hdv2.h:62 webif_index.dm7020hdv2.h:118
  7388 #: webif_index.dm900.h:62 webif_index.dm900.h:118 webif_rc.atemio5200.h:45
  7389 #: webif_rc.atemio6000.h:45 webif_rc.atemio6100.h:45 webif_rc.atemio6200.h:45
  7390 #: webif_rc.atemio-nemesis.h:45 webif_rc.dm520.h:45 webif_rc.dm525.h:45
  7391 #: webif_rc.dm7020hd.h:45 webif_rc.dm7020hdv2.h:45 webif_rc.dm900.h:45
  7392 #: webif_rc.h:45
   7401#: webif_index.dm525.h:118 webif_index.dm7020hd.h:62
   7402#: webif_index.dm7020hd.h:118 webif_index.dm7020hdv2.h:62
   7403#: webif_index.dm7020hdv2.h:118 webif_index.dm900.h:62 webif_index.dm900.h:118
   7404#: webif_rc.atemio5200.h:45 webif_rc.atemio6000.h:45 webif_rc.atemio6100.h:45
   7405#: webif_rc.atemio6200.h:45 webif_rc.atemio-nemesis.h:45 webif_rc.dm520.h:45
   7406#: webif_rc.dm525.h:45 webif_rc.dm7020hd.h:45 webif_rc.dm7020hdv2.h:45
   7407#: webif_rc.dm900.h:45 webif_rc.h:45
  73937408msgid "Plugin"
  73947409msgstr ""
   
  78707885#: webif_index.atemio-nemesis.h:101 webif_index.dm520.h:101
  78717886#: webif_index.dm525.h:101 webif_index.dm7020hd.h:101
  7872 #: webif_index.dm7020hdv2.h:101 webif_index.dm900.h:101 webif_rc.atemio510.h:13
  7873 #: webif_rc.atemio5200.h:28 webif_rc.atemio520.h:31 webif_rc.atemio530.h:31
  7874 #: webif_rc.atemio6000.h:28 webif_rc.atemio6100.h:28 webif_rc.atemio6200.h:28
  7875 #: webif_rc.atemio7600.h:18 webif_rc.atemio-nemesis.h:28 webif_rc.dm520.h:28
  7876 #: webif_rc.dm525.h:28 webif_rc.dm7020hd.h:28 webif_rc.dm7020hdv2.h:28
  7877 #: webif_rc.dm900.h:28 webif_rc.h:28 webif_rc_virtual.atemio510.h:13
   7887#: webif_index.dm7020hdv2.h:101 webif_index.dm900.h:101
   7888#: webif_rc.atemio510.h:13 webif_rc.atemio5200.h:28 webif_rc.atemio520.h:31
   7889#: webif_rc.atemio530.h:31 webif_rc.atemio6000.h:28 webif_rc.atemio6100.h:28
   7890#: webif_rc.atemio6200.h:28 webif_rc.atemio7600.h:18
   7891#: webif_rc.atemio-nemesis.h:28 webif_rc.dm520.h:28 webif_rc.dm525.h:28
   7892#: webif_rc.dm7020hd.h:28 webif_rc.dm7020hdv2.h:28 webif_rc.dm900.h:28
   7893#: webif_rc.h:28 webif_rc_virtual.atemio510.h:13
  78787894msgid "Recall"
  78797895msgstr ""
   
  78897905msgstr "Đầu thu đang khởi động lại !!!"
  78907906
  7891 #: titan.c:1228
   7907#: titan.c:1230
  78927908msgid "Receiver successful unlocked"
  78937909msgstr "Khóa đầu vào"
   
  79868002#: webif_index.atemio-nemesis.h:51 webif_index.atemio-nemesis.h:107
  79878003#: webif_index.dm520.h:51 webif_index.dm520.h:107 webif_index.dm525.h:51
  7988 #: webif_index.dm525.h:107 webif_index.dm7020hd.h:51 webif_index.dm7020hd.h:107
  7989 #: webif_index.dm7020hdv2.h:51 webif_index.dm7020hdv2.h:107
  7990 #: webif_index.dm900.h:51 webif_index.dm900.h:107 webif_rc.atemio510.h:38
  7991 #: webif_rc.atemio5200.h:34 webif_rc.atemio520.h:32 webif_rc.atemio530.h:32
  7992 #: webif_rc.atemio6000.h:34 webif_rc.atemio6100.h:34 webif_rc.atemio6200.h:34
  7993 #: webif_rc.atemio7600.h:26 webif_rc.atemio-nemesis.h:34 webif_rc.dm520.h:34
  7994 #: webif_rc.dm525.h:34 webif_rc.dm7020hd.h:34 webif_rc.dm7020hdv2.h:34
  7995 #: webif_rc.dm900.h:34 webif_rc.h:34 webif_rc_virtual.atemio510.h:38
   8004#: webif_index.dm525.h:107 webif_index.dm7020hd.h:51
   8005#: webif_index.dm7020hd.h:107 webif_index.dm7020hdv2.h:51
   8006#: webif_index.dm7020hdv2.h:107 webif_index.dm900.h:51 webif_index.dm900.h:107
   8007#: webif_rc.atemio510.h:38 webif_rc.atemio5200.h:34 webif_rc.atemio520.h:32
   8008#: webif_rc.atemio530.h:32 webif_rc.atemio6000.h:34 webif_rc.atemio6100.h:34
   8009#: webif_rc.atemio6200.h:34 webif_rc.atemio7600.h:26
   8010#: webif_rc.atemio-nemesis.h:34 webif_rc.dm520.h:34 webif_rc.dm525.h:34
   8011#: webif_rc.dm7020hd.h:34 webif_rc.dm7020hdv2.h:34 webif_rc.dm900.h:34
   8012#: webif_rc.h:34 webif_rc_virtual.atemio510.h:38
  79968013#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:25 webif_rc_virtual.atemio520.h:25
  79978014#: webif_rc_virtual.atemio530.h:25 webif_rc_virtual.atemio6000.h:25
   
  80458062msgstr ""
  80468063
  8047 #: titan.c:1023
   8064#: titan.c:1025
  80488065msgid "RemoteControl Long Version"
  80498066msgstr ""
  80508067
  8051 #: titan.c:1022
   8068#: titan.c:1024
  80528069msgid "RemoteControl Old Version"
  80538070msgstr ""
   
  80698086msgstr ""
  80708087
  8071 #: skinadjust.h:653
   8088#: skinadjust.h:662
  80728089msgid "Remove Skinstyle"
  80738090msgstr ""
   
  80938110msgstr "Đã hủy thành công!"
  80948111
  8095 #: tithek.h:2759
   8112#: tithek.h:2760
  80968113msgid "Remove this Favorite ?"
  80978114msgstr "Hủy bỏ ưu thích này ?"
   
  81448161msgstr ""
  81458162
  8146 #: skinadjust.h:594
   8163#: skinadjust.h:603
  81478164msgid "Reset your Skin Settings ?"
  81488165msgstr ""
   
  84558472#: webif_index.atemio5200.h:76 webif_index.atemio6200.h:76
  84568473#: webif_index.atemio-nemesis.h:76 webif_index.dm520.h:76
  8457 #: webif_index.dm525.h:76 webif_index.dm7020hd.h:76 webif_index.dm7020hdv2.h:76
  8458 #: webif_index.dm900.h:76 webif_rc.atemio5200.h:3 webif_rc.atemio6000.h:3
  8459 #: webif_rc.atemio6100.h:3 webif_rc.atemio6200.h:3 webif_rc.atemio-nemesis.h:3
  8460 #: webif_rc.dm520.h:3 webif_rc.dm525.h:3 webif_rc.dm7020hd.h:3
  8461 #: webif_rc.dm7020hdv2.h:3 webif_rc.dm900.h:3 webif_rc.h:3
   8474#: webif_index.dm525.h:76 webif_index.dm7020hd.h:76
   8475#: webif_index.dm7020hdv2.h:76 webif_index.dm900.h:76 webif_rc.atemio5200.h:3
   8476#: webif_rc.atemio6000.h:3 webif_rc.atemio6100.h:3 webif_rc.atemio6200.h:3
   8477#: webif_rc.atemio-nemesis.h:3 webif_rc.dm520.h:3 webif_rc.dm525.h:3
   8478#: webif_rc.dm7020hd.h:3 webif_rc.dm7020hdv2.h:3 webif_rc.dm900.h:3
   8479#: webif_rc.h:3
  84628480msgid "STB"
  84638481msgstr ""
   
  84688486
  84698487#: plugins_dlna_skin.xml.h:13 plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:9
  8470 #: plugins_xupnpd_skin.xml.h:3 skin_default_skin.xml.h:625
   8488#: plugins_xupnpd_skin.xml.h:3 skin_default_skin.xml.h:624
  84718489#: skins_dlna_skin.xml.h:13 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:9
  84728490#: skins_xupnpd_skin.xml.h:3
   
  88368854msgstr "Không có đầu ra."
  88378855
  8838 #: amazon.h:96 amazon.h:103 amazon.h:128 amazon.h:130 amazon.h:854 amazon.h:856
  8839 #: ard.h:126 ard.h:128 beeg.h:50 beeg.h:52 epgsearch.h:179 epgsearch.h:193
  8840 #: epgsearch.h:207 filmon.h:13 filmon.h:15 giga.h:80 giga.h:82 imdbapi.h:287
  8841 #: imdb.h:712 internetradio.h:13 internetradio.h:15 internettv.h:13
  8842 #: internettv.h:15 kinox.h:33 kinox.h:35 kinox.h:179 kinox.h:181 kinox.h:996
  8843 #: kinox.h:998 mlehd.h:90 mlehd.h:92 movie2k.h:74 movie2k.h:76 movie2k.h:231
  8844 #: movie2k.h:233 movie4k.h:146 movie4k.h:148 movie4k.h:303 movie4k.h:305
  8845 #: myvideo.h:231 myvideo.h:233 myvideo.h:375 myvideo.h:377 nbastream.h:221
  8846 #: nbastream.h:223 netzkino.h:13 netzkino.h:15 nowtv.h:133 nowtv.h:135
  8847 #: rtl2now.h:249 rtl2now.h:251 rtl2now.h:313 rtl2now.h:315 rtl2now.h:377
  8848 #: rtl2now.h:379 rtl2now.h:441 rtl2now.h:443 rtl2now.h:505 rtl2now.h:507
  8849 #: rtl2now.h:569 rtl2now.h:571 skin_default_skin.xml.h:557 solarmovie.h:138
  8850 #: solarmovie.h:140 solarmovie.h:272 solarmovie.h:274 tectime.h:13 tectime.h:15
   8856#: amazon.h:96 amazon.h:103 amazon.h:128 amazon.h:130 amazon.h:854
   8857#: amazon.h:856 ard.h:126 ard.h:128 beeg.h:50 beeg.h:52 epgsearch.h:179
   8858#: epgsearch.h:193 epgsearch.h:207 filmon.h:13 filmon.h:15 giga.h:80 giga.h:82
   8859#: imdbapi.h:287 imdb.h:712 internetradio.h:13 internetradio.h:15
   8860#: internettv.h:13 internettv.h:15 kinox.h:33 kinox.h:35 kinox.h:179
   8861#: kinox.h:181 kinox.h:996 kinox.h:998 mlehd.h:90 mlehd.h:92 movie2k.h:74
   8862#: movie2k.h:76 movie2k.h:231 movie2k.h:233 movie4k.h:146 movie4k.h:148
   8863#: movie4k.h:303 movie4k.h:305 myvideo.h:231 myvideo.h:233 myvideo.h:375
   8864#: myvideo.h:377 nbastream.h:221 nbastream.h:223 netzkino.h:13 netzkino.h:15
   8865#: nowtv.h:133 nowtv.h:135 rtl2now.h:249 rtl2now.h:251 rtl2now.h:313
   8866#: rtl2now.h:315 rtl2now.h:377 rtl2now.h:379 rtl2now.h:441 rtl2now.h:443
   8867#: rtl2now.h:505 rtl2now.h:507 rtl2now.h:569 rtl2now.h:571
   8868#: skin_default_skin.xml.h:557 solarmovie.h:138 solarmovie.h:140
   8869#: solarmovie.h:272 solarmovie.h:274 tectime.h:13 tectime.h:15
  88518870#: tithek_global.h:637 tithek_global.h:763 tithek_global.h:831
  88528871#: tithek_global.h:833 tithek_global.h:1450 tithek_global.h:1452 tmdb.h:898
   
  89258944msgstr "Nhà sản xuất cáp đơn"
  89268945
  8927 #: titan.c:1030
   8946#: titan.c:1032
  89288947msgid "Select Your Remote Control"
  89298948msgstr ""
   
  90619080#: webif_index.atemio6200.h:14 webif_index.atemio7600.h:12
  90629081#: webif_index.atemio-nemesis.h:14 webif_index.dm520.h:14
  9063 #: webif_index.dm525.h:14 webif_index.dm7020hd.h:14 webif_index.dm7020hdv2.h:14
  9064 #: webif_index.dm900.h:14 webif_index.h:15
   9082#: webif_index.dm525.h:14 webif_index.dm7020hd.h:14
   9083#: webif_index.dm7020hdv2.h:14 webif_index.dm900.h:14 webif_index.h:15
  90659084msgid "Settings"
  90669085msgstr "thiết lập"
   
  90879106msgstr ""
  90889107
  9089 #: titan.c:1090
   9108#: titan.c:1092
  90909109msgid "Settings OK ?"
  90919110msgstr " Thiết lập OK ?"
   
  91159134msgstr "Tên không được để trống!"
  91169135
  9117 #: infobar.h:694 mc_audioplayer.h:333 mc_iptvplayer.h:106 mc_main.h:276
   9136#: infobar.h:699 mc_audioplayer.h:333 mc_iptvplayer.h:106 mc_main.h:276
  91189137#: mc_pictureplayer.h:124 mc_videoplayer.h:336 menu.h:215
  91199138msgid ""
   
  93209339msgstr ""
  93219340
  9322 #: skinadjust.h:621
   9341#: skinadjust.h:630
  93239342msgid "Skinstyle Name"
  93249343msgstr ""
   
  93459364#: webif_index.atemio-nemesis.h:66 webif_index.atemio-nemesis.h:122
  93469365#: webif_index.dm520.h:66 webif_index.dm520.h:122 webif_index.dm525.h:66
  9347 #: webif_index.dm525.h:122 webif_index.dm7020hd.h:66 webif_index.dm7020hd.h:122
  9348 #: webif_index.dm7020hdv2.h:66 webif_index.dm7020hdv2.h:122
  9349 #: webif_index.dm900.h:66 webif_index.dm900.h:122 webif_rc.atemio5200.h:49
  9350 #: webif_rc.atemio520.h:46 webif_rc.atemio530.h:46 webif_rc.atemio6000.h:49
  9351 #: webif_rc.atemio6100.h:49 webif_rc.atemio6200.h:49 webif_rc.atemio7600.h:49
  9352 #: webif_rc.atemio-nemesis.h:49 webif_rc.dm520.h:49 webif_rc.dm525.h:49
  9353 #: webif_rc.dm7020hd.h:49 webif_rc.dm7020hdv2.h:49 webif_rc.dm900.h:49
  9354 #: webif_rc.h:49
   9366#: webif_index.dm525.h:122 webif_index.dm7020hd.h:66
   9367#: webif_index.dm7020hd.h:122 webif_index.dm7020hdv2.h:66
   9368#: webif_index.dm7020hdv2.h:122 webif_index.dm900.h:66 webif_index.dm900.h:122
   9369#: webif_rc.atemio5200.h:49 webif_rc.atemio520.h:46 webif_rc.atemio530.h:46
   9370#: webif_rc.atemio6000.h:49 webif_rc.atemio6100.h:49 webif_rc.atemio6200.h:49
   9371#: webif_rc.atemio7600.h:49 webif_rc.atemio-nemesis.h:49 webif_rc.dm520.h:49
   9372#: webif_rc.dm525.h:49 webif_rc.dm7020hd.h:49 webif_rc.dm7020hdv2.h:49
   9373#: webif_rc.dm900.h:49 webif_rc.h:49
  93559374msgid "Sleep"
  93569375msgstr ""
   
  95449563msgstr "Bắt đầu khởi động"
  95459564
  9546 #: tithek.h:1914
   9565#: tithek.h:1915
  95479566msgid "Start playback"
  95489567msgstr "bắt đầu phát lại?"
   
  95829601#: webif_index.atemio-nemesis.h:57 webif_index.atemio-nemesis.h:113
  95839602#: webif_index.dm520.h:57 webif_index.dm520.h:113 webif_index.dm525.h:57
  9584 #: webif_index.dm525.h:113 webif_index.dm7020hd.h:57 webif_index.dm7020hd.h:113
  9585 #: webif_index.dm7020hdv2.h:57 webif_index.dm7020hdv2.h:113
  9586 #: webif_index.dm900.h:57 webif_index.dm900.h:113 webif_rc.atemio510.h:29
  9587 #: webif_rc.atemio5200.h:40 webif_rc.atemio520.h:41 webif_rc.atemio530.h:41
  9588 #: webif_rc.atemio6000.h:40 webif_rc.atemio6100.h:40 webif_rc.atemio6200.h:40
  9589 #: webif_rc.atemio7600.h:38 webif_rc.atemio-nemesis.h:40 webif_rc.dm520.h:40
  9590 #: webif_rc.dm525.h:40 webif_rc.dm7020hd.h:40 webif_rc.dm7020hdv2.h:40
  9591 #: webif_rc.dm900.h:40 webif_rc.h:40 webif_rc_virtual.atemio510.h:29
   9603#: webif_index.dm525.h:113 webif_index.dm7020hd.h:57
   9604#: webif_index.dm7020hd.h:113 webif_index.dm7020hdv2.h:57
   9605#: webif_index.dm7020hdv2.h:113 webif_index.dm900.h:57 webif_index.dm900.h:113
   9606#: webif_rc.atemio510.h:29 webif_rc.atemio5200.h:40 webif_rc.atemio520.h:41
   9607#: webif_rc.atemio530.h:41 webif_rc.atemio6000.h:40 webif_rc.atemio6100.h:40
   9608#: webif_rc.atemio6200.h:40 webif_rc.atemio7600.h:38
   9609#: webif_rc.atemio-nemesis.h:40 webif_rc.dm520.h:40 webif_rc.dm525.h:40
   9610#: webif_rc.dm7020hd.h:40 webif_rc.dm7020hdv2.h:40 webif_rc.dm900.h:40
   9611#: webif_rc.h:40 webif_rc_virtual.atemio510.h:29
  95929612#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:16 webif_rc_virtual.atemio520.h:16
  95939613#: webif_rc_virtual.atemio530.h:16 webif_rc_virtual.atemio6000.h:16
   
  97509770msgstr ""
  97519771
  9752 #: skin_default_skin.xml.h:638
   9772#: skin_default_skin.xml.h:637
  97539773msgid "Symbol rate:"
  97549774msgstr "Tốc độ mẫu:"
  97559775
  9756 #: skin_default_skin.xml.h:637
   9776#: skin_default_skin.xml.h:638
  97579777msgid "Symbolrate"
  97589778msgstr " Tốc độ mẫu"
   
  99089928#: webif_rc.atemio5200.h:1 webif_rc.atemio5200.h:51 webif_rc.atemio6000.h:1
  99099929#: webif_rc.atemio6000.h:51 webif_rc.atemio6100.h:1 webif_rc.atemio6100.h:51
  9910 #: webif_rc.atemio6200.h:1 webif_rc.atemio6200.h:51 webif_rc.atemio-nemesis.h:1
  9911 #: webif_rc.atemio-nemesis.h:51 webif_rc.dm520.h:1 webif_rc.dm520.h:51
  9912 #: webif_rc.dm525.h:1 webif_rc.dm525.h:51 webif_rc.dm7020hd.h:1
  9913 #: webif_rc.dm7020hd.h:51 webif_rc.dm7020hdv2.h:1 webif_rc.dm7020hdv2.h:51
  9914 #: webif_rc.dm900.h:1 webif_rc.dm900.h:51 webif_rc.h:1 webif_rc.h:51
   9930#: webif_rc.atemio6200.h:1 webif_rc.atemio6200.h:51
   9931#: webif_rc.atemio-nemesis.h:1 webif_rc.atemio-nemesis.h:51 webif_rc.dm520.h:1
   9932#: webif_rc.dm520.h:51 webif_rc.dm525.h:1 webif_rc.dm525.h:51
   9933#: webif_rc.dm7020hd.h:1 webif_rc.dm7020hd.h:51 webif_rc.dm7020hdv2.h:1
   9934#: webif_rc.dm7020hdv2.h:51 webif_rc.dm900.h:1 webif_rc.dm900.h:51
   9935#: webif_rc.h:1 webif_rc.h:51
  99159936msgid "TV"
  99169937msgstr ""
   
  99779998#: webif_index.atemio-nemesis.h:67 webif_index.atemio-nemesis.h:123
  99789999#: webif_index.dm520.h:67 webif_index.dm520.h:123 webif_index.dm525.h:67
  9979 #: webif_index.dm525.h:123 webif_index.dm7020hd.h:67 webif_index.dm7020hd.h:123
  9980 #: webif_index.dm7020hdv2.h:67 webif_index.dm7020hdv2.h:123
  9981 #: webif_index.dm900.h:67 webif_index.dm900.h:123 webif_rc.atemio510.h:26
  9982 #: webif_rc.atemio5200.h:50 webif_rc.atemio520.h:18 webif_rc.atemio530.h:18
  9983 #: webif_rc.atemio6000.h:50 webif_rc.atemio6100.h:50 webif_rc.atemio6200.h:50
  9984 #: webif_rc.atemio7600.h:14 webif_rc.atemio-nemesis.h:50 webif_rc.dm520.h:50
  9985 #: webif_rc.dm525.h:50 webif_rc.dm7020hd.h:50 webif_rc.dm7020hdv2.h:50
  9986 #: webif_rc.dm900.h:50 webif_rc.h:50 webif_rc_virtual.atemio510.h:26
   10000#: webif_index.dm525.h:123 webif_index.dm7020hd.h:67
   10001#: webif_index.dm7020hd.h:123 webif_index.dm7020hdv2.h:67
   10002#: webif_index.dm7020hdv2.h:123 webif_index.dm900.h:67 webif_index.dm900.h:123
   10003#: webif_rc.atemio510.h:26 webif_rc.atemio5200.h:50 webif_rc.atemio520.h:18
   10004#: webif_rc.atemio530.h:18 webif_rc.atemio6000.h:50 webif_rc.atemio6100.h:50
   10005#: webif_rc.atemio6200.h:50 webif_rc.atemio7600.h:14
   10006#: webif_rc.atemio-nemesis.h:50 webif_rc.dm520.h:50 webif_rc.dm525.h:50
   10007#: webif_rc.dm7020hd.h:50 webif_rc.dm7020hdv2.h:50 webif_rc.dm900.h:50
   10008#: webif_rc.h:50 webif_rc_virtual.atemio510.h:26
  998710009#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:13 webif_rc_virtual.atemio520.h:13
  998810010#: webif_rc_virtual.atemio530.h:13 webif_rc_virtual.atemio6000.h:13
   
  1001910041msgstr ""
  1002010042
  10021 #: tithek_global.h:223 tithek.h:2713
   10043#: tithek_global.h:223 tithek.h:2714
  1002210044msgid "The hoster is not yet supported !"
  1002310045msgstr "Máy chủ chưa được hỗ trợ !"
   
  1030210324#: extensions.h:272 extensions.h:332 extensions.h:431 extensions.h:470
  1030310325#: global.h:7622 global.h:7642 global.h:7662 global.h:7682 global.h:7702
  10304 #: kravencfg.c:212 skinadjust.h:610 skinadjust.h:676 skinadjust.h:1101
  10305 #: skinadjust.h:1163
   10326#: kravencfg.c:212 skinadjust.h:619 skinadjust.h:685 skinadjust.h:1110
   10327#: skinadjust.h:1172
  1030610328msgid "Titan will be restarted!"
  1030710329msgstr ""
   
  1033110353msgstr ""
  1033210354
  10333 #: tithek.h:1966
   10355#: tithek.h:1967
  1033410356msgid "TitanNit Tithek disclaimer"
  1033510357msgstr ""
   
  1035610378msgstr ""
  1035710379
  10358 #: tithek_global.h:591 tithek_global.h:713 tithek.h:2011 tithek.h:2147
  10359 #: tithek.h:2755 tithek.h:2773 tithek.h:2786 tithek.h:2803
   10380#: tithek_global.h:591 tithek_global.h:713 tithek.h:2012 tithek.h:2148
   10381#: tithek.h:2756 tithek.h:2774 tithek.h:2787 tithek.h:2804
  1036010382msgid "Tithek - Mainmenu - Favoriten"
  1036110383msgstr ""
   
  1037410396msgstr ""
  1037510397
  10376 #: play.h:417 play.h:451 plugins_imdbapi_skin.xml.h:9 plugins_imdb_skin.xml.h:9
  10377 #: plugins_tmc_skin.xml.h:15 plugins_tmdb_skin.xml.h:9
  10378 #: skins_imdbapi_skin.xml.h:9 skins_imdb_skin.xml.h:9 skins_tmc_skin.xml.h:15
  10379 #: skins_tmdb_skin.xml.h:9
   10398#: play.h:417 play.h:451 plugins_imdbapi_skin.xml.h:9
   10399#: plugins_imdb_skin.xml.h:9 plugins_tmc_skin.xml.h:15
   10400#: plugins_tmdb_skin.xml.h:9 skins_imdbapi_skin.xml.h:9
   10401#: skins_imdb_skin.xml.h:9 skins_tmc_skin.xml.h:15 skins_tmdb_skin.xml.h:9
  1038010402msgid "Title:"
  1038110403msgstr ""
   
  1074110763msgstr ""
  1074210764
  10743 #: titan.c:1331
   10765#: titan.c:1333
  1074410766msgid "Unknown Error."
  1074510767msgstr "Không xác định được lỗi."
   
  1096410986#: webif_index.atemio-nemesis.h:47 webif_index.atemio-nemesis.h:103
  1096510987#: webif_index.dm520.h:47 webif_index.dm520.h:103 webif_index.dm525.h:47
  10966 #: webif_index.dm525.h:103 webif_index.dm7020hd.h:47 webif_index.dm7020hd.h:103
  10967 #: webif_index.dm7020hdv2.h:47 webif_index.dm7020hdv2.h:103
  10968 #: webif_index.dm900.h:47 webif_index.dm900.h:103 webif_rc.atemio510.h:45
  10969 #: webif_rc.atemio5200.h:30 webif_rc.atemio520.h:22 webif_rc.atemio530.h:22
  10970 #: webif_rc.atemio6000.h:30 webif_rc.atemio6100.h:30 webif_rc.atemio6200.h:30
  10971 #: webif_rc.atemio7600.h:31 webif_rc.atemio-nemesis.h:30 webif_rc.dm520.h:30
  10972 #: webif_rc.dm525.h:30 webif_rc.dm7020hd.h:30 webif_rc.dm7020hdv2.h:30
  10973 #: webif_rc.dm900.h:30 webif_rc.h:30 webif_rc_virtual.atemio510.h:45
   10988#: webif_index.dm525.h:103 webif_index.dm7020hd.h:47
   10989#: webif_index.dm7020hd.h:103 webif_index.dm7020hdv2.h:47
   10990#: webif_index.dm7020hdv2.h:103 webif_index.dm900.h:47 webif_index.dm900.h:103
   10991#: webif_rc.atemio510.h:45 webif_rc.atemio5200.h:30 webif_rc.atemio520.h:22
   10992#: webif_rc.atemio530.h:22 webif_rc.atemio6000.h:30 webif_rc.atemio6100.h:30
   10993#: webif_rc.atemio6200.h:30 webif_rc.atemio7600.h:31
   10994#: webif_rc.atemio-nemesis.h:30 webif_rc.dm520.h:30 webif_rc.dm525.h:30
   10995#: webif_rc.dm7020hd.h:30 webif_rc.dm7020hdv2.h:30 webif_rc.dm900.h:30
   10996#: webif_rc.h:30 webif_rc_virtual.atemio510.h:45
  1097410997#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:32 webif_rc_virtual.atemio520.h:32
  1097510998#: webif_rc_virtual.atemio530.h:32 webif_rc_virtual.atemio6000.h:32
   
  1098711010#: webif_index.atemio-nemesis.h:46 webif_index.atemio-nemesis.h:102
  1098811011#: webif_index.dm520.h:46 webif_index.dm520.h:102 webif_index.dm525.h:46
  10989 #: webif_index.dm525.h:102 webif_index.dm7020hd.h:46 webif_index.dm7020hd.h:102
  10990 #: webif_index.dm7020hdv2.h:46 webif_index.dm7020hdv2.h:102
  10991 #: webif_index.dm900.h:46 webif_index.dm900.h:102 webif_rc.atemio510.h:44
  10992 #: webif_rc.atemio5200.h:29 webif_rc.atemio520.h:21 webif_rc.atemio530.h:21
  10993 #: webif_rc.atemio6000.h:29 webif_rc.atemio6100.h:29 webif_rc.atemio6200.h:29
  10994 #: webif_rc.atemio7600.h:30 webif_rc.atemio-nemesis.h:29 webif_rc.dm520.h:29
  10995 #: webif_rc.dm525.h:29 webif_rc.dm7020hd.h:29 webif_rc.dm7020hdv2.h:29
  10996 #: webif_rc.dm900.h:29 webif_rc.h:29 webif_rc_virtual.atemio510.h:44
   11012#: webif_index.dm525.h:102 webif_index.dm7020hd.h:46
   11013#: webif_index.dm7020hd.h:102 webif_index.dm7020hdv2.h:46
   11014#: webif_index.dm7020hdv2.h:102 webif_index.dm900.h:46 webif_index.dm900.h:102
   11015#: webif_rc.atemio510.h:44 webif_rc.atemio5200.h:29 webif_rc.atemio520.h:21
   11016#: webif_rc.atemio530.h:21 webif_rc.atemio6000.h:29 webif_rc.atemio6100.h:29
   11017#: webif_rc.atemio6200.h:29 webif_rc.atemio7600.h:30
   11018#: webif_rc.atemio-nemesis.h:29 webif_rc.dm520.h:29 webif_rc.dm525.h:29
   11019#: webif_rc.dm7020hd.h:29 webif_rc.dm7020hdv2.h:29 webif_rc.dm900.h:29
   11020#: webif_rc.h:29 webif_rc_virtual.atemio510.h:44
  1099711021#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:31 webif_rc_virtual.atemio520.h:31
  1099811022#: webif_rc_virtual.atemio530.h:31 webif_rc_virtual.atemio6000.h:31
   
  1106511089"bạn có thể cấu hình giao diện mới"
  1106611090
  11067 #: tpk_showname.h:214
   11091#: tpk_showname.h:215
  1106811092msgid "WM2014"
  1106911093msgstr ""
  1107011094
  11071 #: tpk_description.h:197
   11095#: tpk_description.h:198
  1107211096msgid "WM2014 Plugin"
  1107311097msgstr ""
   
  1109711121#: webif_index.atemio-nemesis.h:61 webif_index.atemio-nemesis.h:117
  1109811122#: webif_index.dm520.h:61 webif_index.dm520.h:117 webif_index.dm525.h:61
  11099 #: webif_index.dm525.h:117 webif_index.dm7020hd.h:61 webif_index.dm7020hd.h:117
  11100 #: webif_index.dm7020hdv2.h:61 webif_index.dm7020hdv2.h:117
  11101 #: webif_index.dm900.h:61 webif_index.dm900.h:117 webif_rc.atemio5200.h:44
  11102 #: webif_rc.atemio6000.h:44 webif_rc.atemio6100.h:44 webif_rc.atemio6200.h:44
  11103 #: webif_rc.atemio-nemesis.h:44 webif_rc.dm520.h:44 webif_rc.dm525.h:44
  11104 #: webif_rc.dm7020hd.h:44 webif_rc.dm7020hdv2.h:44 webif_rc.dm900.h:44
  11105 #: webif_rc.h:44
   11123#: webif_index.dm525.h:117 webif_index.dm7020hd.h:61
   11124#: webif_index.dm7020hd.h:117 webif_index.dm7020hdv2.h:61
   11125#: webif_index.dm7020hdv2.h:117 webif_index.dm900.h:61 webif_index.dm900.h:117
   11126#: webif_rc.atemio5200.h:44 webif_rc.atemio6000.h:44 webif_rc.atemio6100.h:44
   11127#: webif_rc.atemio6200.h:44 webif_rc.atemio-nemesis.h:44 webif_rc.dm520.h:44
   11128#: webif_rc.dm525.h:44 webif_rc.dm7020hd.h:44 webif_rc.dm7020hdv2.h:44
   11129#: webif_rc.dm900.h:44 webif_rc.h:44
  1110611130msgid "WWW"
  1110711131msgstr ""
   
  1123411258
  1123511259#: tpk_showname.h:208
   11260msgid "Wlan 8188eu"
   11261msgstr ""
   11262
   11263#: tpk_showname.h:209
  1123611264msgid "Wlan 8192cu"
  1123711265msgstr ""
  1123811266
  11239 #: tpk_showname.h:209
   11267#: tpk_showname.h:210
  1124011268msgid "Wlan 8192du"
  1124111269msgstr ""
  1124211270
  11243 #: tpk_showname.h:210
   11271#: tpk_showname.h:211
  1124411272msgid "Wlan 8712u"
  1124511273msgstr ""
   
  1124911277msgstr ""
  1125011278
  11251 #: tpk_showname.h:211
   11279#: tpk_showname.h:212
  1125211280msgid "Wlan rt2870sta"
  1125311281msgstr ""
  1125411282
  11255 #: tpk_showname.h:212
   11283#: tpk_showname.h:213
  1125611284msgid "Wlan rt3070sta"
  1125711285msgstr ""
  1125811286
  11259 #: tpk_showname.h:213
   11287#: tpk_showname.h:214
  1126011288msgid "Wlan rt5370sta"
  1126111289msgstr ""
   
  1126511293msgstr ""
  1126611294
  11267 #: tpk_description.h:198
   11295#: tpk_description.h:199
  1126811296msgid "Wooden clock - Standby - Samsung LCD Skin Channel."
  1126911297msgstr ""
   
  1129811326msgstr "Độ phân giải"
  1129911327
  11300 #: tpk_showname.h:215
   11328#: tpk_showname.h:216
  1130111329msgid "XPicons LightTransparent (Astra 19.2E)"
  1130211330msgstr ""
  1130311331
  11304 #: tpk_showname.h:216
   11332#: tpk_showname.h:217
  1130511333msgid "XPicons LightTransparent (Astra 23.5E)"
  1130611334msgstr ""
  1130711335
  11308 #: tpk_showname.h:217
   11336#: tpk_showname.h:218
  1130911337msgid "XPicons LightTransparent (Astra 28.2E)"
  1131011338msgstr ""
  1131111339
  11312 #: tpk_showname.h:218
   11340#: tpk_showname.h:219
  1131311341msgid "XPicons LightTransparent (Hotbird 13.0E)"
  1131411342msgstr ""
  1131511343
  11316 #: tpk_showname.h:219
   11344#: tpk_showname.h:220
  1131711345msgid "XPicons LightTransparent (small - Astra 19.2E)31.10.2016"
  1131811346msgstr ""
  1131911347
  11320 #: tpk_showname.h:220
   11348#: tpk_showname.h:221
  1132111349msgid "XPicons MirrorGlass3D (KabelD)"
  1132211350msgstr ""
  1132311351
  11324 #: tpk_showname.h:221
   11352#: tpk_showname.h:222
  1132511353msgid "XPicons Pimpert (Astra 19.2E)"
  1132611354msgstr ""
  1132711355
  11328 #: tpk_showname.h:222
   11356#: tpk_showname.h:223
  1132911357msgid "XPicons Pimpert rounded (Astra 19.2E)"
  1133011358msgstr ""
  1133111359
  11332 #: tpk_showname.h:223
   11360#: tpk_showname.h:224
  1133311361msgid "XPicons Pimpert rounded (Hotbird 13,0E)"
  1133411362msgstr ""
   
  1135911387#: webif_index.atemio-nemesis.h:53 webif_index.atemio-nemesis.h:109
  1136011388#: webif_index.dm520.h:53 webif_index.dm520.h:109 webif_index.dm525.h:53
  11361 #: webif_index.dm525.h:109 webif_index.dm7020hd.h:53 webif_index.dm7020hd.h:109
  11362 #: webif_index.dm7020hdv2.h:53 webif_index.dm7020hdv2.h:109
  11363 #: webif_index.dm900.h:53 webif_index.dm900.h:109 webif_rc.atemio510.h:40
  11364 #: webif_rc.atemio5200.h:36 webif_rc.atemio520.h:34 webif_rc.atemio530.h:34
  11365 #: webif_rc.atemio6000.h:36 webif_rc.atemio6100.h:36 webif_rc.atemio6200.h:36
  11366 #: webif_rc.atemio7600.h:28 webif_rc.atemio-nemesis.h:36 webif_rc.dm520.h:36
  11367 #: webif_rc.dm525.h:36 webif_rc.dm7020hd.h:36 webif_rc.dm7020hdv2.h:36
  11368 #: webif_rc.dm900.h:36 webif_rc.h:36 webif_rc_virtual.atemio510.h:40
   11389#: webif_index.dm525.h:109 webif_index.dm7020hd.h:53
   11390#: webif_index.dm7020hd.h:109 webif_index.dm7020hdv2.h:53
   11391#: webif_index.dm7020hdv2.h:109 webif_index.dm900.h:53 webif_index.dm900.h:109
   11392#: webif_rc.atemio510.h:40 webif_rc.atemio5200.h:36 webif_rc.atemio520.h:34
   11393#: webif_rc.atemio530.h:34 webif_rc.atemio6000.h:36 webif_rc.atemio6100.h:36
   11394#: webif_rc.atemio6200.h:36 webif_rc.atemio7600.h:28
   11395#: webif_rc.atemio-nemesis.h:36 webif_rc.dm520.h:36 webif_rc.dm525.h:36
   11396#: webif_rc.dm7020hd.h:36 webif_rc.dm7020hdv2.h:36 webif_rc.dm900.h:36
   11397#: webif_rc.h:36 webif_rc_virtual.atemio510.h:40
  1136911398#: webif_rc_virtual.atemio5200.h:27 webif_rc_virtual.atemio520.h:27
  1137011399#: webif_rc_virtual.atemio530.h:27 webif_rc_virtual.atemio6000.h:27
   
  1140611435msgstr ""
  1140711436
  11408 #: tpk_showname.h:226
   11437#: tpk_showname.h:227
  1140911438msgid "Zombie"
  1141011439msgstr ""
   
  1211412143
  1211512144#: mc_audioplayer_settings.h:38 mc_iptvplayer_settings.h:34
  12116 #: mc_videoplayer_settings.h:34 plugins_mc_skin.xml.h:26 skins_mc_skin.xml.h:26
   12145#: mc_videoplayer_settings.h:34 plugins_mc_skin.xml.h:26
   12146#: skins_mc_skin.xml.h:26
  1211712147msgid "fullcover"
  1211812148msgstr "full cover"
   
  1262612656msgstr ""
  1262712657
  12628 #: infobar.h:1132
   12658#: infobar.h:1137
  1262912659msgid "no record channel found"
  1263012660msgstr ""
   
  1269512725#: mc_pictureplayer_settings.h:38 mc_pictureplayer_settings.h:67
  1269612726#: mc_videoplayer_settings.h:53 network.h:392 panel_settings_autostart.h:61
  12697 #: panel_settings_overclocking.h:276 readerconfig.h:421 settings_autostart.h:53
  12698 #: settings_overclocking.h:276 skinadjust.h:94 transponder.h:256
  12699 #: transponder.h:264 transponder.h:415 transponder.h:423 tunerconfig.h:964
  12700 #: vfdisplay.h:50 vfdisplay.h:71 vfdisplay.h:92 vfdisplay.h:115 vfdisplay.h:130
  12701 #: vfdisplay.h:165 vfdisplay.h:169
   12727#: panel_settings_overclocking.h:276 readerconfig.h:421
   12728#: settings_autostart.h:53 settings_overclocking.h:276 skinadjust.h:94
   12729#: transponder.h:256 transponder.h:264 transponder.h:415 transponder.h:423
   12730#: tunerconfig.h:964 vfdisplay.h:50 vfdisplay.h:71 vfdisplay.h:92
   12731#: vfdisplay.h:115 vfdisplay.h:130 vfdisplay.h:165 vfdisplay.h:169
  1270212732msgid "off"
  1270312733msgstr "tắt"
   
  1347613506#: webif_index.atemio6200.h:72 webif_index.atemio7600.h:67
  1347713507#: webif_index.atemio-nemesis.h:72 webif_index.dm520.h:72
  13478 #: webif_index.dm525.h:72 webif_index.dm7020hd.h:72 webif_index.dm7020hdv2.h:72
  13479 #: webif_index.dm900.h:72 webif_index.h:20
   13508#: webif_index.dm525.h:72 webif_index.dm7020hd.h:72
   13509#: webif_index.dm7020hdv2.h:72 webif_index.dm900.h:72 webif_index.h:20
  1348013510msgid "switch to original remote"
  1348113511msgstr ""
   
  1373113761#: transponder.h:259 transponder.h:295 transponder.h:330 transponder.h:348
  1373213762#: transponder.h:364 transponder.h:418 transponder.h:451 transponder.h:480
  13733 #: transponder.h:493 transponder.h:504 transponder.h:574 youtube.h:180 zdf.h:86
   13763#: transponder.h:493 transponder.h:504 transponder.h:574 youtube.h:180
   13764#: zdf.h:86
  1373413765msgid "unknown"
  1373513766msgstr "không biết"
   
  1392813959
  1392913960#: tpk_description.h:191
   13961msgid "wireless 8188eu.ko model"
   13962msgstr ""
   13963
   13964#: tpk_description.h:192
  1393013965msgid "wireless 8192cu.ko model"
  1393113966msgstr ""
  1393213967
  13933 #: tpk_description.h:192
   13968#: tpk_description.h:193
  1393413969msgid "wireless 8192du.ko model"
  1393513970msgstr ""
  1393613971
  13937 #: tpk_description.h:193
   13972#: tpk_description.h:194
  1393813973msgid "wireless modul 8712u.ko"
  1393913974msgstr ""
  1394013975
  13941 #: tpk_description.h:194
   13976#: tpk_description.h:195
  1394213977msgid "wireless modul rt2870sta.ko"
  1394313978msgstr ""
  1394413979
  13945 #: tpk_description.h:195
   13980#: tpk_description.h:196
  1394613981msgid "wireless modul rt3070sta.ko"
  1394713982msgstr ""
  1394813983
  13949 #: tpk_description.h:196
   13984#: tpk_description.h:197
  1395013985msgid "wireless modul rt5370sta.ko"
  1395113986msgstr ""
   
  1396714002msgstr ""
  1396814003
  13969 #: tpk_showname.h:224
   14004#: tpk_showname.h:225
  1397014005msgid "xupnpd"
  1397114006msgstr ""
  1397214007
  13973 #: tpk_description.h:199
   14008#: tpk_description.h:200
  1397414009msgid "xupnpd Medien Server (upnp)"
  1397514010msgstr ""
   
  1407314108msgstr ""
  1407414109
  14075 #: tpk_showname.h:225
   14110#: tpk_showname.h:226
  1407614111msgid "zapback (Werbezapper)"
  1407714112msgstr ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.