Ignore:
Timestamp:
Aug 13, 2018, 1:36:30 AM (11 months ago)
Author:
aafsvn
Message:

[titan] autoupdate po files (ufs912)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/po/vi/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r42644 r42656  
  784784msgstr "thêm 1"
  785785
  786 #: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1 tithek.h:2227
  787 #: tithek.h:3041
   786#: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1 tithek.h:2263
   787#: tithek.h:3074
  788788msgid "ADD FAV"
  789789msgstr "Thêm ưu thích"
   
  876876msgstr ""
  877877
  878 #: tithek.h:3008
   878#: tithek.h:3041
  879879msgid "Add this link as Favorite ?"
  880880msgstr " Muốn thêm vào mục ưa thích này?"
  881881
  882 #: tithek.h:2431 tithek.h:2619
   882#: tithek.h:2464 tithek.h:2652
  883883msgid "Add this sub folder as Favorite ?"
  884884msgstr ""
   
  19731973msgstr "Không có EPG!"
  19741974
  1975 #: tithek.h:2158
   1975#: tithek.h:2194
  19761976msgid "Can't get Streamurl !"
  19771977msgstr "không có tín hiệu"
   
  20312031msgstr "Không thể hiển thị file này"
  20322032
  2033 #: tithek.h:1674 tithek.h:1696 tithek.h:1753
   2033#: tithek.h:1710 tithek.h:1732 tithek.h:1789
  20342034msgid ""
  20352035"Can't start download.\n"
   
  22722272msgstr "Đóng menu"
  22732273
  2274 #: tithek.h:1982
   2274#: tithek.h:2018
  22752275msgid "Choice Playback"
  22762276msgstr "bắt đầu phát lại"
   
  23332333msgstr ""
  23342334
  2335 #: tithek.h:2044
   2335#: tithek.h:2080
  23362336msgid "Choose your Streaming Playback Modus from the following list"
  23372337msgstr ""
   
  26412641msgstr ""
  26422642
  2643 #: tithek.h:2416 tithek.h:2604
   2643#: tithek.h:2449 tithek.h:2637
  26442644msgid "Create sub folder"
  26452645msgstr ""
   
  31333133msgstr "Tải toàn bộ file"
  31343134
  3135 #: tithek.h:2032
   3135#: tithek.h:2068
  31363136msgid "Download Full File"
  31373137msgstr "Tải toàn bộ file"
  31383138
  3139 #: tithek.h:2033
   3139#: tithek.h:2069
  31403140msgid "Download Full File (background)"
  31413141msgstr " Tải toàn bộ file (hình nền)"
  31423142
  3143 #: tithek.h:2037
   3143#: tithek.h:2073
  31443144msgid "Download Full File (hlsdl)"
  31453145msgstr ""
  31463146
  3147 #: tithek.h:2040
   3147#: tithek.h:2076
  31483148msgid "Download Full File (youtube_dl)"
  31493149msgstr ""
   
  32163216msgstr ""
  32173217
  3218 #: tithek.h:2222 tithek.h:3036
   3218#: tithek.h:2258 tithek.h:3069
  32193219msgid "EDIT FAV"
  32203220msgstr ""
   
  34713471#: timeshiftsettings.h:45 titan.c:286 titan.c:1115 titan.c:1124 titan.c:1253
  34723472#: titan.c:1274 titan.c:1280 titan.c:1291 titan.c:1297 tithek.c:103
  3473 #: tithek_global.h:228 tithek.h:777 tithek.h:1647 tithek.h:1674 tithek.h:1696
  3474 #: tithek.h:1753 tithek.h:1932 tithek.h:1947 tithek.h:2122 tithek.h:2158
  3475 #: tithek.h:2175 tithek.h:2431 tithek.h:2619 tithek.h:2944 tithek.h:2990
  3476 #: tithek.h:3008 tithek.h:3021 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
   3473#: tithek_global.h:228 tithek.h:776 tithek.h:1683 tithek.h:1710 tithek.h:1732
   3474#: tithek.h:1789 tithek.h:1968 tithek.h:1983 tithek.h:2158 tithek.h:2194
   3475#: tithek.h:2211 tithek.h:2464 tithek.h:2652 tithek.h:2977 tithek.h:3023
   3476#: tithek.h:3041 tithek.h:3054 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
  34773477#: tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
  34783478#: TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167 tsSchnitt.c:108 tsSchnitt.c:123
   
  35193519msgstr "chỉnh sửa"
  35203520
  3521 #: tithek.h:3021
   3521#: tithek.h:3054
  35223522msgid "Edit this Favorite ?"
  35233523msgstr ""
   
  39393939msgstr ""
  39403940
  3941 #: tithek.h:1342
   3941#: tithek.h:1378
  39423942msgid "Favorites"
  39433943msgstr ""
   
  39673967msgstr ""
  39683968
  3969 #: tithek.h:777
   3969#: tithek.h:776
  39703970msgid "File exist, overwrite?"
  39713971msgstr "file đã tồn tại, có ghi đè không?"
   
  39873987msgstr "Chế độ danh sách tập tin"
  39883988
  3989 #: tithek.h:2115 tithek.h:2134 tithek.h:2141 tithek.h:2148
   3989#: tithek.h:2151 tithek.h:2170 tithek.h:2177 tithek.h:2184
  39903990msgid "Filename"
  39913991msgstr ""
   
  41804180msgstr ""
  41814181
  4182 #: kinox.h:96 kinox.h:353 tithek.h:1927
   4182#: kinox.h:96 kinox.h:353 tithek.h:1963
  41834183msgid "Found error Msg:"
  41844184msgstr ""
   
  62976297#: timeshift.h:161 timeshift.h:173 timeshiftsettings.h:45 titan.c:286
  62986298#: titan.c:1253 titan.c:1274 titan.c:1280 titan.c:1291 titan.c:1297
  6299 #: tithek.c:103 tithek_global.h:228 tithek.h:777 tithek.h:1647 tithek.h:1674
  6300 #: tithek.h:1696 tithek.h:1753 tithek.h:1932 tithek.h:1947 tithek.h:2122
  6301 #: tithek.h:2158 tithek.h:2431 tithek.h:2619 tithek.h:2944 tithek.h:2990
  6302 #: tithek.h:3008 tithek.h:3021 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
   6299#: tithek.c:103 tithek_global.h:228 tithek.h:776 tithek.h:1683 tithek.h:1710
   6300#: tithek.h:1732 tithek.h:1789 tithek.h:1968 tithek.h:1983 tithek.h:2158
   6301#: tithek.h:2194 tithek.h:2464 tithek.h:2652 tithek.h:2977 tithek.h:3023
   6302#: tithek.h:3041 tithek.h:3054 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
  63036303#: tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
  63046304#: TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167 tunerconfig.h:711
   
  69396939#: timeshift.h:161 timeshift.h:173 timeshiftsettings.h:45 titan.c:286
  69406940#: titan.c:1115 titan.c:1124 titan.c:1253 titan.c:1274 titan.c:1280
  6941 #: titan.c:1291 titan.c:1297 tithek.c:103 tithek_global.h:228 tithek.h:777
  6942 #: tithek.h:1647 tithek.h:1674 tithek.h:1696 tithek.h:1753 tithek.h:1932
  6943 #: tithek.h:1947 tithek.h:2122 tithek.h:2158 tithek.h:2175 tithek.h:2431
  6944 #: tithek.h:2619 tithek.h:2944 tithek.h:2990 tithek.h:3008 tithek.h:3021
   6941#: titan.c:1291 titan.c:1297 tithek.c:103 tithek_global.h:228 tithek.h:776
   6942#: tithek.h:1683 tithek.h:1710 tithek.h:1732 tithek.h:1789 tithek.h:1968
   6943#: tithek.h:1983 tithek.h:2158 tithek.h:2194 tithek.h:2211 tithek.h:2464
   6944#: tithek.h:2652 tithek.h:2977 tithek.h:3023 tithek.h:3041 tithek.h:3054
  69456945#: tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702 tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017
  69466946#: tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68 TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216
   
  72117211msgstr ""
  72127212
  7213 #: tithek.h:2272
   7213#: tithek.h:2305
  72147214msgid "Page"
  72157215msgstr "trang"
   
  72347234msgstr ""
  72357235
  7236 #: tithek.h:1944
   7236#: tithek.h:1980
  72377237msgid "Parsing Error cant find http*|rtmp*|mms*|rtsp* Stream Link"
  72387238msgstr ""
   
  83088308msgstr ""
  83098309
  8310 #: tithek.h:1643
   8310#: tithek.h:1679
  83118311msgid "Remove Cachefile ?"
  83128312msgstr "Xóa tập tin lưu trữ ?"
   
  83448344msgstr "Đã hủy thành công!"
  83458345
  8346 #: tithek.h:2990
   8346#: tithek.h:3023
  83478347msgid "Remove this Favorite ?"
  83488348msgstr "Hủy bỏ ưu thích này ?"
   
  84968496msgstr ""
  84978497
  8498 #: tithek.h:1228
   8498#: tithek.h:1264
  84998499msgid "Results"
  85008500msgstr "Liên kết được tìm thấy"
   
  98119811msgstr "Bắt đầu khởi động"
  98129812
  9813 #: tithek.h:2122
   9813#: tithek.h:2158
  98149814msgid "Start playback"
  98159815msgstr "bắt đầu phát lại?"
   
  99209920msgstr ""
  99219921
  9922 #: tithek.h:1987 tithek.h:1991 tithek.h:1995 tithek.h:2008
   9922#: tithek.h:2023 tithek.h:2027 tithek.h:2031 tithek.h:2044
  99239923msgid "Streaming Playback (default)"
  99249924msgstr ""
  99259925
  9926 #: tithek.h:2019
   9926#: tithek.h:2055
  99279927msgid "Streaming Playback Caching (10MB)"
  99289928msgstr ""
  99299929
  9930 #: tithek.h:2016
   9930#: tithek.h:2052
  99319931msgid "Streaming Playback Caching (5MB)"
  99329932msgstr ""
   
  1029010290msgstr ""
  1029110291
  10292 #: tithek_global.h:228 tithek.h:2944
   10292#: tithek_global.h:228 tithek.h:2977
  1029310293msgid "The hoster is not yet supported !"
  1029410294msgstr "Máy chủ chưa được hỗ trợ !"
   
  1060010600msgstr ""
  1060110601
  10602 #: tithek.h:2175
   10602#: tithek.h:2211
  1060310603msgid "TitanNit Tithek disclaimer"
  1060410604msgstr ""
   
  1062510625msgstr ""
  1062610626
  10627 #: tithek_global.h:596 tithek_global.h:718 tithek.h:2220 tithek.h:2378
  10628 #: tithek.h:2986 tithek.h:3004 tithek.h:3017 tithek.h:3034
   10627#: tithek_global.h:596 tithek_global.h:718 tithek.h:2256 tithek.h:2411
   10628#: tithek.h:3019 tithek.h:3037 tithek.h:3050 tithek.h:3067
  1062910629msgid "Tithek - Mainmenu - Favoriten"
  1063010630msgstr ""
   
  1241812418msgstr "phông chữ"
  1241912419
  12420 #: tithek.h:1223
   12420#: tithek.h:1259
  1242112421msgid "found"
  1242212422msgstr "tìm kiếm"
   
  1324813248
  1324913249#: plugins_sudoku_skin.xml.h:15 plugins_tithek_skin.xml.h:16
  13250 #: skins_sudoku_skin.xml.h:15 skins_tithek_skin.xml.h:16 tithek.h:1630
   13250#: skins_sudoku_skin.xml.h:15 skins_tithek_skin.xml.h:16 tithek.h:1666
  1325113251msgid "please wait..."
  1325213252msgstr "Vui lòng đợi …"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.