Ignore:
Timestamp:
Aug 14, 2018, 12:39:21 AM (2 years ago)
Author:
aafsvn
Message:

[titan] autoupdate po files (ufs912)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/po/vi/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r42663 r42667  
  784784msgstr "thêm 1"
  785785
  786 #: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1 tithek.h:2266
  787 #: tithek.h:3123
   786#: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1 tithek.h:2231
   787#: tithek.h:3088
  788788msgid "ADD FAV"
  789789msgstr "Thêm ưu thích"
   
  876876msgstr ""
  877877
  878 #: tithek.h:3090
   878#: tithek.h:3055
  879879msgid "Add this link as Favorite ?"
  880880msgstr " Muốn thêm vào mục ưa thích này?"
  881881
  882 #: tithek.h:2494 tithek.h:2682
   882#: tithek.h:2459 tithek.h:2647
  883883msgid "Add this sub folder as Favorite ?"
  884884msgstr ""
   
  19731973msgstr "Không có EPG!"
  19741974
  1975 #: tithek.h:2197
   1975#: tithek.h:2162
  19761976msgid "Can't get Streamurl !"
  19771977msgstr "không có tín hiệu"
   
  20312031msgstr "Không thể hiển thị file này"
  20322032
  2033 #: tithek.h:1713 tithek.h:1735 tithek.h:1792
   2033#: tithek.h:1678 tithek.h:1700 tithek.h:1757
  20342034msgid ""
  20352035"Can't start download.\n"
   
  22722272msgstr "Đóng menu"
  22732273
  2274 #: tithek.h:2021
   2274#: tithek.h:1986
  22752275msgid "Choice Playback"
  22762276msgstr "bắt đầu phát lại"
   
  23332333msgstr ""
  23342334
  2335 #: tithek.h:2083
   2335#: tithek.h:2048
  23362336msgid "Choose your Streaming Playback Modus from the following list"
  23372337msgstr ""
   
  26412641msgstr ""
  26422642
  2643 #: tithek.h:2479 tithek.h:2667
   2643#: tithek.h:2444 tithek.h:2632
  26442644msgid "Create sub folder"
  26452645msgstr ""
   
  31333133msgstr "Tải toàn bộ file"
  31343134
  3135 #: tithek.h:2071
   3135#: tithek.h:2036
  31363136msgid "Download Full File"
  31373137msgstr "Tải toàn bộ file"
  31383138
  3139 #: tithek.h:2072
   3139#: tithek.h:2037
  31403140msgid "Download Full File (background)"
  31413141msgstr " Tải toàn bộ file (hình nền)"
  31423142
  3143 #: tithek.h:2076
   3143#: tithek.h:2041
  31443144msgid "Download Full File (hlsdl)"
  31453145msgstr ""
  31463146
  3147 #: tithek.h:2079
   3147#: tithek.h:2044
  31483148msgid "Download Full File (youtube_dl)"
  31493149msgstr ""
   
  32163216msgstr ""
  32173217
  3218 #: tithek.h:2261 tithek.h:3118
   3218#: tithek.h:2226 tithek.h:3083
  32193219msgid "EDIT FAV"
  32203220msgstr ""
   
  34713471#: timeshiftsettings.h:45 titan.c:286 titan.c:1115 titan.c:1124 titan.c:1253
  34723472#: titan.c:1274 titan.c:1280 titan.c:1291 titan.c:1297 tithek.c:103
  3473 #: tithek_global.h:228 tithek.h:776 tithek.h:1686 tithek.h:1713 tithek.h:1735
  3474 #: tithek.h:1792 tithek.h:1971 tithek.h:1986 tithek.h:2161 tithek.h:2197
  3475 #: tithek.h:2214 tithek.h:2494 tithek.h:2682 tithek.h:3007 tithek.h:3072
  3476 #: tithek.h:3090 tithek.h:3103 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
   3473#: tithek_global.h:228 tithek.h:776 tithek.h:1651 tithek.h:1678 tithek.h:1700
   3474#: tithek.h:1757 tithek.h:1936 tithek.h:1951 tithek.h:2126 tithek.h:2162
   3475#: tithek.h:2179 tithek.h:2459 tithek.h:2647 tithek.h:2972 tithek.h:3037
   3476#: tithek.h:3055 tithek.h:3068 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
  34773477#: tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
  34783478#: TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167 tsSchnitt.c:108 tsSchnitt.c:123
   
  35193519msgstr "chỉnh sửa"
  35203520
  3521 #: tithek.h:3103
   3521#: tithek.h:3068
  35223522msgid "Edit this Favorite ?"
  35233523msgstr ""
   
  39393939msgstr ""
  39403940
  3941 #: tithek.h:1381
   3941#: tithek.h:1346
  39423942msgid "Favorites"
  39433943msgstr ""
   
  39873987msgstr "Chế độ danh sách tập tin"
  39883988
  3989 #: tithek.h:2154 tithek.h:2173 tithek.h:2180 tithek.h:2187
   3989#: tithek.h:2119 tithek.h:2138 tithek.h:2145 tithek.h:2152
  39903990msgid "Filename"
  39913991msgstr ""
   
  41804180msgstr ""
  41814181
  4182 #: kinox.h:96 kinox.h:353 tithek.h:1966
   4182#: kinox.h:96 kinox.h:353 tithek.h:1931
  41834183msgid "Found error Msg:"
  41844184msgstr ""
   
  62976297#: timeshift.h:161 timeshift.h:173 timeshiftsettings.h:45 titan.c:286
  62986298#: titan.c:1253 titan.c:1274 titan.c:1280 titan.c:1291 titan.c:1297
  6299 #: tithek.c:103 tithek_global.h:228 tithek.h:776 tithek.h:1686 tithek.h:1713
  6300 #: tithek.h:1735 tithek.h:1792 tithek.h:1971 tithek.h:1986 tithek.h:2161
  6301 #: tithek.h:2197 tithek.h:2494 tithek.h:2682 tithek.h:3007 tithek.h:3072
  6302 #: tithek.h:3090 tithek.h:3103 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
   6299#: tithek.c:103 tithek_global.h:228 tithek.h:776 tithek.h:1651 tithek.h:1678
   6300#: tithek.h:1700 tithek.h:1757 tithek.h:1936 tithek.h:1951 tithek.h:2126
   6301#: tithek.h:2162 tithek.h:2459 tithek.h:2647 tithek.h:2972 tithek.h:3037
   6302#: tithek.h:3055 tithek.h:3068 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
  63036303#: tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
  63046304#: TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167 tunerconfig.h:711
   
  67106710msgid "No Audiosync"
  67116711msgstr "không đồng bộ audio"
   6712
   6713#: tithek.h:1116
   6714msgid "No Description found..."
   6715msgstr ""
  67126716
  67136717#: MultiImage.c:274
   
  69406944#: titan.c:1115 titan.c:1124 titan.c:1253 titan.c:1274 titan.c:1280
  69416945#: titan.c:1291 titan.c:1297 tithek.c:103 tithek_global.h:228 tithek.h:776
  6942 #: tithek.h:1686 tithek.h:1713 tithek.h:1735 tithek.h:1792 tithek.h:1971
  6943 #: tithek.h:1986 tithek.h:2161 tithek.h:2197 tithek.h:2214 tithek.h:2494
  6944 #: tithek.h:2682 tithek.h:3007 tithek.h:3072 tithek.h:3090 tithek.h:3103
   6946#: tithek.h:1651 tithek.h:1678 tithek.h:1700 tithek.h:1757 tithek.h:1936
   6947#: tithek.h:1951 tithek.h:2126 tithek.h:2162 tithek.h:2179 tithek.h:2459
   6948#: tithek.h:2647 tithek.h:2972 tithek.h:3037 tithek.h:3055 tithek.h:3068
  69456949#: tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702 tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017
  69466950#: tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68 TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216
   
  72117215msgstr ""
  72127216
  7213 #: tithek.h:2307
   7217#: tithek.h:2272
  72147218msgid "Page"
  72157219msgstr "trang"
   
  72347238msgstr ""
  72357239
  7236 #: tithek.h:1983
   7240#: tithek.h:1948
  72377241msgid "Parsing Error cant find http*|rtmp*|mms*|rtsp* Stream Link"
  72387242msgstr ""
   
  83088312msgstr ""
  83098313
  8310 #: tithek.h:1682
   8314#: tithek.h:1647
  83118315msgid "Remove Cachefile ?"
  83128316msgstr "Xóa tập tin lưu trữ ?"
   
  83448348msgstr "Đã hủy thành công!"
  83458349
  8346 #: tithek.h:3072
   8350#: tithek.h:3037
  83478351msgid "Remove this Favorite ?"
  83488352msgstr "Hủy bỏ ưu thích này ?"
   
  84968500msgstr ""
  84978501
  8498 #: tithek.h:1266
   8502#: tithek.h:1231
  84998503msgid "Results"
  85008504msgstr "Liên kết được tìm thấy"
   
  98119815msgstr "Bắt đầu khởi động"
  98129816
  9813 #: tithek.h:2161
   9817#: tithek.h:2126
  98149818msgid "Start playback"
  98159819msgstr "bắt đầu phát lại?"
   
  99209924msgstr ""
  99219925
  9922 #: tithek.h:2026 tithek.h:2030 tithek.h:2034 tithek.h:2047
   9926#: tithek.h:1991 tithek.h:1995 tithek.h:1999 tithek.h:2012
  99239927msgid "Streaming Playback (default)"
  99249928msgstr ""
  99259929
  9926 #: tithek.h:2058
   9930#: tithek.h:2023
  99279931msgid "Streaming Playback Caching (10MB)"
  99289932msgstr ""
  99299933
  9930 #: tithek.h:2055
   9934#: tithek.h:2020
  99319935msgid "Streaming Playback Caching (5MB)"
  99329936msgstr ""
   
  1029010294msgstr ""
  1029110295
  10292 #: tithek_global.h:228 tithek.h:3007
   10296#: tithek_global.h:228 tithek.h:2972
  1029310297msgid "The hoster is not yet supported !"
  1029410298msgstr "Máy chủ chưa được hỗ trợ !"
   
  1060010604msgstr ""
  1060110605
  10602 #: tithek.h:2214
   10606#: tithek.h:2179
  1060310607msgid "TitanNit Tithek disclaimer"
  1060410608msgstr ""
   
  1062510629msgstr ""
  1062610630
  10627 #: tithek_global.h:596 tithek_global.h:718 tithek.h:2259 tithek.h:2441
  10628 #: tithek.h:3068 tithek.h:3086 tithek.h:3099 tithek.h:3116
   10631#: tithek_global.h:596 tithek_global.h:718 tithek.h:2224 tithek.h:2406
   10632#: tithek.h:3033 tithek.h:3051 tithek.h:3064 tithek.h:3081
  1062910633msgid "Tithek - Mainmenu - Favoriten"
  1063010634msgstr ""
   
  1241812422msgstr "phông chữ"
  1241912423
  12420 #: tithek.h:1261
   12424#: tithek.h:1226
  1242112425msgid "found"
  1242212426msgstr "tìm kiếm"
   
  1324813252
  1324913253#: plugins_sudoku_skin.xml.h:15 plugins_tithek_skin.xml.h:16
  13250 #: skins_sudoku_skin.xml.h:15 skins_tithek_skin.xml.h:16 tithek.h:1669
   13254#: skins_sudoku_skin.xml.h:15 skins_tithek_skin.xml.h:16 tithek.h:1634
  1325113255msgid "please wait..."
  1325213256msgstr "Vui lòng đợi …"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.